ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 338.439:633.1(477) DOI: https://doi.org/10.32317/2221-1055.202105030
Економіка агропромислового виробництва

Перспективи розвитку зерновиробництва в Кіровоградській області / Симонян Е.Н., Нерубайська Н.І., Пухлякова М.В., Яндола М.О. // Економіка АПК. - 2021. - № 5 - С. 30

Мета статті – дослідити перспективи розвитку зерновиробництва в Кіровоградській області. Методика дослідження. У процесі дослідження використано діалектичні методи пізнання, системний підхід до вивчення економічних явищ, монографічний (при узагальненні вітчизняного і зарубіжного досвіду у визначенні економічної сутності продовольчої безпеки), аналізу і синтезу (при дослідженні рівнів виробництва зернових і зернобобових культур та рівень забезпеченості населення зерном), статистичних угруповань (при виявленні місця регіонів у загальнонаціональному обсязі виробництва зернових культур), економіко-статистичний (при обробці масових статистичних даних), абстрактно-логічний (при обґрунтуванні теоретичних узагальнень і формуванні висновків). Результати дослідження. Розглянуто потенціал розвитку зерновиробництва в Кіровоградської області. Проведено аналіз на основі статистичних даних галузі рослинництва. Виявлено проблеми розвитку галузі та запропоновано шляхи рішень. Елементи наукової новизни. Аналіз рівня розвитку рослинництва в Кіровоградській області в аспекті використання новітніх технологій і моніторингу врожайності. Практична значущість. Поряд з окремими позитивними змінами в зерновиробництві області виявлено перешкоди на шляху їх розвитку. Внесено пропозиції щодо їх усунення активними інвестиціями та програмами державної підтримки аграрного сектору області. Табл.: 4. Рис.: 1. Бібліогр.: 18.
Ключові слова: зерновиробництво; чисельність населення; площі зернових; валовий збір; урожайність; забезпеченість зерном; зернові культури; пшениця; ячмінь; кукурудза

Список використаних джерел

 1. Атамась Г. Аналітичне дослідження розвитку зерновиробництва в Одеській області України. Аграрний вісник Причорномор’я. 2019. № 95. С. 132-137.
 2. Витрати на ефективність виробництва продукції в сільськогосподарських підприємствах (моніторинг) / [Шпичак О. М., Воскобійник Ю. П., Шпикуляк О. Г. та ін.] ; за ред. Ю. П. Воскобійника. Київ : ННЦ ІАЕ, 2013. С.440.
 3. Витрати підприємств на виробництво продукції сільського господарства по Кіровоградській області у 2019 році. URL : file:///C:/Documents%20and%20Settings/User/%D0%9C%D0%BE%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/Downloads/%D0%91%D1%8E%D0%BB_50_%D1%81%D0%B3_2019_%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BD.pdf.
 4. Довгенко Я. О. Статистичний аналіз динаміки споживання зерна та забезпечення попиту. Наукові праці КНТУ. Серія: Економічні науки. 2010. Вип. 17. С. 401-407.
 5. Жук В. М., Сичевський М. П. Розвиток зернового ринку. Наукове обґрунтування інтенсифікації виробництва зерна в Україні : виступи науковців на засіданні Президії Національної академії аграрних наук України 27 липня 2011 р. Київ : Аграрна наука, 2011. С. 92-101.
 6. Забуранна Л. В. Економічна ефективність виробництва зерна та шляхи її підвищення в сільськогосподарських підприємствах. Економіка АПК. 2014. № 3. С. 55-61.
 7. Колесникова Н. А. Финансовый и имущественный потенциал региона : опыт регионального менеджмента. Москва : Финансы и статистика, 2000. 240 с.
 8. Кучер С. В. Фактори впливу на стан ефективності зернового господарства в України. Економіка АПК. 2004. № 1. С. 114-118.
 9. Кушнірук В. С., Толмач О. В. Розвиток та ефективність зерновиробництва в аграрних підприємствах Новоодеського району. URL : http://global-national.in.ua/archive/13-2016/60.pdf.
 10. Малік М. Й., Шпикуляк О. Г. Інституціоналізація аграрного підприємства: трансформація та ефективність. Економіка АПК. 2010. № 7. С. 132-139.
 11. Организация производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции / сост. А. В. Марченко, А. Ф. Меньщикова, В. М. Троценко, М. К. Юшкова; Пермь : ИПЦ «ПрокростЪ», 2017. 75 с.
 12. Паспорт Кіровоградської області 2020. URL : http://invest.kr-admin.gov.ua/index.php/uk/pro-oblast/ pasport-oblasti.
 13. Україна увійде до ТОП-5 країн-експортерів зерна. URL : https://ucab.ua/en/pres_sluzhba/novosti/ukraina_vviyde_v_top5_kraineksporteriv_zerna.
 14. Христенко Г. М. Розвиток та напрями підвищення ефективності зернової галузі. Вісник НТУ «ХПІ». 2013. № 53(1026). С. 182–188. URL : http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/7663/1/vestnik_HPI_2013_53_Khrystenko_Rozvytok.pdf.
 15. Chen Z., Huffman W. E., Rozelle S. Farm technology and technical efficiency: Evidence from four regions in China. China Economic Review. 2009. Vol. 20. P. 153–161.
 16. Mayen C. D., Balagtas J. V., Alexander C. E. Technology adoption and technical efficiency: Organic and conventional dairy farms in the United States. American Journal of Agricultural Economics. 2010. Vol. 92(1). P. 181–195.
 17. Nathan D. DeLay Precision agriculture technology adoption and technical efficiency. 2021. URL : https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/1477-9552.12440.
 18. Schimmelpfennig D., Ebel R. Sequential adoption and cost savings from precision agriculture. Journal of Agricultural and Resource Economics. 2016. Vol. 41(1). P. 97–115. URL : http://cel.webofknowledge.com/InboundService.do?customersID=atyponcel&smartRedirect=yes&mode=FullRecord&IsProductCode=Yes&product=CEL&Init=Yes&Func=Frame&action=retrieve&SrcApp=literatum&SrcAuth=atyponcel&SID=F1dqZ7CkrGjm7JKsYWa&UT=WOS%3A000387305600006.
Читати статтю: ekonomikaapk_2021_05_p_30_37.pdf