ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 658.012.4 DOI: https://doi.org/10.32317/2221-1055.202112033
Проблеми економічної теорії

Організація, організування, адміністрування / Міненко М.А., Піддубний В.А. // Економіка АПК. - 2021. - № 12 - С. 33

Мета статті – висвітлити особливості взаємозв’язку між поняттями «організація», «організування», «адміністрування», а також обґрунтувати необхідність системно-фахового адміністративного впливу (примусу, спонукання) задля ефективного функціонування організацій різної правової форми, форми власності та напрямів діяльності. Методика дослідження. У процесі дослідження використано методи: абстрактно-логічний (проведено аналіз особливостей взаємозв’язку між поняттями «організація», «організування», «адміністрування», а також взаємозалежності між організаційними розмірами, напрямами діяльності й складністю завдань, що вирішує організація із базовою системою адміністративного менеджменту, загальноорганізаційною системою управління та конкурентними позиціями на ринку); діалектичний пізнання процесів та явищ (обґрунтовано необхідність використання на практиці процедур та інструментів безпосереднього (прямого) й опосередкованого (непрямого) впливу, які відповідатимуть критеріям і підкритеріям ділової досконалості, з метою забезпечення дієвості базової системи адміністративного менеджменту); аналізу та синтезу (для формування дефініцій понять «організація», «організування», «адміністрування», «процедура адміністрування», «базова система адміністративного менеджменту»; для встановлення об’єктів, що характеризують основні задачі й функції адміністративного спонукання, склад і зміст головних його інструментів, їх ієрархію, послідовність розробки і впровадження, а також заходів, що вимагають уніфікації форм адміністрування; для визначення елементів і підсистем моделі базової системи адміністративного менеджменту; для узагальнення і формування висновків); структурно-функціональний (здійснено аналіз впливу елементів базової системи адміністративного менеджменту на вибір і зміст окремих інструментів адміністрування та особливостей їх практичного використання); графічний (дозволив наочно розкрити результати досліджень). Результати дослідження. Показано взаємозв’язок між поняттями «організація», «організування», «адміністрування». Обґрунтовано, що для ефективного функціонування організації, як дієвої системи, необхідно налагодити досконалі структури і процеси організування за рахунок використання уніфікованих або фахово підібраних адаптовано-прикладних процедур та інструментів адміністрування прямого й опосередкованого впливу. Зазначено, що сукупно вони характеризують зміст елементів і підсистем базової системи адміністративного менеджменту, що забезпечує результативність використання загальноорганізаційної системи управління. Продемонстровано візуалізовану модель базової системи адміністративного менеджменту організації. Акцентовано увагу на необхідності врахування критеріїв і підкритеріїв ділової досконалості при підборі та/або формуванні адміністративного ресурсу спонукання з метою забезпечення організаційно-економічних переваг в умовах глобальних ринкових перетворень. Надано дефініції поняттям «організація», «організування», «адміністрування», «базова система адміністративного менеджменту», «процедура адміністрування», «ділова досконалість». Крім того, представлено склад і коротко охарактеризовано зміст основних інструментів адміністрування, а також візуалізовано логічно обґрунтовану послідовність їх розробки і впровадження. При цьому концептуально розкрито особливості використання порядків, положень, організаційної структури управління, режимів, регламентів, норм, правил, інструкцій, наказів, розпоряджень, вказівок, механізму контролювання роботи у практичній діяльності організації. Водночас для повноцінного аналізу ресурсів організаторського впливу наведено приклади окремих документів за головними напрямами роботи організації, процеси розробки і підписання яких відбувається за адміністративно визначеними вимогами, а також приклади процедур адміністративно-документального забезпечення штатної взаємодії з окремими заінтересованими сторонами. У підсумку узагальнено основні заходи, що, як правило, вимагають уніфікації форм адміністрування. Елементи наукової новизни. Вперше обґрунтовано взаємозв’язок між поняттями «організація», «організування», «адміністрування» та охарактеризовано особливості взаємовідношення організаційних розмірів, напрямів діяльності і складності завдань організації, базової системи адміністративного менеджменту і загальноорганізаційної системи управління. Удосконалено науковий підхід до визначення понять «організація», «організування», «адміністрування», «процедура адміністрування», а також стосовно встановлення переліку еталонних характеристик ділової досконалості та оцінки їх впливу на забезпечення конкурентних переваг організації. Набули подальшого розвитку змістовність дефініції поняття «базова система адміністративного менеджменту» і перелік елементів її візуалізованої моделі, а також науковий підхід до визначення особливостей використання, у співпраці із стейкхолдерами, документів адміністративного супроводу діяльності організації.© Практична значущість. Полягає в аргументації результатів дослідження на конкретних прикладах, які переконують у необхідності об’єктивно-адаптованого сприйняття взаємозалежності ефективної діяльності організації від фахового підходу до організування її функціонування за рахунок використання процедур та інструментів адміністрування, що комплексно відображають дієвість базової системи адміністративного менеджменту як основи загальноорганізаційної системи управління. Табл.: 2. Рис.: 3. Бібліогр:. 10.
Ключові слова: організація; організування; адміністрування; процедура адміністрування; організаторський вплив; базова система адміністративного менеджменту; ділова досконалість

Список використаних джерел

  1. Академічний тлумачний словник української мови. URL : http://sum.in.ua (дата звернення: 10.09.2021).
  2. Мазаракі А. А. Основи менеджменту : підручник. Київ : Фоліо, 2014. 848 с.
  3. March J. G., Simon H. A. Organizations. With the Collaboration of H. Guezkow. Graduate School of Industrial Administration, Carnegie Institute of Technology. New York, J. Wiley & Sons, Inc., London, Chapman & Hall, Ltd, 1958, XI p. 262 p.
  4. Міненко М. А., Піддубний В. А., Альохін Д. І. Ділова досконалість: вимоги і перспективи для України. Економіка та держава. 2019. № 11. С. 9–14. https://doi.org/10.32702/2306-6806.2019.11.9.
  5. Міненко М. А. Стійкі конкурентні переваги в умовах глобалізації ринку. Економічний вісник НТУУ «КПІ». 2019. № 16. C. 242–251. URL : http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:oFXCpMCqGOoJ:ev.fmm.kpi.ua/article/viewFile/182607/182556+&cd=1&hl=uk&ct=clnk&gl=ua (дата звернення: 10.09.2021).
  6. Міненко М. А., Піддубний В. А., Красножон С. В., Нагорна Ю. В. Інструменти адміністрування як основа для побудови моделей організаторського впливу. Формування ринкових відносин в Україні. 2021. № 9(244). С. 27–35. URL : http://socrates.vsau.org/repository/getfile.php/29478.pdf.
  7. Райченко А. В. Административный менеджмент : учебник для программы МВА. Москва : ИНФРА-М, 2013. 416 с.
  8. Саймон Г., Смитбург Д., Томпсон В. Менеджмент в организациях. Москва : Экономика, 1995. 337 с.
  9. Словопедія: Словники. URL : http://slovopedia.org.ua/ (дата звернення: 10.09.2021).
  10. Тлумачний словник української мови. URL : http://eslovnik.com (дата звернення: 10.09.2021).
Читати статтю: ekonomika_apk_12_2021_p_33-45.pdf