ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 330.837:631.11 DOI: https://doi.org/10.32317/2221-1055.202105017
Розвиток сільських територій і соціальна сфера села

Роль соціального капіталу аграрного підприємства в імплементації засад корпоративної соціальної відповідальності / Грицаєнко М.І. // Економіка АПК. - 2021. - № 5 - С. 17

Мета статті – надати науково-аналітичну оцінку соціальній відповідальності аграрного підприємства в проєкції визначення впливу його соціального капіталу на імплементацію засад корпоративної соціальної відповідальності. Методика дослідження. Використано діалектичні методи пізнання процесів і явищ, монографічний метод (генезис наукових доробок вітчизняних та закордонних учених щодо проблем розвитку корпоративної соціальної відповідальності аграрних підприємств), емпіричний метод (щодо комплексної оцінки сучасного стану об’єкта дослідження), порівняльного аналізу (визначено стан і проблеми впровадження принципів соціальної відповідальності бізнесу в державах світу та в Україні), абстрактно-логічний (теоретичні узагальнення та формулювання висновків). Результати дослідження. Сформульовано у процесі вивчення питань розвитку корпоративної соціальної відповідальності авторське трактування її сутності, досліджено досвід провідних вітчизняних та іноземних компаній щодо впровадження принципів останньої як головної стратегії бізнесу, а також на основі вдосконаленої методики виконано оцінку такої для провідних вітчизняних аграрних підприємств. Визначено роль соціального капіталу у впровадженні корпоративної соціальної відповідальності, а також виокремлено інституціональні перетворення в сфері її реалізації, що впливають на формування та використання власне соціального капіталу. Елементи наукової новизни. Набули подальшого розвитку теоретичні положення щодо формулювання сутності поняття корпоративної соціальної відповідальності. Вдосконалено методику оцінки рівня соціальної відповідальності аграрних підприємств. Визначено причинно-наслідкові зв'язки соціального капіталу та корпоративної соціальної відповідальності. Практична значущість. Поряд з окремими позитивними зрушеннями у впровадженні корпоративної соціальної відповідальності виявлено недоліки в практиці її поширення. Внесено пропозиції щодо їх усунення шляхом акумуляції та ефективного використання соціального капіталу. Табл.: 5. Рис.: 3. Бібліогр.: 30.
Ключові слова: соціальний капітал; корпоративна соціальна відповідальність; сталий розвиток; інституційний підхід; HR-бренд компанії; інтегральний індикатор соціальної відповідальності аграрного підприємства

Список використаних джерел

 1. Bazylevych V. D. et al. Accumulation of social capital as a positive externality of corporate social responsibility development in transition economies. Scientific Bulletin of National Mining University. 2019. Vol. 1. P. 132-139.
 2. Bowen Howard R. Social Responsibilities of the Businessman. N.Y.: Harper & Row, 1953. 298 p.
 3. Castilla-Polo F., Sanchez-Hernandez M. I., Gallardo-Vazquez D. Assessing the Influence of Social Responsibility on Reputation: An Empirical Case-Study in Agricultural Cooperatives in Spain. Journal of Agricultural and Environmental Ethics. 2017. Vol. 30, № 1, Рр. 99-120.
 4. Davis K. Can business afford to ignore social responsibilities? California Management Review. 1960. Vol. 2, № 3. Р.71.
 5. Fortunati S., Morea D., Mosconi E. M. Circular economy and corporate social responsibility in the agricultural system: Cases study of the Italian agri-food industry. Agricultural Economics (Czech Republic). 2020. Vol. 66. № 11. P. 489-498.
 6. ISO 26000:2010(en) Guidance on social responsibility. ISO : веб-сайт. URL : https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:26000:ed-1:v1:en.
 7. Lasorella M. V., Siggia D. Sustainable solutions to food insecurity: Europe and emerging markets. Quality – Access to Success. 2018. Vol. 19. № 163. Р. 140-147.
 8. Liao Z. Environmental policy instruments, environmental innovation and the reputation of enterprises. Journal of Cleaner Production. 2018. Vol. 171. Р. 1111-1117.
 9. Marotta G., Nazzaro C. Social responsibility and value creation in agri-food enterprises: New research frontiers. Economia Agro-Alimentare. 2012. Vol. 14. № 1. Р. 13-54.
 10. Sethi S. P. Dimensions of corporate social performance ananalytical framework. California Management Review, 1975. Vol. 17. № 3. Р. 58-64.
 11. Shpykuliak O., Sakovska O. Agricultural cooperation as an innovation for rural development. Baltic Journal of Economic Studies, 2020. № 6(3). Р. 183-189. https://doi.org/10.30525/2256-0742/2020-6-3-183-189.
 12. Yatsiv I., Kolodiychuk V. Formation of social responsibility of large agricultural land users in Ukraine. Economic Annals-XXI. 2017. Vol. 168. № 11-12. Р. 48-52.
 13. Аристотель. Нікомахова етика / пер. В. Ставнюка. Київ : Аквілон-Плюс, 2002. 480 с.
 14. Білан О. С. Корпоративна соціальна відповідальність як чинник підвищення вартості компанії. Причорноморські економічні студії. 2020. Вип. 54. С. 75-79.
 15. Грицаєнко М. І. Сутність соціального капіталу та його особливості в аграрній сфері. Економіка АПК. 2018. № 1. С. 60-65.
 16. Грицаєнко М. Інвестиції в соціальний капітал як інструмент реалізації соціальної відповідальності бізнесу. Socially competent management of corporations in a behavioral economy: Collection of scientific papers. Podhájska: European institute of further education, 2021. Chapter IІ, 187-188.
 17. Длугопольський О. В., Коровицька О. А. Емпіричні критерії оцінки політики соціальної відповідальності корпорацій. Східна Європа: економіка, бізнес та управління. 2020. Вип. 1 (24). С. 54-63.
 18. Зінчук Т. О., Левківський Є. В. Корпоративна соціальна відповідальність вертикально інтегрованих структур аграрного бізнесу як умова сталого розвитку. Економіка АПК. 2019. № 1. С. 39-49.
 19. Йонас Г. Принцип відповідальності. У пошуках етики для технологічної цивілізації. Київ : Лібра, 2001. 400 с.
 20. Кицюк І. В. Корпоративна соціальна відповідальність та конкурентні переваги бізнесу в глобальному економічному середовищі. Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. 2020. № 2 (113). С. 15-20.
 21. Котлер Ф., Лі Н. Корпоративна соціальна відповідальність. Як зробити якомога більше добра для вашої компанії та суспільства / пер. з англ. С. Яринич. Київ : Стандарт, 2005. 302 с.
 22. Кужель В. В. Маркетинг у підвищенні соціальної відповідальності аграрних підприємств. Економіка АПК. 2015. № 4. С. 41-46.
 23. Малік М. Й., Мамчур В. А., Шпикуляк О. Г. Інституціональне середовище та формування соціальної відповідальності аграрних підприємств. Економіка АПК. 2017. № 12. С. 5-13.
 24. Малік М. Й., Шпикуляк О. Г. Розвиток аграрного підприємництва в умовах інституціональних трансформацій. Економіка АПК. 2017. № 2. С. 5-16.
 25. Малік М. Й., Шпикуляк О. Г., Мамчур В. А. Реалізація цілей сталого розвитку України в контексті трансформації особистих селянських господарств у сімейні фермерські. Економіка природокористування і сталий розвиток. 2020. № 8(27). С. 21-31.
 26. Платон. Государство. Сочинения : в 3 т. Москва : Мысль, 1991. Т. 1. 860 с.
 27. Сіренко Н. М., Лункіна Т. І., Бурковська А. В. Стратегічний підхід до формування соціальної відповідальності суб’єктів аграрного сектору економіки України. Економіка АПК. 2020. № 10. С. 62-70.
 28. Ходаківська О. В., Шпикуляк О. Г., Супрун О. М. Інститути «зеленої економіки» у забезпеченні сталого розвитку агросектора: теоретичний вимір. Бізнес Інформ. 2017. № 7. С. 13-18.
 29. Шпикуляк О. Г., Іванченко В. О. Формування індексів та індикаторів сталого розвитку підприємництва в сільському господарстві: теоретико-методичні підходи. Економіка АПК. 2020. № 9. С. 114-122.
 30. Шпикуляк О. Г., Малік М. Й. Інституціональний аналіз розвитку підприємництва в аграрному секторі економіки: методичний аспект. Економіка АПК. 2019. № 6. С. 73-82.
Читати статтю: ekonomikaapk_2021_05_p_17_29.pdf