ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 631.11:711.437/.438 DOI: https://doi.org/10.32317/2221-1055.202112015
Розвиток сільських територій і соціальна сфера села

Інституціональні критерії впливу сучасних агроформувань України на рівень розвитку сільських територій / Бутко М.П., Колоша В.П., Мурашко М.І., Рассказов О.І. // Економіка АПК. - 2021. - № 12 - С. 15

Мета статті – розкрити сутність інституціональних критеріїв впливу сучасних агроформувань України на рівень розвитку сільських територій, спроможних ефективно функціонувати в нових умовах. Методика дослідження. Підґрунтям для дослідження стали фундаментальні положення щодо розвитку аграрних підприємств у сучасних умовах та їх вплив на процеси удосконалення нормативно-правової бази модернізації продуктивних сил сільських територій. Для досягнення поставленої мети використано загальнонаукові методи і прийоми дослідження. Так, за використання методу системного аналізу проведено діагностику фінансового стану сільських територій під впливом діяльності сучасних агроформувань як головних беніфіціарів сільських бюджетів. Також математико-статистичний метод дозволив виявити динаміку залежності розвитку сільських територій від стану агробізнесу в цілому та агроформувань зокрема. Результати дослідження. Встановлено, що бюджетна децентралізація суттєво вплинула на рівень розвитку сільських територій, тоді як сучасні агроформування не отримали мотиваційних джерел для зміцнення свого економічного базису. Запровадження стратегування розвитку сільських територій через зміцнення їх фінансової бази дозволяє перейти на функціонування сільських громад на засадах сталості. Елементи наукової новизни. Розкрито сутність трансформаційних процесів та розроблено теоретико-методологічні засади інституціоналізації задля прискорення розвитку сільських територій через всебічну підтримку сучасних агроформувань. Практична значущість. Результати дослідження можуть бути враховані при удосконаленні процесів децентралізації управління сільськими територіями через концентрацію фінансових ресурсів на пріоритетних напрямах сталого розвитку. Табл.: 5. Рис.: 2. Бібліогр.: 14.
Ключові слова: агроформування; сільські території; сталий розвиток; бюджетні ресурси; доходи сільських бюджетів; децентралізація владних повноважень; інклюзивність

Список використаних джерел

 1. Аграрна реформа в Україні, її наукове забезпечення, результативність / Гадзало Я. М., Саблук П. Т., Лупенко Ю. О., Месель-Веселяк В. Я., Федоров М. М. Економіка АПК. 2021. № 7. С. 6-15. https://doi.org/10.32317/2221-1055.202107006
 2. Бородіна О. М. САП ЄС як динамічне сполучення галузевих потреб і суспільних інтересів. Економіка України. 2016. № 11. С. 58-70.
 3. Бутко М. П. Біфуркаційний стан державотворчого ядра України в умовах реалізації євроінтеграційного курсу. Економіка України. 2017. № 10. С.49-64.
 4. Бюджет України 2017 : стат. зб. Київ : Мінфін, 2018. URL : https://mof.gov.ua/uk/download/page/448.
 5. Бюджет України 2019 : стат. зб. Київ : Мінфін, 2020. URL : https://mof.gov.ua/uk/download/page/2937.
 6. Бюджет України 2020 : стат. зб. Київ : Мінфін, 2021. URL : https://mof.gov.ua/storage/files/2_Budget_of_Ukraine_2020_(for_website).pdf.
 7. Геєць В. М., Бородіна О. М., Прокопа І. В. Інклюзивність як напрям і візія сільського розвитку в Україні. Економіка України. 2021. № 11/708. С.3-21.
 8. Кучер Л. Ю. Регіональні відмінності впровадження інноваційних проектів у підприємствах аграрного сектора. Регіональна економіка. 2021. № 3. С.91-98.
 9. Лупенко Ю. О., Кропивко М. Ф. Агрохолдинги в Україні та посилення соціальної спрямованості їх діяльності. Економіка АПК. 2013. № 7. С.5-20.
 10. Малік М. Й. Підприємництво і розвиток сільських територій. Економіка АПК. 2016. № 6. С. 97-103.
 11. Тютен И. Г. Изолированное государство / пер. с нем. Е.А. Торнеус. Москва : Экономическая жизнь, 1926. 326 с.
 12. Юрчишин В. В. Сучасні аграрні перетворення в Україні. Ретроспективний нарис у трьох частинах. Київ : ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України», 2013. 424 с.
 13. French J., Montiel K., Palmieri V. Innovation in agriculture: a key process for sustainable development. IICA: Website. 2014. URL: http://repositorio.iica.int/bitstream/11324/2607/1/BVE17038694i.pdf.
 14. Б’юкенен Дж. М., Масгрейв Р. А. Суспільні фінанси і суспільний вибір: два протилежних бачення держави. Київ : КМ Академія, 2004. 175 с.
Читати статтю: ekonomika_apk_12_2021_p_15-25.pdf