ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 331.23:631.15 DOI: https://doi.org/10.32317/2221-1055.202108079
Аграрний менеджмент і підприємництво

Оплата праці в двонаправленому розвитку аграрного підприємництва / Вітвіцький В.В., Беженар І.М. // Економіка АПК. - 2021. - № 8 - С. 79

Мета статті – розкрити сутність і значення заробітної плати як економічної категорії в контексті розвитку аграрного підприємництва; дослідити стан, причини, наслідки оплати праці в аграрному виробництві. Методика дослідження. У процесі дослідження використано наступні методи: системний підхід у визначенні сутності заробітної плати; порівняння, гармонізації - при проведенні аналізу підприємницької діяльності; статистичний - для визначення складових оплати праці; групування - для визначення взаємозалежностей чинників, що впливають на структуру оплати праці. Результати дослідження. Розкрито сутність процесу формування заробітної плати, як складової соціально-економічних категорій за її двонаправленою природою. Сформовано структуру заробітної плати залежно від прибутку підприємства та її функції за відтворювальним, стимулюючим, оптимізаційним, регулюючим і соціальним принципами. Здійснено аналіз динаміки середньої заробітної плати, витрат на оплату праці у виробництві сільськогосподарської продукції, продуктивності праці та демографічного стану сільських територій. Елементи наукової новизни. Набули подальшого розвитку теоретичні положення системно-концептуального підходу до складових і чинників формування системи заробітної плати в її двонаправленій сутності. Окреслено напрями підвищення заробітної плати, запропоновано заходи стосовно вирішення даної проблеми. Практична значущість. Обгрунтовано пропозиції з підвищення оплати праці в сільськогосподарському виробництві на основі державної політики щодо техніко-технологічної модернізації аграрного виробництва, підтримки тваринницьких галузей, забезпечення розвитку малих сімейних ферм, селянських кооперативів, а також несільськогосподарського малого і середнього бізнесу. Табл.: 3. Рис.: 6. Бібліогр.: 34.
Ключові слова: сільське господарство; аграрне підприємництво; оплата праці; продуктивність праці; демографія сільських територій

Список використаних джерел

 1. Андрющенко А. Оплата праці в сільському господарстві: стан, тенденції, причини. Аграрна економіка. 2014. Т. 7. № 1-2. С. 65-73.
 2. Булавко О. Г., Капінос М. Р. Шляхи підвищення життєвого рівня сільського населення. Економіка АПК. 2015. № 9. С. 75-82.
 3. Витрати на виробництво продукції сільського господарства в сільськогосподарських підприємствах за 2016 рік. Статистичний бюлетень ; відп. за вип. Прокопенко О. М. Держстат України. URL : http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/Arhiv_u/07/Arch_оehv_bl.htm.
 4. Витрати підприємств на виробництво продукції сільського господарства у 2017 році. Держстат України. URL : http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2018/sg/vytr_na%20ver_sg_prod/arch_vytr_na%20ver_sg_prod_u.htm.
 5. Витрати підприємств на виробництво продукції сільського господарства у 2018 році. Держстат України. URL : http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2018/sg/vytr_na%20ver_sg_prod/arch_vytr_na%20ver_sg_prod_u.htm.
 6. Витрати підприємств на виробництво продукції сільського господарства у 2019 році. Держстат України. URL : http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2018/sg/vytr_na%20ver_sg_prod/arch_vytr_na%20ver_sg_prod_u.htm.
 7. Витрати підприємств на виробництво продукції сільського господарства у 2020 році. Держстат України. URL : http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2018/sg/vytr_na%20ver_sg_prod/arch_vytr_na%20ver_sg_prod_u.htm
 8. Вітвіцький В. В., Мамчур В. А. Оцінка мотиваційних чинників у розвитку аграрного підприємництва. Економіка АПК. 2021. № 4. С. 76-87. https://doi.org/10.32317/2221-1055.202104076
 9. Діденко С. Скільки заробляють українці: середня зарплата та заборгованість в Україні. URL : https://ua.news/ ua/skolko-zarabatyvayut-ukrayntsy-srednyaya-zarplata-y-zadolzhennost-v-ukrayne/.
 10. Довгаль О. В. Оплата праці в аграрному секторі економіки: стан, причини, наслідки. Вісник ХНАУ ім. В. В. Докучаєва. Серія: Економічні науки. 2020. № 2. С. 196-209.
 11. Дячек В. В., Осадча А. О. Оплати праці і розвиток національної економіки України. Глобальні та національні проблеми економіки. 2016. № 14. С. 155-160.
 12. Зануда А. Скільки насправді заробляють українці: статистика VS реальне життя, ВВС News Україна. URL : https://www.bbc.com/ukrainian/features-56496903.
 13. Основні економічні показники виробництва продукції сільського господарства в сільськогосподарських підприємствах за 2008 рік. Статистичний бюлетень ; відп. за вип. Прокопенко О. М. Держстат України. URL : http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/Arhiv_u/07/Arch_оehv_bl.htm.
 14. Основні економічні показники виробництва продукції сільського господарства в сільськогосподарських підприємствах за 2009 рік. Статистичний бюлетень ; відп. за вип. Прокопенко О. М. Держстат України. URL : http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/Arhiv_u/07/Arch_оehv_bl.htm.
 15. Основні економічні показники виробництва продукції сільського господарства в сільськогосподарських підприємствах за 2010 рік. Статистичний бюлетень ; відп. за вип. Прокопенко О. М. Держстат України. URL : http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/Arhiv_u/07/Arch_оehv_bl.htm.
 16. Основні економічні показники виробництва продукції сільського господарства в сільськогосподарських підприємствах за 2011 рік. Статистичний бюлетень ; відп. за вип. Прокопенко О. М. Держстат України. URL : http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/Arhiv_u/07/Arch_оehv_bl.htm.
 17. Основні економічні показники виробництва продукції сільського господарства в сільськогосподарських підприємствах за 2012 рік. Статистичний бюлетень; відп. за вип. Прокопенко О. М. Держстат України. URL : http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/Arhiv_u/07/Arch_оehv_bl.htm.
 18. Основні економічні показники виробництва продукції сільського господарства в сільськогосподарських підприємствах за 2013 рік. Статистичний бюлетень ; відп. за вип. Прокопенко О. М. Держстат України. URL : http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/Arhiv_u/07/Arch_оehv_bl.htm.
 19. Основні економічні показники виробництва продукції сільського господарства в сільськогосподарських підприємствах за 2014 рік. Статистичний бюлетень ; відп. за вип. Прокопенко О. М. Держстат України. URL : http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/Arhiv_u/07/Arch_оehv_bl.htm.
 20. Основні економічні показники виробництва продукції сільського господарства в сільськогосподарських підприємствах за 2015 рік. Статистичний бюлетень ; відп. за вип. Прокопенко О. М. Держстат України. URL : http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/Arhiv_u/07/Arch_оehv_bl.htm.
 21. Перспективні форми організації господарської діяльності на селі : наук. доп. / [кол. авторів: Ю. О. Лупенко, О. Г. Шпикуляк, В. Я. Месель-Веселяк та ін.]. Київ : ННЦ «ІАЕ», 2019. 114 с.
 22. Про оплату праці : Закон України від 24.03.1995 № 108/95-ВР, поточна редакція 15.07.2021. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/108/95-вр#Text.
 23. Продуктивність праці в підприємствах, які здійснювали сільськогосподарську діяльність 2017 року (у постійних цінах 2010 року). Держстат України. URL : http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2018/sg/sg_reg/pp/arh_pp_sg_u.html.
 24. Продуктивність праці в підприємствах, які здійснювали сільськогосподарську діяльність 2018 року (у постійних цінах 2010 року). Держстат України. URL : http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2018/sg/sg_reg/pp/arh_pp_sg_u.html.
 25. Продуктивність праці в підприємствах, які здійснювали сільськогосподарську діяльність (2010-2020) (у постійних цінах 2016 року). Держстат України. URL : http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2020/sg/pp_sgp/Arch_pp_sgp_u.htm.
 26. Розвиток малих аграрних підприємств у ринковому інституційному середовищі: індикатори та ефективність : кол. моногр. / [Лупенко Ю. О., Шпикуляк О. Г., Малік М. Й. та ін.] ; за ред. О. Г. Шпикуляка. Київ : ННЦ «ІАЕ», 2017. 204 с.
 27. Розвиток підприємництва і кооперації: інституціональний аспект : монографія / [Лупенко Ю. О., Малік М. Й., Заяць В. М. та ін.]. Київ : ННЦ «ІАЕ», 2016. 430 с.
 28. Середньомісячна заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності у 2010-2020 роках. Держстат України. URL : http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/ operativ2021/gdn/szpshp/arh_szp_ed_u.html.
 29. Сільське господарство України за 2013 рік. Статистичний збірник ; відп. за вип. Прокопенко О. М. Держстат України. URL : http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/ Arhiv_u/07/Arch_sg_zb.htm.
 30. Сільське господарство України за 2016 рік. Статистичний збірник ; відп. за вип. Прокопенко О. М. Держстат України. URL : http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/ Arhiv_u/07/Arch_sg_zb.htm.
 31. Сіренко Н. М., Щербина Ю.О., Юрченко О. Г. Удосконалення організації розрахунків з оплати праці у сільськогосподарських підприємствах. Економіка та управління підприємствами. 2017. № 15.
 32. Шпикуляк О. Г., Малік М. Й. Інституціональний аналіз розвитку підприємництва в аграрному секторі економіки: методичний аспект. Економіка АПК. 2019. № 6. С. 73-82. https://doi.org/10.32317/2221-1055.201906073
 33. Шпикуляк О. Г., Малік М. Й. Кадровий потенціал аграрних підприємств: управлінський аспект. Київ : ННЦ «ІАЕ», 2005. 370 с.
 34. Malik M., Shpykuliak O., Nepochatenko O., (...), Ptashnyk S., Tretiakova S. Formation of effective organizational and economic environment of innovative support of enterprise competitiveness in Ukraine. Proceedings of the 33rd International Business Information Management Association Conference, IBIMA 2019: Education Excellence and Innovation Management through Vision 2020. 33rd IBIMA Conference: 10-11 April 2019 Granada, Spain. Editor Khalid S. Soliman. 2019. P. 332-342.
Читати статтю: ekonomikaapk_2021_08_p_79_90.pdf