ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 631.52:633.1:339.13 DOI: https://doi.org/10.32317/2221-1055.202110006
Наукове забезпечення розвитку агропромислового комплексу

Наукове забезпечення організації державного регулювання розвитку насінництва в Україні / Лупенко Ю.О., Захарчук О.В., Навроцький Я.Ф. // Економіка АПК. - 2021. - № 10 - С. 6

Мета статті – на основі результатів аналізу стану галузі насінництва країни та наукового забезпечення організації державного регулювання розвитку насінництва в Україні обґрунтувати пропозиції щодо його поліпшення, використовуючи досвід передових країн. Обґрунтувати заходи, спрямовані на удосконалення системи вітчизняного законодавства у галузі насінництва, виплати селекційних та ліцензійних платежів і пропозиції щодо зменшення залежності аграрного виробництва від імпорту насіння. Методика дослідження. Використано методи: монографічний (аналіз стану наукового забезпечення організації державного регулювання розвитку насінництва в країні); статистичний (для відображення стану вітчизняного насінництва у кількісному і вартісному виразі через систему абсолютних і відносних показників); аналізу рядів динаміки, структурних зрушень (для аналізу й виявлення тенденцій показників розвитку насінництва в Україні); табличний та графічний (наочне відображення результатів дослідження у вигляді таблиць та графіків), порівняння (зіставлення економічних показників); абстрактно-логічний (узагальнення та формулювання висновків). Результати дослідження. Проаналізовано сучасний стан і перспективи наукового забезпечення організації державного регулювання розвитку насінництва в Україні. Визначено проблеми розвитку вітчизняного насінництва. Висвітлено досвід провідних країн у галузі насінництва та можливість його використання в Україні. Елементи наукової новизни. Узагальнено існуючий стан організації державного регулювання розвитку насінництва в Україні. Розроблено пропозиції щодо покращення його наукового забезпечення. Запропоновано нові науково обґрунтовані підходи до удосконалення системи ліцензійних платежів, нормативної бази та визначено шляхи зменшення імпортозалежності стосовно насіння. Практична значущість. Запропоновані шляхи подолання існуючих в галузі проблем дозволять підняти її до рівня світових держав через зміну підходів до виплат роялті, збільшення продуктивності насінництва та удосконалення правових актів, що регулюють виробництво насіння в Україні. Табл.: 5. Рис.: 5. Бібліогр.: 30.
Ключові слова: насінництво; селекція; роялті; державне регулювання; сорт рослин; насіння і садивний матеріал; ринок; імпорт; експорт

Список використаних джерел

 1. Бакай С. С. Економіка насінництва. Київ.: Урожай, 1977. 110 с.
 2. Вавилов Н. И. Избранные труды. Т. 5. Проблемы происхождения, географии, генетики, селекции растений, растениеводства и агрономии. Москва-Ленинград : Наука, 1965. 786 с.
 3. Литвиненко М. А., Волкодав В. В. Наукові основи формування сортового складу зернових культур в Україні Сортовивчення та охорона прав на сорти рослин. 2005. № 1. С. 28–33.
 4. Zakharchuk O. V., Lupenko Y. O., Hutorov A. O., Dorokhov O. V. Economics of development of the seed-growing in Ukraine. Bulletin of the Transilvania University of Brasov. Series II:Forestry, Wood Industry, Agricultural food Engineering. 2019. Vol. 12 (61). No. 2. P. 127–136. URL : http://webbut.unitbv.ro/Bulletin/Series%20II/2019/BULETIN%20I/11_Zakharchuk.pdf
 5. Захарчук О. В. Оцінка вартості сорту рослин як об’єкта інтелектуальної власності. Економіка АПК. 2013. № 2. С. 86–93.
 6. Захарчук О. В. Економіка насінництва. Київ : ННЦ ІАЕ, 2015. 272 с.
 7. Зубець М. В., Тивончук С. О. Наукові основи розвитку агропромислового виробництва на інноваційних засадах. Київ : Аграр. наука, 2006. 480 с.
 8. Неттевич Э. Д. Рождение и жизнь сорта. 2-е изд. Москва : Московский рабочий, 1983. 174 с.
 9. Маринич П. Е. Государственное сортоиспытание в СССР. Селекция и семеноводство. 1967. № 6 (нояб. - декаб.). С. 20–27.
 10. Смирнов Ю. Г., Орешников В. А. Правовая охрана сортов растений и пород животных. Патенты и лицензии.1999. № 4. С. 6-11.
 11. Худолій Л. М. Економічний механізм формування і функціонування ринку зерна в Україні. Київ : ІАЕ, 1998. 211 с.
 12. Юрчишин В. В. Інноваційні аспекти еволюції економічної науки. Економіка АПК. 2012. № 1. С. 90-99.
 13. Цибульов П. М. Основи інтелектуальної власності : навчальний посібник. Київ : Інститут інтелектуальної власності і права, 2003. 172 с.
 14. Про насіння і садивний матеріал: Закон України від 26.12.2002 № 411-IV. База даних “Законодавство України” / ВР України. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/411-15#Text.
 15. Про охорону прав на сорти рослин : Закон України» від 21.04.1993 № 3116-XII. База даних “Законодавство України” / ВР України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3116-12#Text.
 16. Про приєднання України до Схеми сортової сертифікації насіння зернових культур, Схеми сортової сертифікації насіння кукурудзи та соргоОрганізації економічного співробітництва та розвитку : Закон України від 15.02.2011 № 3019–VI. База даних “Законодавство України” / ВР України. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3019-17#Text.
 17. Міністерство аграрної політики та продовольства України. URL : https://minagro.gov.ua/ua.
 18. Український інститут експертизи сортів рослин (УІЕСР). URL : https://sops.gov.ua/.
 19. Kloppenburg, Jack. Re-purposing the master’s tools: the open source seed initiative and the struggle for seed sovereignty. In: The Journal of Peasant Studies. 2014. 41 (6), P. 1225–1246. DOI: 10.1080/03066150.2013.875897.
 20. Державна служба статистики України. URL : http://www.ukrstat.gov.ua.
 21. Державна митна служба України. URL : https://customs.gov.ua/.
 22. Комітет по захисту інтересів сільськогосподарських виробників та селекціонерів (власників патентів) республіки Франція. URL : https://www.sicasov.com/info/pages/internet/fr/index.html.
 23. Німецька асоціація селекціонерів. URL : https://www.bdp-online.de/de/Pflanzenzuechtung/.
 24. Schiefer, Christian. Die Saatgutproduktion 2020 - Anbau, Marktlage und Wirtschaftlichkeit (Systemrelevanz und Probleme); Unsere Kartoffel - gesund und sicher; Groening - Ökologisierung der EU-Agrarpolitik: Kranke Pflanzen - Risiko für Tiergesundheit und Tierwohl - Leipzig : Leipziger Ökonomische Societät e.V., 2021, 1. Auflage
 25. Канадське агентство з нагляду за харчовими продуктами. URL : http://www.inspection.gc.ca/fra/1297964599443/1297965645317.
 26. Leszek Lipski. Ceny nasion a organizacja rynku nasiennego w Polsce. Agrofakt.p. 2018. URL : https://www.agrofakt.pl/rynek-nasienny-w-polsce/.
 27. Tadeusz Oleksiak. Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie / Rynek nasienny wpanstwach Unii. Nauka. Doradztvo. Praktyka. Wies gulra Warszawa : Lipiec-wrzesien, 2013. Vol. 3(176).
 28. Міжнародна конвенція з охорони нових сортів рослин (Міжнародний документ ООН) від 02.12.1961. База даних “Законодавство України” / ВР України. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_856#Text.
 29. Про заходи щодо реалізації Закону України “Про охорону прав на сорти рослин” : Постанова Кабінету Міністрів від 19 серпня 2002 р. № 1183. База даних “Законодавство України” / ВР України. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1183-2002-%D0%BF#Text.
 30. Про затвердження Порядку ведення Державного реєстру суб’єктів насінництва та розсадництва : Постанова Кабінету Міністрів від 30 листопада 2016 р. № 882. База даних “Законодавство України” / ВР України. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/882-2016-%D0%BF#Text.
Читати статтю: ekonomikaapk_2021_10_p_6_20.pdf