ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 631.1 DOI: https://doi.org/10.32317/2221-1055.202106026
Економіка агропромислового виробництва

Розвиток аграрного сектору економіки України в умовах впливу пандемії COVID-19 / Шпикуляк О.Г., Ходаківська О.В., Пугачов М.І., Грищенко О.Ю. // Економіка АПК. - 2021. - № 6 - С. 26

Мета статті – здійснити аналітичну оцінку впливу пандемії COVID-19 на розвиток аграрного сектору економіки України. Методика дослідження. Дослідницький інструментарій дискурсу з проблематики, що розглядається у статті, включає загальнонаукові та економічні методи, класичну методологію пізнання засад господарювання в умовах ринку, наукові напрацювання вчених з питань подолання кризових явищ у соціально-економічній системі, а також публікації й матеріали аналізу науковцями впливу карантинних обмежень, пов’язаних із поширенням пандемії COVID-19, на розвиток аграрного сектору економіки. Для здійснення емпіричних оцінок і виявлення тенденцій зміни ефектів функціонування аграрного сектору економіки використано монографічний, нормативний та позитивний підходи, а також прийоми абстрактно-логічного пізнання, індексний метод, метод узагальнення результатів – для формулювання висновків і рекомендацій на перспективу. Результати дослідження. Результативна частина проведеного дослідження містить оцінки ефективності реалізації господарського потенціалу аграрного сектору економіки України в умовах дії обмежувальних заходів зі стримування пандемії COVID-19 з визначенням найбільш чутливих сегментів взаємодії стейкхолдерів галузі. Встановлено тенденції структурних змін і динаміку зайнятості населення сільськогосподарською діяльністю, охарактеризовано структуру підприємницьких формувань у зв’язку із чинником пандемії COVID-19 та заходами держави й місцевих органів влади щодо її стримування. Показано ефекти ринкової взаємодії стейкхолдерів мікро-, мезо- й макрорівня з розкриттям динаміки позиціонування національного агрогосподарського комплексу на глобальному ринку сільськогосподарського товару. Доведено зв'язок ефективності розвитку аграрного сектору економіки України в умовах карантину зі стримування пандемії COVID-19 із національними особливостями структури і спеціалізації виробництва, складу підприємницьких формувань, моделі забезпечення продовольством та основними каналами реалізації продукції. Елементи наукової новизни. Визначено національну специфіку розвитку й особливості формування ефективності та функціонування аграрного сектору економіки України в умовах дії карантинних заходів зі стримування пандемії COVID-19, охарактеризовано місце галузі у розвитку національної економіки з урахуванням тенденцій за нестабільного ринку й транзитивності каналів реалізації продукції. Практична значущість. Результати дослідження можуть бути враховані при розробленні пріоритетних напрямів і перспектив розвитку аграрного сектору економіки України в умовах інституційної нестабільності ринку й деформації господарського механізму через запровадження обмежень для стримування пандемій. Табл.: 11. Рис.: 10. Бібліогр.: 10.
Ключові слова: аграрний сектор; карантинні заходи; господарювання; ефективність; пандемія COVID-19; доходи; ринок

Список використаних джерел

  1. Вплив COVID-19 на аграрний сектор та продовольчу безпеку держави / Ходаківська О. В., Пугачов М. І., Патика Н. І., Шпикуляк О. Г., Могильний О. М. Економіка АПК. 2020. № 12. С. 6–21. https://doi.org/10.32317/2221-1055.202012006
  2. Економічний вплив пандемії Covid-19 на Україну : аналітичне дослідження / Заха Д., Мовчан В., Кравчук В., Кірхнер Р., Полушкін Г. Berlin Economics. 2020. 21 с. URL : https://rpr.org.ua/wp-content/uploads/2020/05/GET_UKR_PS_01_2020_ua.pdf.
  3. Могильний О. М., Патика Н. І., Грищенко О. Ю. Вплив карантинних обмежень, пов’язаних із COVID-19, на ринок праці та зайнятість у сільській місцевості. Економіка АПК. 2021. № 4. С. 51-67. https://doi.org/10.32317/2221-1055.202104051
  4. Наслідки епідемії COVID-19 та карантинних заходів для провідних секторів економіки України. Дослідження за результатами глибинних інтерв’ю з власниками та топ-менеджерами українських компаній. Київ–Харків : Видавець О. А. Мірошниченко, 2020. 188 с. URL : https://cpd.com.ua/ukr-eng%20covid-19_economics_ukraine.pdf.
  5. Прогноз виробництва сільськогосподарської продукції в Україні у 2021 році (березень 2021 року) / [Лупенко Ю. О., Месель-Веселяк В. Я., Грищенко О. Ю., Волосюк Ю. В.] ; за ред. Ю. О. Лупенка, В. Я. Месель-Веселяка. Київ : ННЦ «ІАЕ», 2021. 20 с.
  6. Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 : Постанова Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 р. № 211. База даних «Законодавство України» / ВР України. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/211-2020-%D0%BF#Text.
  7. Сторонянська І. З., Беновська Л. Я. Економіка регіонів в умовах коронакризи: тенденції розвитку та їх вплив на податкові доходи місцевих бюджетів. Економіка України. 2021. № 5. С. 59–77. https://doi.org/10.15407/economyukr.2021.05.059.
  8. Терещенко Ю. COVID-19: Вплив на харчову промисловість та агробізнес. KPMG. 8 квіт., 2020 р. URL : https://home.kpmg/ua/uk/home/media/press-releases/2020/04/vplyv-na-kharchovu-promyslovist.html.
  9. Ходаківська О В., Шпикуляк О. Г., Патика Н. І. Чинники впливу поширення пандемії COVID-19 та карантинних заходів на аграрний сектор України. Формування сучасного економічного простору: реалії та перспективи на майбутнє : матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Дніпро, 19 груд. 2020 р.). Дніпро : НО «Перспектива», 2020. С. 41–45.
  10. Чинники, складові і результати запровадження і реалізації антикризової політики в окремих країнах світу та Україні. Прогноз соціально-економічного розвитку України у 2021 р. / Наук. ред. В. Юрчишин. Київ : Заповіт, 2021. 200 c. URL : https://razumkov.org.ua/uploads/article/2021_ukraine_economic_forecast.pdf.
Читати статтю: ekonomikaapk_2021_06_p_26_41.pdf