ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 004.077.2 DOI: https://doi.org/10.32317/2221-1055.202110098
Сторінка молодого науковця

Електронне урядування економіки майбутнього: світовий досвід та перспективи України / Лебідь О.В. // Економіка АПК. - 2021. - № 10 - С. 98

Мета статті – розглянути стан розвитку електронного урядування в країнах світу та оцінити перспективи використання його в Україні. Методика дослідження. У процесі дослідження використано соціологічні, загальнонаукові, теоретичні та емпіричні методи, зокрема метод єдності аналізу й синтезу, метод спостереження, порівняння. Теоретико-методологічна основа: концепції, підходи, теорії, положення, висновки, що розглядаються в наукових працях вітчизняних і зарубіжних вчених, теорії комунікацій, інформаційних технологій, проєктного менеджменту, електронного урядування та електронної демократії; нормативно-правові акти органів державної влади (Конституція України, закони України, укази Президента України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України). Результати дослідження. Охарактеризовано нормативно-правові акти з питань використання технологій електронного урядування в Україні. Розглянуто основні питання щодо модернізації державного управління за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій. Проведено аналіз стандартів та регламентів для технологій електронного урядування. Визначено основні найбільш поширені інструменти електронного урядування в Європейському Союзі та Україні. Обґрунтовано доцільність створення та використання електронного урядування. Розглянуто структуру державного управління, методи електронного урядування, складові його інформаційно-технологічної інфраструктури, державну політику з розвитку електронного урядування, його технічні складові та їх призначення, проблеми й організацію заходів з впровадження та розвитку електронного урядування, зарубіжний і національний досвід використання електронного урядування, його нормативно-правову базу. Проаналізовано методологічні підходи та результати моніторингу впровадження інструментів електронного урядування як основи надання адміністративних послуг в електронному вигляді (2020 р.). Елементи наукової новизни. Висвітлено етапи розвитку та механізми управління розвитком електронного урядування в Україні. Проаналізовано українську та зарубіжну практику застосування технологій електронного урядування. Визначено загальносвітові процеси електронного урядування економіки. Досліджено основні закономірності становлення і розвитку електронного урядування в Україні та світі; розкрито сутність і значення основних методів і принципів електронного урядування; розглянуто різноманітні моделі впровадження електронного урядування на загальнодержавному, регіональному та місцевому рівнях; проблеми і перспективи формування і розвитку електронного урядування з урахуванням вітчизняної практики; проаналізовано основні етапи та завдання впровадження електронного урядування в контексті вивчення кращої зарубіжної практики. Період кризи вимагає від органів влади рішучих й обґрунтованих дій, що можливо за умови володіння повним обсягом інформації про стан справ у державі. Такі потреби може задовольнити система національних електронних інформаційних ресурсів. У статті розглянуто організаційну модель національних інформаційних ресурсів України в електронному урядуванні. Визначено важливість виконання запропонованого плану дій органів влади щодо організації інформаційних ресурсів в електронному урядуванні. Практична значущість. Використання рекомендацій стосовно удосконалення організаційного та інформаційного забезпечення державного управління у сферах розвитку інформаційного суспільства та впровадження електронного урядування дасть змогу в майбутньому розширити перелік корисних для споживачів електронних інформаційних ресурсів, які характеризуються різноманітними формами надання інформації, організаційними та технологічними рішеннями, що є основою для інформаційно-аналітичної підтримки прийняття управлінських рішень у системі поточного та стратегічного планування. Табл.: 2. Рис.: 6. Бібліогр.: 14.
Ключові слова: електронне урядування; економіка; управління; методологія; нормативно-правові акти; проблеми; завдання; технічні складові; досвід; організація

Список використаних джерел

 1. Бахарєва Я. В. Тенденції розвитку інформаційних технологій у сфері надання державних публічних послуг в Україні. Ефективна економіка. 2021. № 6. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8986.
 2. Берназюк О. О. Електронне урядування як особлива форма публічного управління: поняття та проблеми запровадження. URL : http://www.visnyk-juris.uzhnu.uz.ua/file/No.55/part_2/9.pdf.
 3. Демкова М. Електронне урядування: світовий досвід та українські реалії. Електронне урядування: окремі аспекти становлення. Вісник Програми сприяння Парламенту України. Київ, 2002. С. 33-57.
 4. Дмитренко В. І. Механізми впровадження електронного урядування на місцевому рівні. Київ, 2018. 248 с. URL : http://ipk.edu.ua/wp-content/uploads/2019/05/Dysertatsiia-Dmytrenka.pdf .
 5. Електронне урядування : міжнар. наук. фах. журн. URL : http://E-Governance/www.egov.in.ua.
 6. Електронне урядування в Україні: аналіз та рекомендації. Результати дослідження / за ред. І. Г. Малюкової. Київ: ООО «Поліграф-Плюс», 2007. 254 с.
 7. Електронне урядування та електронна демократія : навч. посіб. у 15 ч. / за заг. ред. А. І. Семенченка, В. М. Дрешпака. Київ, 2017. 74 с.
 8. Ільницький М. П. Адміністративно-правове регулювання електронного урядування у сфері публічного управління в Україні : дис. канд. юр. наук: 12.00.07. М. П. Ільницький. Ужгород, 2017. 217 с. URL : https://www.uzhnu.edu.ua/en/infocentre/get/12995.
 9. Мищишин В. І., Жежнич П. І. Аналіз особливостей побудови систем електронного урядування в Україні. Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. 2011. № 699. C. 164-175.
 10. Моніторинг, оцінювання та прогнозування розвитку системи електронного урядування / за ред. С. К. Полумієнко. Київ : ФОП Москаленко О. М., 2017. 64 с.
 11. Семенченко А. І. Електронне урядування: основи та стратегії реалізації. Електронне урядування та електронна демократія : навч. посіб. у 15 ч. / за заг. ред. А. І. Семенченка, В. М. Дрешпака. Київ, 2017. 72 с.
 12. Соловйов С. Г. Проблеми розвитку електронної демократії в умовах модернізації державного управління України : наук. розробка / С. Г. Соловйов, В. Г. Даниленко. Київ : НАДУ, 2012. 68 с.
 13. Царенко. І. О. Електронне урядування як інструмент посилення конкурентоспроможності країни. Ефективна економіка. 2020. № 8. URL : http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8123.
 14. Щеглюк С. Д. Електронне урядування як інструмент модернізації державного управління міським розвитком. Регіональна економіка. 2015. № 2. С. 44-54.
Читати статтю: ekonomikaapk_2021_10_p_98_110.pdf