ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 338.242:631.1 DOI: https://doi.org/10.32317/2221-1055.202111083
Інституціональні проблеми розвитку аграрної сфери

Інституційні фактори розвитку продуктивності праці в аграрному підприємництві / Вітвіцький В.В., Беженар І.М., Демченко О.В. // Економіка АПК. - 2021. - № 11 - С. 83

Мета статті — оцінити стан розвитку продуктивності праці аграрного підприємництва на основі інституційних факторів її формування. Методика дослідження. Використано загальнонаукові й економічні методи аналізу праць українських і зарубіжних учених з питань продуктивності праці, аналітико-статистичний інструментарій та дані Державної служби статистики України, інші джерела. Застосовано діалектичний і логічний методи наукового пізнання, систематичний підхід до вивчення процесів та низка прийомів абстрактно-логічного інструментарію, що дозволили сформувати проміжні й прикінцеві висновки. Результати дослідження. Розглянуто суть економічної категоризації продуктивності праці як процесу ціленаправленої виробничої діяльності на основі соціального партнерства та вплив інституційних факторів на задоволення потреб найманих працівників і підприємців. Проаналізовано розвиток продуктивності праці за останнє двадцятиліття та визначено тенденції формування і розвитку інституційних факторів та їх вплив на аграрне підприємництво. Визначено класифікацію інституційних факторів продуктивності праці аграрного підприємства. Елементи наукової новизни. Набули подальшого розвитку методичні підходи щодо оцінювання інституційних факторів продуктивності праці, таких як трудове законодавство, соціальне партнерство, трудові відносини, якість трудового життя, організаційна культури та діяльність профспілок. Практична значущість. Наведеними матеріалами дослідження концептуально обґрунтовано економічну суть інституційних факторів та їх системну взаємодію на продуктивність праці як одного з головних чинників зростання економіки. Табл.: 3. Рис.: 2. Бібліогр.: 22.
Ключові слова: продуктивність праці; інституційні фактори; трудове законодавство; характер трудових відносин; діяльність профспілок; якість трудового життя; соціальне партнерство; організаційна культура підприємства

Список використаних джерел

 1. Андрющенко А. Оплата праці в сільському господарстві: стан, тенденції, причини. Аграрна економіка. 2014. Т. 7. № 1-2. С. 65-73.
 2. Вітвіцький В. В., Беженар І. М. Оплата праці в двонапрвленому розвитку аграрного підприємництва. Економіка АПК. 2021. № 8. С. 79-90. https://doi.org/10.32317/2221-1055.202108079
 3. Генкин Б. М. Основания экономической теории и методы организации эффективной работы. Москва : Норма, 2009. 448 с.
 4. Довгаль О. В. Оплата праці в аграрному секторі економіки: стан, причини, наслідки. Вісник ХНАУ ім. В. В. Докучаєва. Серія: Економічні науки. 2020. № 2. С. 196-209.
 5. Економіка праці та соціально-трудові відносини : навч. посіб. / [Є. П. Качан, О. П. Дяків, В. М. Островерхов та ін.]; за ред. Є. П. Качана. Київ : Знання, 2008. 407 с.
 6. Економічна енциклопедія / відп. ред. С. В. Мочерний. Київ : ВЦ «Академія», 2002. Т. 3. 952 с.
 7. Єременко В. О. Підвищення продуктивності: теорія, світовий досвід, шлях України. Краматорськ : Вид. Центру продуктивності Мін-ва праці та соц. політики України, 2000. 397 с.
 8. Лупенко Ю. О. Сучасні тенденції доходів сільського населення. Фінанси України. 2006. № 5. С. 32-38.
 9. Нестеренко В. Ю., Токар І. І. Конспект лекцій з дисципліни «Економіка виробництва». Харків : ХНАДУ, 2012. 58 с.
 10. Продуктивність праці в підприємствах, які здійснювали сільськогосподарську діяльність (2010-2020, у постійних цінах 2016 р.). Держстат України. URL : http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2020/sg/pp_sgp/Arch_pp_sgp_u.htm.
 11. Продуктивність праці та продуктивність капіталу за 2018 рік. Звіт Міністерства економічного розвитку і торгівлі України. Київ, 2019.
 12. Середньомісячна заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності у 2010-2020 роках. Держстат України. URL : http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/ operativ2021/gdn/szpshp/arh_szp_ed_u.html.
 13. Сільське господарство України за 2010 рік. Стат. зб./ відп. за вип. Прокопенко О. М. Київ: Держстат України, 2011.
 14. Сільське господарство України за 2012 рік. Стат. зб./ відп. за вип. Прокопенко О. М. Київ: Держстат України, 2013.
 15. Сільське господарство України за 2014 рік. Стат. зб./ відп. за вип. Прокопенко О. М. Київ: Держстат України, 2015.
 16. Сільське господарство України за 2016 рік. Стат. зб./ відп. за вип. Прокопенко О. М. Київ: Держстат України, 2017.
 17. Сільське господарство України за 2018 рік. Стат. зб./ відп. за вип. Прокопенко О. М. Київ: Держстат України, 2019.
 18. Сільське господарство України за 2020 рік. Стат. зб./ відп. за вип. Прокопенко О. М. Київ: Держстат України, 2021.
 19. Тихомирова О. Г. Организационная культура: формирование, развитие и оценка. Санкт-Петербург : СПб ГУ ИТМО, 2008, 156 с.
 20. Чернявська Є. І., Стрижко О. В. Сутність та структура корпоративної культури підприємства в контексті економічного підходу. Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. 2012. № 7(178). С. 349-353.
 21. Шпикуляк О. Г., Малік М. Й. Інституціональний аналіз розвитку підприємництва в аграрному секторі економіки: методичний аспект. Економіка АПК. 2019. № 6. С. 73-82. https://doi.org/10.32317/2221-1055.201906073
 22. International Labour Organization. URL : https://ilostat.ilo.org/topics/labour-productivity/.
Читати статтю: ekonomika_apk_11_2021_p_83-92.pdf