ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 330.341.2:339.97:332 DOI: https://doi.org/10.32317/2221-1055.202108067
Фінансові відносини та бухгалтерський облік

Фінансові ризики бюджетної безпеки та їх державне регулювання / Марко І.Ю., Радченко О.Д., Мельничук О.О. // Економіка АПК. - 2021. - № 8 - С. 67

Мета статті – обґрунтувати особливості фінансових ризиків бюджетної складової фінансової безпеки України на прикладі аналізу видатків на окремі безпекоформуючі сектори. Методика дослідження. Використано монографічний метод для огляду наукових публікацій дослідників та нормативної бази щодо бюджетної безпеки, емпіричний, системний і порівняльний аналізи та синтез для моніторингу індикаторів і субіндексів фінансово-бюджетної безпеки, графічний метод для відображення динаміки досліджуваних показників, статистичний метод для виявлення інтегрованості бюджетних видатків і фінансових ризиків, абстрактно-логічний для теоретичних узагальнень та висновків. Результати дослідження. Класифіковано фінансові ризики для сфери бюджетної безпеки. Проаналізовано динаміку інтегрального індексу економічної безпеки й субіндексу фінансової, а у її складі бюджетної безпеки; функціональні бюджетні видатки і видатки на сектори забезпечення продовольчої та національної безпеки. Визначено напрями, на базі яких здійснюється регулювання видів бюджетної безпеки: орієнтованість на досягнення стратегічної мети; необхідності гарантування пріоритету бюджетних видатків на окремі галузі в умовах політичних, економічних, техногенних та глобальних криз; для економічних галузей – дотримання балансу щодо внеску галузі у ВВП і частки її фінансування з державного бюджету. Елементи наукової новизни. Набули подальшого розвитку визначення фінансових ризиків бюджетної безпеки як загроз організаційних, регуляторних, управлінських заходів щодо формування доходів та видатків державного бюджету. Поглиблено аналіз субіндексів фінансової безпеки на поточний період. Установлено тісноту зв’язку фінансової та бюджетної безпеки. Досліджено залежності динаміки та ефективності видатків бюджету на окремі безпекоформуючі галузі. Удосконалено методичне забезпечення процесів аналізу бюджетної безпеки і підходів до ефективності державного регулювання. Практична значущість. Запропоновано удосконалення групування фінансових ризиків, методичні підходи до визначення напрямів державного регулювання зниження рівня фінансових ризиків у сфері бюджетної безпеки. Окремі висновки дослідження можуть бути використані при формуванні Стратегії розвитку безпекоформуючих галузей. Табл.: 7. Рис.: 1. Бібліогр.: 31.
Ключові слова: агросектор; безпекоформуючі галузі; бюджетна безпека; державне регулювання; індекси; фінансова безпека; видатки бюджету; фінансові ризики

Список використаних джерел

 1. Безпековий вимір фінансової політики забезпечення економічного зростання в Україні. Київ : НІСД, 2018. 132 с.
 2. Бондаренко А. І. Державне регулювання фінансової безпеки економіки України: методологічні та теоретичні аспекти : монографія: Харків : НУЦЗУ, 2018. 309 с.
 3. Варналій З. С. Економічна та фінансова безпека України в умовах глобалізації : монографія. Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. Київ : Знання України, 2020. 423 с.
 4. Дахнова О. Є. Городецька Т. Е. Оцінка стану бюджетної безпеки України. Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. 2018. Вип. 1. С. 345-352.
 5. Інформація про фіскальні ризики та їх вплив на показники державного бюджету у 2020 році. URL : http://surl.li/amrek.
 6. Котковський В. С., Дробчак А. Л., Лескова-Годлевська Ю. К. Оцінювання рівня фінансової безпеки України в умовах фінансової глобалізації. Підприємництво та інновації. 2020. Вип. 11-1. С. 94-101. https://doi.org/10.37320/2415-3583/11.14.
 7. Кошиков Д. О. Поняття та класифікація функцій державної політики у сфері забезпечення економічної безпеки держави. Право і безпека. 2020. № 1 (76). С. 67-73. https://doi.org/10.32631/pb.2020.1.09.
 8. Кулінська А. В. Концептуальні засади розробки системи державного управління фінансовою складовою економічної безпеки економіки України. Ефективна економіка. 2017. № 2. URL : http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/9646.
 9. Мельник В. М., Савастєєва О. М. Бюджетна політика в системі фінансової безпеки держави. Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту: зб. наук.пр. 2020. №1-2. С. 73-80. doi: 10.31767/nasoa.1-2.2020.08.
 10. Національні системи оцінювання ризиків і загроз: кращі світові практики, нові можливості для України : аналіт. доп. / [Резнікова О. О., Войтовський К. Є., Лепіхов А. В.] ; за заг. ред. О. О. Резнікової. Київ : НІСД, 2020. 84 с.
 11. Пойда-Носик Н. Н., Черленяк І. І. Управління фінансовою безпекою на макро- та мікрорівнях: теоретико-методологічні засади. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Економіка. 2021. № 1(57). С.59-67. https://doi.org/10.24144/2409-6857.2021.1(57).59-67.
 12. Полторак А. С. Бюджетна безпека України: динаміка рівня в умовах глобалізаційних змін. Вісник аграрної науки Причорномор’я. 2019. Вип. 3 | DOI: 10.31521/2313-092X/2019-3(103)
 13. Природні, техногенні та соціально-політичні небезпеки в контексті системного підходу до оцінки життєдіяльності / Марко І. Ю., Леонтович С. П., Панкратов О. М., Аблова О. К. The 1st International scientific and practical conference Science, innovations and education: problems and prospects (August 18-20, 2021) CPN Publishing Group, Tokyo, Japan. 2021. С. 311-317.
 14. Проблеми та перспективи зміцнення стійкості фінансової системи України : аналіт. доп. / [Шемаєва Л. Г., Жаліло Я. А., Юрків Н. Я. та ін.] ; за наук. ред. Я. А. Жаліла. Київ : НІСД, 2021. 104 с.
 15. Проказюк О. В. Бюджетна безпека держави: сутність та основні загрози. Фінансовий простір. 2016. № 3. С. 39-47.
 16. Ризики і загрози фінансовій безпеці сектору державних фінансів та шляхи їх подолання / О. С. Білоусова, В. І. Гаркавенко, А. І. Даниленко та ін. Київ : ДННУ «Акад. фін. Управління», 2013. 308 с.
 17. Розвиток економіки сільського господарства України в 2011-2015 рр. : наук. доп. / [Гадзало Я. М., Лупенко Ю. О., Пугачов М. І. та ін.] ; за ред. Ю. О. Лупенка. Київ : ННЦ «ІАЕ», 2016. 546 с.
 18. Свірко С.В. Механізми державного управління бюджетною безпекою : монографія. Житомир, 2021. 436 с.
 19. Тарасова О. В. Фінансова політика і бюджетна безпека України. Економіка харчової промисловості. 2018. Т. 10, Вип. 1. С. 76-80.
 20. Ухналь Н. М. Бюджетна безпека країни в умовах загострення фіскальних ризиків. Наукові праці НДФІ. 2018. № 1. C. 59-72.
 21. Харазішвілі Ю. М. Системна безпека сталого розвитку: інструментарій оцінки, резерви та стратегічні сценарії реалізації : монографія; НАН України, Ін-т економіки пром-сті. Київ, 2019. 304 с.
 22. Чугунов І. Я., Арістов Ю. Ю. Бюджетна політика в умовах економічних перетворень. Sciences of Europe. 2020. №. 53-5 (53). C. 25-30.
 23. Шишкіна О. Термінологічні проблеми пізнання природи фінансового ризику. Проблеми і перспективи економіки та управління. 2019. № 1. С. 253-264.
 24. Bank Regulation and Supervision a Decade after the Global Financial Crisis. URL: https://www.worldbank.org/en/publication/gfdr/data.
 25. Brook D. A. Budgeting for National Security: A Whole of Government Perspective. Journal of Public Budgeting, Accounting and Financial Management. 2012. № 1. P. 32–57.
 26. Ekhosuehi V. U. Oyegue F. O. On the State of Budgetary Balance Over Time Via the One-Way Classification Model. Central European Journal Of Social Sciences And Humanities (CEJSH). 2015. Vol. 25, Issue 3. P. 5–16. doi: 10.5277/ord150301
 27. Giriūnienė G., Černius G., Giriūnas L., Jakunskienė E. (2019) Research on the Relation between Conceptions of the State's Economic and Financial Security: Theoretical Aspect. Journal of Security and Sustainability Issues. V. 8, n. 4. Р. 609-616.
 28. Górniewicz, Grzegorz. General Government Debt and Budget Deficit as Threats to Economic Security of the European Union Countries. WSB Journal of Business and Finance, 2019, 53.1: 55-67.
 29. Hu, J., Homem-de-Mello, T., & Mehrotra, S. Risk-adjusted budget allocation models with application in homeland security. IIE Transactions, 2011. 43(12). 819-839.
 30. Kahler, M. Economic security in an era of globalization: Definition and provision. Pacific Review, 2004. 17(4), 485–502. https://doi.org/10.1080/0951274042000326032
 31. Leontovych S., Radchenko O., Melnichuk O. Analysis of the financial share of the national security of Ukraine // Pasichnyk Yu., Radchenko O., Sukach O. etc. Stages of Formation and Development of the Economy of Independent Ukraine: Collective monograph [Ed. by Doctor of Economics Sciences, Prof. Yu. Pasichnyk]. Verlag SWG imex GmbH, Nuremberg, Germany, 2021. Р. 3-14.
Читати статтю: ekonomikaapk_2021_08_p_67_78.pdf