ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 330.15 DOI: https://doi.org/10.32317/2221-1055.202107088
Проблеми економічної теорії

Концептуальні засади біоорієнтованої економіки в контексті сталого розвитку / Кошкалда І.В., Ряснянська А.М. // Економіка АПК. - 2021. - № 7 - С. 88

Мета статті – обґрунтувати й висвітлити теоретичні положення і методичні підходи до формування концептуальних засад біоорієнтованої економіки та встановити її роль у контексті сталого розвитку. Методика дослідження. Використано методи: абстрактно-логічний – при дослідженні сутності поняття «біоорієнтована економіка» та при обґрунтуванні теоретичних положень щодо формування концепції біоорієнтованої економіки; аналізу і синтезу – під час встановлення місця біоорієнтованої економіки в контексті сталого розвитку; монографічний – вивчення наукових робіт українських та іноземних вчених щодо біоорієнтованої економіки; графічний – для наочного відображення результатів дослідження. Результати дослідження. Узагальнено теоретичні положення і методичні підходи до формування концепції біо-орієнтованої економіки, а також встановлено її місце в контексті сталого розвитку. Елементи наукової новизни. Набула подальшого розвитку концепція біоорієнтованої економіки, метою реалізації якої в контексті сталого розвитку визнано задоволення попиту і потреб суспільства в процесі реалізації на ринку біомаси, продукованої на основі біоорієнтованої економіки. За умов ефективного розвитку біоорієнтованої економіки буде досягнуто глобальні цілі, а саме: вирішено питання продовольчої безпеки, забезпечено раціональне використання природних ресурсів, сприяння екологізації процесів виробництва, тобто досягнуто цілей сталого розвитку. Практична значущість. Запропоновано концептуальну схему, яка надає можливість реалізації та ефективного розвитку біоорієнтованої економіки в контексті сталого розвитку. Рис.: 2. Бібліогр.: 21.
Ключові слова: біоорієнтована економіка; біоекономіка; біобазована економіка; сталий розвиток

Список використаних джерел

 1. Abel A. B., Mankiw N. G., Summers L., Zeckhauser R. J. Assessing Dynamic Efficiency: Theory and Evidence, Review of Economic Studies. 1989. № 56. P. 1-20.
 2. Barrett C. B. Measuring Food Insecurity. Science. 2010.Vol. 327. Р. 825–828.
 3. Enriquez-Cabot J. Genomics and the World's Economy. Science. 1998. .№ 281. Р. 925-926.
 4. Georgescku-Roegen N. The Entropy Law and the Economic Process. Harvard University Press. London, 1971. 457 р.
 5. Harfouche A., Khoury S., Fabbrini F., Scaraseia-Mugnoza J. Forest biotechnology advances to support global bioeconomy. Annals Silvicultural Research. 2014. Vol. 38. Issue 2. P. 42–50.
 6. Knowledge center for bioeconomy. URL : https://ec.europa.eu/knowledge4policy/bioeconomy_en.
 7. Maksymiv, Y., Yakubiv, V., Pylypiv, N., Hryhoruk I., Piatnychuk, I., Popadynets, N. Strategic challenges for sustainable governance of the bioeconomy: Preventing conflict between sdgs. Sustainability. 2021. Vol. 13(15). Р. 8308. https://doi.org/10.3390/su13158308.
 8. Patermann Christian. The Knowledge-Based Bio-Economy – from Concept to Practice: Experiences in Germany and Europe, 2010. URL : http://www.bionet.nsc.ru/chair/grfb/presentations/patermann.pdf.
 9. Pfau S. F., Hagens J. E., Dankbaar B., Smits A. J. M. Visions of Sustainability in Bioeconomy Research. Sustainability. 2014. № 6. Р. 1222-1249.
 10. Shpykuliak Oleksandr, Bilokinna Ilona. “Green” cooperatives in the formation of an institutional mechanism of evelopment of alternative power engineering in the agrarian sector of the economy. altic Journal of Economic Studies. 2019. Vol. 5. № 2. P. 249–255. Riga : Publishing House “Baltija Publishing”. https://doi.org/10.30525/2256-0742/2019-5-2-249-255
 11. UNEP, 2009. Global Green New Deal: Policy Brief URL : http://www.unep.org/pdf/A_Global_Green_New_Deal_Policy_Brief.pdf .
 12. Yakymchuk A. et al. Economic Diagnostics and Management of Eco-Innovations: Conceptual Model of Taxonomic Analysis. In: Russo D., Ahram T., Karwowski W., Di Bucchianico G., Taiar R. (eds) Intelligent Human Systems Integration 2021. IHSI 2021. Advances in Intelligent Systems and Computing. 2021. Vol. 1322. P. 573-579. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-68017-6_84.
 13. Yakubiv V., Panukhnyk O., Shults S., Maksymiv Y., Hryhoruk I., Popadynets N., Bilyk R., Fedotova Y., Bilyk I. Application of Economic and Legal Instruments at the Stage of Transition to Bioeconomy. In: Ahram T. (eds) Advances in Artificial Intelligence, Software and Systems Engineering. AHFE 2019. Advances in Intelligent Systems and Computing. 2020. Vol. 965. P. 656-666. Springer, Cham URL : https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-20454-9_64 (https://doi.org/10.1007/978-3-030-20454-9_64).
 14. Вернадский В. И. Биосфера и ноосфера. Москва, 1991. С. 139–150.
 15. Лимар В. В., Байдала В. В. Природний потенціал розвитку біоорієнтованої економіки в Україні. Бізнес Інформ. 2019. № 9. C. 136–143.
 16. Лимар В. В. Розвиток біоорієнтованої аграрної економіки: інноваційний аспект. Агросвіт. 2018. № 5. С. 21–27.
 17. Малік М., Шпикуляк О., Мамчур В. Реалізація цілей сталого розвитку України в контексті трансформації особистих селянських господарств у сімейні фермерські. Економіка природокористування і сталий розвиток. 2020. № 7 (26). С. 21–31.
 18. Моисеев Н. Н. Человек во Вселенной и на Земле. Вопросы философии. 1990. № 6. С. 45-46
 19. Наукові основи і стратегічні пріоритети сталого розвитку сільських територій України / [Гадзало Я. М., Жук В. М., Могилова М. М., Шпикуляк О. Г. та ін.] ; за ред. Я. М. Гадзала. Київ : ННЦ «ІАЕ», 2019. 40 с.
 20. Сучасні проблеми та перспективи сталого розвитку сільських територій / Ю. О. Лупенко, М. І. Пугачов, О. Г. Шпикуляк, О. В. Ходаківська, М. М. Федоров та ін. Київ : ННЦ «ІАЕ», 2017. 44 с.
 21. Шпикуляк О. Г., Ігнатенко М. М., Швець А. А. Концептуальні оцінки реалізації засад інклюзивного розвитку сільських територій за участі агрохолдингових інтегрованих формувань. Економіка АПК. 2021. № 3. С. 97—111. https://doi.org/10.32317/2221-1055.202103096.
Читати статтю: ekonomikaapk_2021_07_p_88_94.pdf