ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 330.111.66:334.012.74 DOI: https://doi.org/10.32317/2221-1055.202109006
Розвиток сільських територій і соціальна сфера села

Соціальний розвиток села в умовах децентралізації влади / Рябоконь В.П. // Економіка АПК. - 2021. - № 9 - С. 6

Мета статті – проаналізувати стан й окреслити перспективи соціального розвитку села в умовах децентралізації влади. Методика дослідження. У процесі дослі0434ження використано діалектичні методи пізнання процесів і явищ, монографічний (аналіз соціальної інфраструктури), емпіричний (комплексна оцінка сучасного стану об’єкта дослідження), абстрактно-логічний (теоретичні узагальнення та формування висновків). Результати дослідження. Під час вивчення й аналізу соціального розвитку села розкрито сутність його сучасного стану, охарактеризовано причини занедбаності більшості сіл, визначено важливі чинники, які суттєво сприятимуть усуненню наявних недоліків і прорахунків у соціальному розвитку села. Елементи наукової новизни. Набули подальшого розвитку теоретичні й практичні положення щодо соціального розвитку села на новій інноваційній основі. Проблема розвитку села розглядається при врахуванні як економічних, так і соціальних факторів у їх діалектичному поєднанні та взаємозв’язку. Визначено перспективним напрямом соціального розвитку села створення нових агломераційних формувань. Практична значущість. Визначено і проаналізовано конкретні фактори соціального розвитку села, які можуть поставити під загрозу як його існування, так і збереження та відтворення людського капіталу. Намічено шляхи вирішення наявної проблеми в умовах децентралізації влади. Табл.: 1. Бібліогр.: 42.
Ключові слова: українське село; соціальний розвиток; соціальна інфраструктура; демографія; аграрна політика; децентралізація; аграрний сектор; ринкова економіка

Список використаних джерел

 1. Булавка О. Г. Соціальна паспортизація сіл України – чинник розвитку сільських територій. Економіка АПК. 2013. № 2. С. 77-80.
 2. Державна служба зайнятості : Офіційний сайт. URL : https://www.dcz.gov.ua/.
 3. Державна служба статистики України : Офіційний сайт. URL : http://www.ukrstat.gov.ua/.
 4. Децентралізація. URL : https://decentralization.gov.ua/.
 5. Дієсперов В. С. Сільські території як об'єкти організації економічної діяльності. Економіка АПК. 2014. № 5. С. 56-64.
 6. Івано-Франківський обласний Фонд підтримки індивідуального житлового будівництва на селі. URL : https://youcontrol.com.ua/catalog/company_details/30017846/.
 7. Ігнатенко М. М. Соціально-економічний розвиток сільських територій : монографія. Херсон : Айлант, 2010. 238 с.
 8. Інститут демографії та соціальних досліджень ім. М. В. Птухи : Офіційний сайт. URL : https://idss.org.ua.
 9. Куценко В. І., Остафійчук Я. В. Трансформації соціальної сфери України: регіональний аспект. Київ : Оріяни, 2005. 400 с.
 10. Міністерство аграрної політики та продовольства України : Офіційний сайт. URL : https://minagro.gov.ua.
 11. Міністерства освіти і науки України : Офіційний сайт. URL : https://mon.gov.ua/ua.
 12. Міністерство розвитку громад та територій України : Офіційний сайт. URL : https://www.minregion.gov.ua/about/.
 13. Міністерство соціальної політики України (станом на 22.09.2021) : Офіційний сайт. URL : https://www.msp.gov.ua/.
 14. Орлатий М. К. , Прокопа І. В., Рябоконь В. П. Соціальна інфраструктура села. Київ : УАДУ, 2003. 81с.
 15. Павлов О. І. Сільські території України: функціонально-управлінська модель : монографія. Одеса : Астропринт, 2009. 344 с.
 16. Патика Н. І., Нартюк О. В. Зайнятість населення старшого працездатного віку: національна парадигма та зарубіжні імперативи : монографія. Вінниця : ТОВ «ТВОРИ», 2018. 272 с.
 17. Підвищення конкурентноспроможності та соціальної спроможності агропромислового виробництва на основі розвитку кластерних систем / за ред. Ю. О. Лупенка, М. Ф. Кропивка, М. Й. Маліка. Київ : ННЦ ІАЕ, 2013. 40 с.
 18. Про внесення змін до Конституції України (щодо децентралізації влади) : Закон України від 31.08.2015 р. №2217а. URL: ttps://zakon.rada.gov.ua/laws/show/656-19.
 19. Про добровільне об'єднання територіальних громад : Закон України від 05.02.2015 р. № 157-УПІ. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/157-19.
 20. Про заходи щодо підтримки індивідуального житлового будівництва на селі : Указ Президента України від 27.03.1998 р. № 222/98. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/222/98#Text.
 21. Про підвищення доступності та якості медичного обслуговування у сільській місцевості : Закон України від 14.11.2017 р. № № 2206-VIII. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2206-19#Text.
 22. Про пріоритетність соціального розвитку села та агропромислового комплексу в народному господарстві : Закон України від 17.10.1990 р. № 400-XII. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/400-12#Text.
 23. Рахункова палата. URL : https://rp.gov.ua/home/.
 24. Рябоконь В. П., Рарок Л. А. Тенденції розвитку соціальної інфраструктури сільських територій : монографія. Київ : ННЦ «ІАЕ», 2018. 216 с.
 25. Саблук П. Т. Розвиток сільських територій – запорука відродження аграрної України. Вісник аграрної науки. 2006. № 5. С. 24-23.
 26. Сава А. П. Регулювання розвитку сільських територій : монографія. Тернопіль : Крок, 2018. 367 с.
 27. Сільське господарство України за 2019 рік : Статистичний збірник, 2020. http://www.ukrstat.gov.ua/.
 28. Славкова О. П. Розвиток сільських територій: теорія, методологія, практика : монографія. Суми : Сум. нац. аграр. ун-т, 2010. 330 с.
 29. Соціальна група «Рейтинг». URL : https://ratinggroup.ua/.
 30. Соціально-економічний розвиток села і сільських територій : монографія / за ред. Терещенка В. К., Лайка П. А. Київ : Нічлава, 2006. 264 с.
 31. Соціально-економічні засади розвитку сільських територій (економіка, підприємництво і менеджмент) : монографія / [М. Й. Малік, М. Ф. Кропивко, О. Г. Булавка] ; за ред. М. Й. Маліка. Київ : ННЦ ІАЕ, 2012. 642 с.
 32. Соціоекономічний розвиток сільського господарства і села: сучасний вимір / [О. М. Бородіна, І. В. Прокопа, В. В. Юрчишин та ін.] ; за ред. чл.-кор. НАН України О. М.Бородіної ; НАН України, Ін-т екон. та прогнозув. Київ, 2012. 320 с.
 33. Стратегічні напрями сталого розвитку сільських територій на період до 2020 року / [Ю. О. Лупенко, М. Й. Малік, О. Г. Булавка та ін.] ; за ред. Ю. О. Лупенка та О. Г. Булавки. Київ : ННЦ «ІАЕ», 2013. 74 с.
 34. Стратегічні напрями сталого розвитку сільських територій на період до 2030 року / [Лупенко Ю. О., Малік М. Й., Булавка О. Г. та ін.] ; за ред. Ю. О. Лупенка. Київ : ННЦ ІАЕ, 2020. 60 с.
 35. Український інститут майбутнього (UIF). URL : https://uifuture.org/.
 36. Формування об’єднаних територіальних громад у сільській місцевості (інформаційно-аналітичний огляд) / Ю. О. Лупенко, М. М. Могилова, О. В. Самофал та ін. Київ : ННЦ «ІАЕ», 2018. 46 с.
 37. Формування об’єднаних територіальних громад у сільській місцевості (інформаційно-аналітичний огляд) / Ю. О. Лупенко, М. М. Могилова, В. П. Рябоконь та ін. Київ : ННЦ «ІАЕ», 2020. 60 с.
 38. Формування соціального капіталу в інституційному механізмі аграрного ринку / М. Й.Малік, О. Г. Шпикуляк, В. П. Рябоконь та ін. Київ : ННЦ «ІАЕ», 2017. 84 с.
 39. Чернігівський обласний Фонд підтримки індивідуального житлового будівництва на селі. URL : http://chfond.at.ua/.
 40. Шпикуляк О.Г., Алєксєєва О.В. Розвиток фермерських господарств в організаційно-економічному забезпеченні зайнятості населення. Економіка АПК. 2021. № 4. С. 95-107. https://doi.org/10.32317/2221-1055.202104095
 41. Шпикуляк О. Г., Ігнатенко М. М., Швець А. А. Концептуальні оцінки реалізації засад інклюзивного розвитку сільських територій за участі агрохолдингових інтегрованих формувань. Економіка АПК. 2021. № 3. С. 97-111. https://doi.org/10.32317/2221-1055.202103097
 42. Юрчишин В. В. Селяни України: про себе і про них. Київ : ННЦ «ІАЕ», 2011. 73 с.
Читати статтю: ekonomikaapk_2021_09_p_6_18.pdf