ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 330.1 DOI: https://doi.org/10.32317/2221-1055.202112045
Проблеми економічної теорії

Теорія сутності дефініції «сільські території» / Беженар І.М., Мамчур В.А., Малік Л.М., Германюк Н.В., Демченко О.В. // Економіка АПК. - 2021. - № 12 - С. 45

Мета статті – поглибити теоретичні та обґрунтувати методологічні положення щодо визначення поняття «сільські території». Методика дослідження. Використано загальнонаукові й спеціальні методи, зокрема: теоретичного узагальнення та діалектичного пізнання процесів і явищ (при уточненні категоріально-понятійного апарату); монографічний (аналіз еволюції наукових здобутків стосовно визначення і трактування категорії «сільські території»), абстрактно-логічний (формулювання висновків); порівняльного аналізу (визначено основні підходи відносно тлумачення економічного поняття з адміністративного, ресурсного, системного, територіального погляду; емпіричний (щодо комплексної оцінки визначень). Результати дослідження. Обґрунтовано актуальність теоретичного дослідження сільських територій. Проаналізовано підходи різних авторів до тлумачення економічної категорії «сільські території», трансформації в економічних дослідженнях, виявлення закономірностей та соціально-економічної природи походження підходів до їх тлумачення, узагальнено результати досліджень щодо визначення даної дефініції. На базі аналізу виокремлено цілу низку науково-методичних підходів, у тому числі територіальний, просторовий, структурний, системний і багатокритеріальний, на основі яких сформульовано авторське визначення. Елементи наукової новизни. Набули подальшого розвитку теоретичні положення щодо визначення «сільська територія». Сформульовано авторський погляд на сутність згаданого поняття та виділено його складові, за якими можна дати їх просторове й економічне визначення. Практична значущість. Внесено пропозиції щодо трактування категорії «сільська територія». Результати дослідження можуть бути враховані при визначенні пріоритетних напрямів і перспектив розвитку окремих регіонів та сприятимуть розробці нових ефективних стратегій і програм, покликаних забезпечити формування економічного потенціалу сільських територій з метою розвитку їх інфраструктури та створення належних умов для самореалізації сільського населення. Табл.: 2. Бібліогр.: 30.
Ключові слова: сільський розвиток; сільські території; децентралізація; стратегія; сільська місцевість; сільське населення; населений пункт; людський потенціал; сільське господарство; простір

Список використаних джерел

 1. Malik M., Shpykuliak O., Nepochatenko O., (...), Ptashnyk S., Tretiakova, S. Formation of effective organizational and economic environment of innovative support of enterprise competitiveness in Ukraine. Proceedings of the 33rd International Business Information Management Association Conference, IBIMA 2019: Education Excellence and Innovation Management through Vision 2020. 33rd IBIMA Conference: 10-11 April, 2019. Granada, Spain. Editor Khalid S. Soliman. 2019. P. 332-342
 2. Shpykuliak Oleksandr, Bilokinna Ilona. “Green” cooperatives in the formation of an institutional mechanism of evelopment of alternative power engineering in the agrarian sector of the economy. Baltic Journal of Economic Studies. Riga: Publishing House “Baltija Publishing” 2019. Vol. 5. N 2. P. 249–255. http://doi.org/10.30525/2256-0742/2019-5-2-249-255.
 3. Shpykuliak O., Sakovska О. Agricultural cooperation as an innovation for rural development. Baltic Journal of Economic Studies. 2020. Vol. 6. № 3. Р. 183-189. https://doi.org/10.30525/2256-0742/2020-6-3-183-889.
 4. Важинський Ф. А. Пріоритетні напрями розвитку сільських територій України (Аналітична записка). URL : http://ird.gov.ua/irdp/e20170202.pdf (дата звернення: 03.08.2021).
 5. Статистичний щорічник. Івано-Франківщина, Україна, світ / за ред. М. М. Калімбровського. Івано-Франківськ, 2005. 590 с.
 6. Козир Т. О. Практичні аспекти стратегічного планування розвитку сільських територій. Теорія та практика державного управління. 2009. Вип. 3. С. 307-314. URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tpdu_2009_3_46
 7. Магійович Р. І. Стан, проблеми та перспективи розвитку сільських територій Західного регіону України. URL : http://www.rusnauka.com/16_NPRT_2014/Economics/12_171049.doc.htm (дата звернення: 03.08.2021).
 8. Мазур А. Г., Дмитрик О. В. Господарства населення як економічна категорія та суб’єкт облаштування сільських територій. Економіка. Фінанси. Менеджмент. 2016. №11. URL: http://efm.vsau.org/files/pdfa/3392.pdf
 9. Малік М. Й. До питання сталого розвитку сільських територій. Економіка АПК. 2008. № 5. С. 51–58.
 10. Новий тлумачний словник української мови. У 4-х т. Т. 4. Київ : Аконіт, 1998. 941 с.
 11. Офіційний сайт Міністерства розвитку громад та територій України. URL : https://www.minregion.gov.ua/about/ (дата звернення: 03.08.2021).
 12. Павлов О. І. Сільські території як об’єкт наукового дослідження. Державне будівництво. 2006. № 1. URL : http://www.nbuv.gov.ua/ejournals/DeBu/2006-1/doc/1/04.pdf (дата звернення: 03.08.2021).
 13. Павлов О. І. Теоретико-методологічні засади сучасної парадигми управління сільськими територіями. URL : http://academy.gov.ua/ej/ej2/txts/region/05poiust.pdf (дата звернення: 03.08.2021).
 14. Павлов О. Сільські території: теоретико-методологічні засади дослідження. URL : http://history.org.ua/JournALL/regions/3/5.pdf (дата звернення: 03.08.2021).
 15. Перспективні форми організації господарської діяльності на селі : наукова доповідь / Ю. О. Лупенко, О. Г. Шпикуляк, В. Я. Месель-Веселяк та ін. Київ : ННЦ «ІАЕ», 2019. 114 с.
 16. Петриков А. В. Проблемы и перспективы устойчивого развития сельских территорий России. Економіка АПК. 2005. № 4. С. 123–128.
 17. Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на 2021–2027 роки : Постанова Кабінету Міністрів України від 5 серпня 2020 р. № 695. URL : https://ips.ligazakon.net/document/KP200695?an=185&ed=2020_08_05 (дата звернення: 03.08.2021).
 18. Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року : Постанова Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2014 р. № 385. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-%D0%BF#Text (дата звернення: 03.08.2021).
 19. Про затвердження Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України : Постанова Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 р. № 1119. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1119-2015-%D0%BF#Text (дата звернення: 03.08.2021).
 20. Про Концепцію державної регіональної політики : Указ Президента України від 25 травня 2001 р. № 341/2001. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/341/2001#Text (дата звернення: 03.08.2021).
 21. Прокопа І. Сільські території України: дослідження і регулювання розвитку. Економіка України. 2007. № 6. С. 50–59.
 22. Розвиток сільських територій України / за ред. О. Г. Осауленка Київ : ІВЦ Держкомстату України, 2006. 751 с.
 23. Сембай І. В. Функціонування сільськогосподарських підприємств у контексті розвитку сільських територій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 08.00.04. Львів, 2008. 20 с.
 24. Смушак М. В. Сільські території як соціально-економічна категорія. Агроінком. 2006. № 2. С.106–110.
 25. Смушак М. В. Організація системного розвитку сільських територій регіону : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: 08.00.05. Ужгород, 2009. 19 с.
 26. Талавиря М. П. Заходи підтримки економічного розвитку сільських територій. Агроінком. 2006. № 2. С. 110-113.
 27. Талавиря М. П. Розвиток сільських територій на засадах сталості. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Економіка. 2016. № 1(47) . Т.2. С. 146-150.
 28. Термоса І. О. Формування сталого розвитку сільських територій. URL : http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/bitstream/123456789/4545/2/dysertaciyatermosa.pdf (дата звернення: 03.08.2021).
 29. Український радянський енциклопедичний словник : у 3-х т. Київ : Гол. ред. УРЕ, 1987. Т. 3. 736 с.
 30. Юрчишин В. В. Сільські території як системоутворюючі фактори розвитку аграрного сектора економіки. Економіка АПК. 2005. № 3. С. 6–7.
Читати статтю: ekonomika_apk_12_2021_p_45-54.pdf