ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 338.432 DOI: https://doi.org/10.32317/2221-1055.202112026
Інноваційна діяльність та інтелектуальний капітал

Індикативна оцінка результативності інноваційного розвитку підприємництва в аграрному секторі економіки / Горбатюк О.В. // Економіка АПК. - 2021. - № 12 - С. 26

Мета статті – удосконалити індикативну оцінку результативності інноваційного розвитку підприємництва в аграрному секторі економіки, розглянути нові можливості та ефективність. Методика дослідження. У процесі дослідження використано методи інституціонального й економічного аналізу, а також синтезовані міждисциплінарні підходи до відпрацювання методології індикативних критеріїв характеристики значень ефектів розвитку аграрного сектору за результативними чинниками структуризації динаміки господарювання; системний підхід для визначення критеріїв індикативної оцінки результативності економічної, соціальної та прогнозу можливих інституційних ефектів; абстрактно-логічний метод для структуризації і класифікації індикаторів аграрного сектору та окреслення напрямів індикативного аналізу. Результати дослідження. Представлено обґрунтування доцільності індикативної оцінки результативності інноваційного розвитку підприємництва в аграрному секторі економіки, засад формування й визначення перспективи функціонування сільськогосподарських підприємств. Для цього досліджено індикатори інноваційності аграрного підприємництва та індикатори результативності. Елементи наукової новизни. Запропоновано методичний підхід до здійснення аналізу, соціально-економічного стану, ефективності й окреслення модельної перспективи розвитку підприємництва в аграрному секторі економіки – за допомогою індикаторів оцінювання діяльності господарств за рівнями та ефектами їх діяльності. Практична значущість. Методичний підхід доцільно застосовувати як базу аналізу суб’єктів господарювання та динаміки ефектів господарювання в аграрному секторі, відповідно до наявних практичних пріоритетів статистичної звітності підприємств. Табл.: 3. Бібліогр.: 12.
Ключові слова: індикатори; індикативна оцінка, інновації; конкурентоспроможність; аграрне підприємництво; аграрний сектор

Список використаних джерел

 1. Державна служба статистики України : Статистична інформація. 2021. URL : http://www.ukrstat.gov.ua/.
 2. Малік М. Й., Заяць В. М. Теоретичні засади та напрями трансформації особистих селянських господарств. Економіка АПК. 2013. № 5. С. 87–95.
 3. Малік М. Й., Шпикуляк О. Г. Тенденції і перспективи розвитку особистих селянських господарств. Економіка АПК. 2018. № 1. С. 11-19.
 4. Малік М. Й., Шпикуляк О. Г., Мамчур В. А. Реалізація цілей сталого розвитку України в контексті трансформації особистих селянських господарств у сімейні фермерські. Економіка природокористування і сталий розвиток. 2020. № 7(26). С. 21-31.
 5. Наконечна Г. Ф., Магдійчук П. О. Використання статистичної звітності в аналізі результатів господарської діяльності фермерських господарств. Вісник Хмельницького національного університету. Серія: Економічні науки. 2013. № 2 (3). С. 42-46. URL http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vchnu_ekon_2013_2%283%29__10.
 6. Організаційно-економічне забезпечення розвитку сімейних фермерських господарств : монографія / Лупенко Ю. О., Малік М. Й., Шпикуляк О. Г. та ін. Київ : ННЦ «ІАЕ», 2019. 212 с.
 7. Рослинництво України. 2021. URL : http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/pro_stat/Prosto/roslin/2021/rosl_01.pdf.
 8. Саблук П. Т., Шпикуляк О. Г., Курило Л. І. Інноваційна діяльність в аграрній сфері: інституціональний аспект : монографія. Київ : ННЦ ІАЕ, 2010. 706 с.
 9. Шпикуляк О. Г. Розвиток інститутів інноваційної діяльності в аграрній сфері: теоретичний аспект. Економіка АПК. 2012. № 5. С. 131-139.
 10. Шпикуляк О. Г. Розробка індикаторів інноваційного розвитку малих аграрних підприємств. Розвиток малих аграрних підприємств у ринковому інституційному середовищі: індикатори та ефективність / [Лупенко Ю. О., Шпикуляк О. Г., Малік М. Й. та ін.] ; за ред. О. Г. Шпикуляка. Київ : ННЦ «ІАЕ», 2017. 204 с.
 11. Шпикуляк О. Г., Курило Л. І. Інституціоналізація інноваційної діяльності в аграрній сфері економіки. Облік і фінанси АПК. 2010. № 3. С. 114-117.
 12. Shpykuliak О., Bilokinna I. “Green” cooperatives in the formation of an institutional mechanism of evelopment of alternative power engi neering in the agrarian sector of the economy. Baltic Journal of Economic Studies. 2019. Vol. 5. № 2. Р. 249–255. https://doi.org/10.30525/2256-0742/2019-5-2-249-255.
Читати статтю: ekonomika_apk_12_2021_p_26-32.pdf