ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 338.43:339.13 DOI: https://doi.org/10.32317/2221-1055.202111023
Аграрний менеджмент і підприємництво

Прогнозування конкурентоспроможного розвитку аграрних підприємств у системі формування їх конкурентних стратегій / Кирилов Ю.Є., Желуденко К.В. // Економіка АПК. - 2021. - № 11 - С. 23

Мета статті – розробити прогнозно-аналітичний інструментарій і здійснити прогнозування конкурентоспроможного розвитку підприємств аграрного сектору Херсонської області з виробництва зернових та зернобобових культур. Методика дослідження. При проведенні дослідження використано методи: статистичний (при визначенні валового виробництва зернових та зернобобових культур); кореляційно-регресійного аналізу (для виявлення впливу факторів на прибутковість підприємств); прогнозування (при визначенні валових зборів зерна на перспективу); абстрактно-логічний (при формулюванні висновків). Результати дослідження. Проаналізовано динаміку валового виробництва зернових та зернобобових культур в аграрних підприємствах Херсонської області за 2010–2020 рр. Визначено актуальні проблеми зернового підкомплексу регіону. Розроблено прогнозно-аналітичний інструментарій, за допомогою якого виконано науково обґрунтований прогноз виробничої діяльності аграрних підприємств до 2025 р. Розглянуто вплив ключових факторів зростання аграрного виробництва, серед яких виділено зібрану площу зернових, їх урожайність, витрати на насіння, мінеральні добрива, нафтопродукти, оплату праці та ціну реалізації. Встановлено, що існує тісна залежність конкурентоспроможності підприємства від урожайності та витрат на виробництво. Елементи наукової новизни. Для аналізу, оцінювання й прогнозування розвитку виробничого потенціалу та конкурентоспроможності аграрних підприємств запропоновано використовувати багатофакторну модель, яка дозволяє визначити резерви підвищення прибутковості підприємств з урахуванням впливу кожного фактора, що формує її рівень. Практична значущість. Впровадження результатів дослідження забезпечить формування ефективних конкурентних стратегій підприємств із виробництва зернових та зернобобових культур і підвищення їх конкурентоспроможності та рослинницької галузі в цілому. Табл.: 4. Рис.: 2. Бібліогр.: 19.
Ключові слова: конкурентоспроможність; конкурентні стратегії; прогноз; кореляційний аналіз; регресійний аналіз; модель; аграрні підприємства; зернові та зернобобові культури; пшениця

Список використаних джерел

 1. Безуглий М. Д., Присяжнюк М. В. Сучасний стан реформування аграрно-промислового комплексу України. Київ : Аграр. наука, 2012. 48 с.
 2. Вініченко І. І., Крючкова Ж. В. Ключові чинники впливу на конкурентоспроможність аграрних підприємств. Економiка та держава. 2017. № 4. С. 32- 37.
 3. Гашеєва А. О. Стан вітчизняного зерновиробництва та напрями підвищення його конкурентоздатності. Науковий вісник Херсонського державного університету. 2016. Вип. 21. Ч. 1. С. 71–74.
 4. Голомша Н. Є., Голомша О. Я. Кореляційно-регресійне моделювання конкурентоспроможності української пшениці на світових ринках. Економіка АПК. 2019. № 10. С. 88–97. https://doi.org/10.32317/2221-1055.201910088.
 5. Державна служба статистики України. URL : http://www.ukrstat.gov.ua.
 6. Дугієнко Н. О. Сучасні тенденції розвитку аграрного сектору України. Інфраструктура ринку. 2018. Вип. 25. С. 99–107.
 7. Ільчук М. М., Коновал І. А., Барановська О. Д., Євтушенко В. Д. Розвиток ринку зерна в Україні та його стабілізація. Економіка АПК. 2019. № 4. С. 29–38. https://doi.org/10.32317/2221-1055.201904029
 8. Кирилов Ю. Є. Концептуальні засади конкурентоспроможного розвитку аграрного сектору економіки України в умовах глобалізації : монографія. Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2015. 420 с.
 9. Конкурентоспроможність високотоварних сільськогосподарських підприємств / В. К. Збарський, М. А. Місевич ; за ред. проф. В. К. Збарського. Київ : ННЦ ІАЕ, 2009. 310 с.
 10. Лагодієнко Н.В. Моделювання кількісних параметрів впливу ключових факторів зростання аграрного виробництва. Причорноморські економічні студії. 2020. Вип. 51. С. 43–51. https://doi.org/10.32843/bses.51-7.
 11. Малік М. Й., Нужна О. А. Конкурентоспроможність аграрних підприємств: методологія і механізми : монографія. Київ : Інститут аграрної економіки, 2007. 270 с.
 12. Месель-Веселяк В. Я. Виробництво зернових культур в Україні: потенційні можливості. Економіка АПК. 2018. № 5. С. 5–14.
 13. Пташник С. Прогнозування конкурентоспроможного розвитку сільськогосподарських підприємств залежно від валової продукції рослинництва та тваринництва. Схід. 2018. № 1(153). С. 18–22.
 14. Формування і розвиток ринку зерна в Україні / Шпикуляк О. Г., Воскобійнік Ю. П., Саблук Р. П., Овсянніков О. В. Київ : ННЦ ІАЕ, 2008. 190 с.
 15. Шпикуляк О. Г., Материнська О. А., Мазур Г. Ф. Ефективність виробництва зерна сільськогосподарськими підприємствами : теоретико-методологічний аспект. Економіка АПК. 2014. № 12. С. 42-49.
 16. Шпилик С. В. Управлінський інструментарій оцінювання ефективності впровадження конкурентної стратегії як механізму підвищення конкурентоспроможності підприємства. Галицький економічний вісник. ТНТУ. 2017. Т. 53. № 2. С. 89–102.
 17. Kyrylov Y., Hranovska V., Zhosan H. Formation of the national competitive model of agricultural enterprises development under the conditions of globalization. Bulletin of national academy of sciences of the republic of Kazakhstan. 2021. Vol. 2. № 390. P. 81–89. https://doi.org/10.32014/2021.2518-1467.54
 18. Orral M., Ossama K. Modeling Firm Competitiveness for Strategy Formulation. Monreal: CIRRELT, 2009. 37 p. URL : https://www.cirrelt.ca/DocumentsTravail/CIRRELT-2009-52.pdf.
 19. OECD/FAO (), OECD-FAO Agricultural Outlook 2018-2027, OECD Publishing, Paris/Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome, 2018. https://doi.org/10.1787/agr_outlook-2018-en.
Читати статтю: ekonomika_apk_11_2021_p_23-31.pdf