ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 338.439 DOI: https://doi.org/10.32317/2221-1055.202111093
Проблеми економічної теорії

Формування продовольчих систем: теоретико-сутнісні аспекти / Козак О.А., Пугачов М.І. // Економіка АПК. - 2021. - № 11 - С. 93

Мета статті – узагальнити та поглибити теоретико-сутнісні аспекти формування сучасних продовольчих систем, розкрити особливості їх основних функціональних компонентів. Методика дослідження. Спираючись на діалектичний метод пізнання, використано загальнонаукові методи дослідження, а саме: абстрактно-логічний (для узагальнення та формулювання висновків); монографічний і системного аналізу (при розгляді сутності продовольчих систем); історичний (при вивченні трансформаційних перетворень продовольчого комплексу у продовольчу систему); порівняльного аналізу (для зіставлення змістовних характеристик продовольчого комплексу та продовольчої системи); графічний (для наочного відображення результатів аналізу); а також системний підхід, аналізу і синтезу, індукції й дедукції та інші у сфері економічних досліджень. Результати дослідження. Доведено, що продовольчий комплекс вже давно вийшов за межі його традиційного трактування та за своїм змістовним наповненням його можна визначити як продовольчу систему, що охоплює усі елементи (ресурси виробництва, людей, ринки, торгівлю, установи, інфраструктуру, навколишнє середовище), усі види діяльності та весь спектр учасників, пов’язаних із виробництвом, переробкою, розподілом, збутом та споживанням продовольства, задіюючи драйвери економічного, соціального та природного середовища, в яке вона вбудована, для отримання соціально-економічних та екологічних результатів. Елементи наукової новизни. Набули подальшого розвитку теоретико-методологічні підходи до визначення організаційно-економічного статусу продовольчого підкомплексу як продовольчої системи, що є сукупністю взаємопов’язаних елементів, видів діяльності та учасників, задіяних по всій ланці «виробництво-споживання», що функціонує під впливом факторів зовнішнього середовища (економічних, соціально-культурних, політичних, науково-технічних, екологічних та глобалізації) з метою стабільного задоволення потреб населення в якісних та безпечних продуктах харчування при дотриманні економічних вигід усіма суб’єктами господарювання та досягнення стратегічної мети – гарантування продовольчої безпеки. Практична значущість. Результати проведених досліджень містять теоретико-сутнісні аспекти, які розширюють знання щодо формування продовольчих систем у сучасних умовах. Одержані матеріали можуть бути використані усіма зацікавленими особами і спеціалістами для подальших наукових досліджень проблем формування та функціонування сучасних продовольчих систем. Рис.: 1. Бібліогр.: 27.
Ключові слова: продовольча система; продовольчий комплекс; продовольче середовище; поведінка споживачів; фактори впливу

Список використаних джерел

 1. Бабич М. М. Виклики та масштаби проблеми втрат продовольства та харчових відходів у світовому вимірі. World Science. 2018. № 5(33). Vol. 4. С. 4-9.
 2. Продовольственный комплекс / Вермель Д. Ф., Гончаров В. Д., Князев Н. К. и др. Москва : Колос, 1982. 303 с.
 3. Гончаров В. Д. Формирование и развитие продоволь-ственного комплекса в СССР. Москва : ВНИИТЭИСХ, 1983. 68 с.
 4. Коваленко О. В. Механізм функціонування продовольчої системи в глобальній економіці: ознаки стійкості. Інноваційний розвиток харчової індустрії: зб. наук. праць за матеріалами VІІ Міжнар. наук.-практ. конф. м. Київ, 21 листоп. 2019 р. Київ : Інститут продовольчих ресурсів НААН, 2019. С. 108-112.
 5. Ковальова О. В. Національний діалог визначить стратегію трансформації продовольчих систем. Укрінформ. 6 вересня 2021 р. URL : https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3310684-nacionalnij-dialog-viznacit-strategiu-transformacii-prodovolcih-sistem-ekspert.html.
 6. Коломицева О. В., Шевченко Н. В. Продовольчий комплекс як структурна складова АПК в умовах трансформаційного розвитку економіки. Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Економіка. 2010. Вип. 4(2). С. 17 22.
 7. Концепція національної програми відродження села на 1995-2005 рр.: Постанова Верховної Ради України від 4.02.1994 р № 3924. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3924-12#Text (дата звернення: 20.06.2018).
 8. Лебединский Ю. П., Ганечко Л. А. Продовольственный комплекс Украинской ССР (темпы и пропорции развития) АН УССР СОПС УССР. Киев : Наук. думка, 1986. 254 с.
 9. Лисецький А. АПК: методологія розвитку регіонів. Економіка України. 2000. № 2. С. 59–66.
 10. Олійник Я. Б. Економіко-екологічні проблеми територіальної організації виробництва і природокористування. Київ : Лібра, 1996. 208 с.
 11. Про основні засади державної аграрної політики на період до 2015 р. : Закон України № 2982–ІV від 18.10.2005 р. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2982-15#Text.
 12. Продовольчий комплекс України : стан та перспективи розвитку [Л. В. Дейнеко, А. О. Коваленко, П. І. Коренюк, Е. І. Шелудько]; за ред. чл.-кор. НАН України Б. М. Данилишина. Київ : РВПС України НАН України, 2006. 252 с.
 13. Сенишин О. С. Сутність та структурно-функціональна характеристика продовольчого комплексу України. Вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського, 2015. Вип. 4. С. 250–255.
 14. Сичевський М. П., Дейнеко Л. В. Організаційно-економічна сутність категорії «продовольча система». Продовольчі ресурси. 2015. № 4. С. 4-9.
 15. Сичевський М. П., Коваленко О. В., Куць О. І. Механізми забезпечення реалізації стратегічного потенціалу продовольчих систем. Продовольчі ресурси. 2020. № 14. С. 7-19. URL : https://drive.google.com/file/d/1dT13gVQn20s7ZR8nG-Rnelur-QxqsTpg/view.
 16. Стратегічний потенціал продовольчої системи України : монографія / Сичевський М. П., Юзефович А. Е., Коваленко О. В., Куць О. І., Лузан Ю. Я. Київ : ННЦ «ІАЕ», 2020. 164 с.
 17. CEO Guide to Food System Transformation. 2019. WBCSD. 32 p. URL : https://www.wbcsd.org/Programs/Food-Land-Water/Food-Land-Use/Resources/CEO-Guide-to-Food-System-Transformation.
 18. Cheikh Mbow, Cynthia Rosenzweig et al. Food Security. IPCC Special Report Climate Change and Land. 2018. P. 437-550. URL : https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/4/2020/02/SRCCL-Chapter-5.pdf.
 19. Ernst Ulrich von Weizsacker, Anders Wijkman Come On! Capitalism, Short-termism, Population and the Destruction of the Planet. A report to the Club of Rome. Springer Nature. New York. 2018. 220 p.
 20. FAO. 2015. Sustainable Food Systems. Concept and Framework. URL : http://www.fao.org/3/ca2079en/CA2079EN.pdf.
 21. FAO/WHO. 2014. Conference outcome document: Rome Declaration on Nutrition. Second International Conference on Nutrition, 19–21 November, Rome. URL : http://www.fao.org/3/a-ml542e.pdf.
 22. Glenn Denning, Jess Fanzo. Ten Forces Shaping the Global Food System. Basel, Karger, 2016, pp. 19-30. URL : https://www.karger.com/Article/Pdf/452372.
 23. Guitaras A. Secretary-General’s Chair Summary and Statement of Action on the UN Food Systems Summit. 23 September 2021. URL : https://www.un.org/en/food-systems-summit/news/making-food-systems-work-people-planet-and-prosperity.
 24. Nutrition and food systems. A report by The High Level Panel of Experts on Food Security and Nutrition Nutrition and food systems. UN. FAO. September 2017. 152 p. URL : https://www.fao.org/3/i7846e/i7846e.pdf.
 25. OECD. 2020. Understanding Food Systems. URl : https://www.oecd.org/food-systems/understanding/.
 26. UN. 2020. Hungry for change: the global food system. Ecosystem and biodiversity. URL : https://www.unenvironment.org/news-and-stories/story/hungry-change-global-food-system.
 27. What are food systems? Gain: Global Alliance for Improved Nutrition. 22 April 2021. URL : https://www.gainhealth.org/sites/default/files/publications/documents/gain-what-are-food-systems-pamphlet.pdf.
Читати статтю: ekonomika_apk_11_2021_p_93-103.pdf