ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 330.15 DOI: https://doi.org/10.32317/2221-1055.202112055
Зарубіжний досвід розвитку аграрного виробництва

Розвиток біоорієнтованої економіки: досвід Європейського Союзу / Кошкалда І.В., Ряснянська А.М., Руденко С.В. // Економіка АПК. - 2021. - № 12 - С. 55

Мета статті – розглянути досвід Європейського Союзу щодо розвитку біоорієнтованої економіки та проаналізувати можливість його адаптації для України. Методика дослідження. Використано методи: абстрактно-логічний – при висвітленні факторів, що зумовлюють передумови розвитку біоорієнтованої економіки, а також при формулюванні висновків дослідження; логіко-історичний і порівняльного аналізу – при вивченні досвіду Європейського Союзу щодо розвитку біоорієнтованої економіки; стратегічного аналізу – при оцінці можливостей адаптації досвіду Європейського Союзу щодо розвитку біоорієнтованої економіки для реалій України; сукупність методів обробки статистичних даних – при характеристиці динаміки і відповідних тенденцій розвитку біоорієнтованої економіки в країнах-членах Європейського Союзу; графічний – для наочного відображення результатів дослідження. Результати дослідження. Розглянуто основні положення досвіду Європейського Союзу щодо розвитку біоорієнтованої економіки. Проаналізовано можливості адаптації досвіду країн-членів Європейського Союзу щодо розвитку біоорієнтованої економіки в реаліях України. Елементи наукової новизни. Набули подальшого розвитку питання формування та розвитку біоорієнтованої економіки в Україні, а також методично представлено вже сформований досвід країн-членів Європейського Союзу у цій сфері. Практична значущість. Проаналізовано сучасний стан розвитку біоорієнтованої економіки в країнах-членах Європейського Союзу, визначено основні тенденції та виокремлено ключові аспекти розвитку біоорієнтованої економіки в країнах-членах Європейського Союзу, які можуть бути адаптовані в реаліях України. Табл.: 2. Рис.: 4. Бібліогр.: 21.
Ключові слова: біоорієнтована економіка; біоекономіка; сталий розвиток; світовий досвід; Європейський Союз

Список використаних джерел

 1. A sustainable bioeconomy for Europe: strengthening the connection between economy, society and the environment. Updated Bioeconomy Strategy. L. : Publications Office of the European Union, 2018. URL : https://knowledge4policy.ec.europa.eu/publication/sustainable-bioeconomy-europe-strengthening-connection-between-economy-society_en (дата звернення: 20.11.2021).
 2. Bioeconomy Policy (Part III). Updated report of National Strategies around the World. B. : German Bioeconomy Council, 2018. URL : https://knowledge4policy.ec.europa.eu/publication/bioeconomy-policy-part-iii-update-report-national-strategies-around-world_en (дата звернення: 20.11.2021).
 3. Bioeconomy: the European way to use our natural resources. Action plan. L.: Publications Office of the European Union, 2018. URL : https://knowledge4policy.ec.europa.eu/publication/bioeconomy-european-way-use-our-natural-resources-action-plan-2018_en (дата звернення: 20.11.2021).
 4. Economic aspects of energy efficient and environmentally safe directions for the development of rural areas: collective monograph / G. M. Kaletnik, I. D. Bilokinna, N. V. Pryshliak, O. G. Shpykuliak, D. M. Tokarchuk, N. G. Zdyrko. Sofia: VUZF Publishing House “St. Grigorii Bogoslov”, 2021. 215 p. URL : https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/37014/1/%D0%9C%D0%9E%D0%9D%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%A4%D0%98%D0%AF.pdf.
 5. Electricity Markets Instability: Causes of Price Dispersion / Q. Chen, A. Balian, I. Gryshova et al. Sustainability. 2021. Vol. 13(22): 12343. https://doi.org/10.3390/su132212343.
 6. Gryshova  I., Nesterova  K., Shcherbata M. Development of «green» financial system in Ukraine. Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. 2021. № 5. С. 127–136. https://doi.org/10.32886/10.32886/instzak.2021.05.14.
 7. Jobs and wealth in the European Union. URL : https://knowledge4policy.ec.europa.eu/visualisation/jobs-wealth-european-union_en (дата звернення: 20.11.2021).
 8. Kalt G., Baumann M., Lauk C. Transformation scenarios towards a low-carbon bioeconomy in Austria. Energy Strategy Reviews. 2016. Vol. 13–14. P. 125–133.
 9. Knowledge center for bioeconomy. URL: https://ec.europa.eu/knowledge4policy/bioeconomy_en (дата звернення: 20.11.2021).
 10. Patermann C., Aguilar A. The origins of the bioeconomy in the European Union. New biotechnology. 2018. Vol. 40. P. 20–24.
 11. Shpykuliak O., Bilokinna I. “Green” cooperatives in the formation of an institutional mechanism of evelopment of alternative power engineering in the agrarian sector of the economy. Baltic Journal of Economic Studies. 2019. Vol. 5. № 2. Riga: Publishing House “Baltija Publishing”. P. 249–255. http://dx.doi.org/10.30525/2256-0742/2019-5-2-249-255.
 12. Байдала В. В, Бутенко В. М. Зарубіжний досвід кластеризації та можливості його застосування в Україні в умовах розвитку біоекономіки. Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер.: Економічні науки. 2014. № 6 (1). С. 152–158.
 13. Бутенко В. М. Біоекономіка як механізм досягнення цілей сталого розвитку. Вісник аграрної науки Причорномор'я. 2016. Вип. 1. С. 19–28.
 14. Гришова І. Ю., Нестерова К. С. Концепт циркулярної економіки в контексті забезпечення сталого розвитку. Економіка АПК. 2021. № 4 С. 88-94. https://doi.org/10.32317/2221-1055.202104088
 15. Концепція Державної стратегії розвитку біоекономіки України до 2030 року (проєкт). URL : https://nubip.edu.ua/node/72005 (дата звернення: 20.11.2021).
 16. Лимар В. В. Іноземний досвід підтримки розвитку біоекономіки. Бізнес Інформ. 2019. № 2. C. 48–52. https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-2-48-52.
 17. Нестерова К. С., Куровська І. А., Гришова Р. В. Проблеми та інструменти державної організаційно-економічної підтримки розвитку циркулярної економіки. Економіка АПК. 2021. № 5. С. 57. https://doi.org/10.32317/2221-1055.202105057
 18. Рогач С. М. Європейський досвід розвитку аграрного сектору на біоекономічних засадах. Приазовський економічний вісник. Вип. 4(15). 2019. С. 208–215.
 19. Талавиря М. П., Лимар В. В., Байдала В. В. Розвиток біоекономіки в Європі в умовах глобалізаційних викликів. Економіка АПК. 2015. № 8. С. 20-26.
 20. Шпикуляк О. Г., Білокінна І. Д. Формування інституційних складових кооперативного розвитку альтернативної енергетики в аграрному секторі економіки. Економіка АПК. 2020. № 8. С. 72–81. https://doi.org/10.32317/2221-1055.202008072
 21. Шпикуляк О. Г., Іванченко В. О., Хвесик Ю. М. Концепт організаційно-інституційного забезпечення розвитку зеленої економіки. Економіка природокористування і сталий розвиток. 2021. № 10 (29). С. 16–24. URL : https://ecops.kiev.ua/files/2021(10)/Shpykuliak.pdf.
Читати статтю: ekonomika_apk_12_2021_p_55-64.pdf