ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 338.436:339.564 DOI: https://doi.org/10.32317/2221-1055.202112006
Економіка агропромислового виробництва

Сучасні виклики продовольчого забезпечення країни / Пугачов М.І., Пугачов В.М. // Економіка АПК. - 2021. - № 12 - С. 6

Мета статті – проаналізувати сучасні тенденції розвитку агропродовольчого сектору економіки, визначити основні виклики стабільному продовольчому забезпеченню країни та запропонувати перспективні напрями трансформації продовольчих систем в Україні. Методика дослідження. У процесі дослідження використано ряд методів: абстрактно-логічний – для формулювання висновків; порівняльного аналізу – для зіставлення показників та виявлення тенденцій їх зміни; статистичний – при визначенні варіації обсягів і структури експорту агропродовольчої продукції; розрахунково-конструктивний – для визначення ролі агропродовольчого сектору в загальному українському експорті; монографічний – при оцінюванні сучасного стану та обґрунтуванні напрямів розвитку агропродовольчого сектору економіки країни; графічний – для ілюстрації виявлених прогнозних тенденцій. Результати дослідження. Проведено дослідження динаміки обсягів та структурних змін в експорті агропродовольчих товарів з України, встановлено збільшення частки товарних груп та проаналізовано структурні динамічні зрушення за видами продовольчих товарів. Здійснено комплексний аналіз основних викликів продовольчому забезпеченню країни. Визначено пріоритети у трансформації продовольчих систем України до 2030 року. Елементи наукової новизни. Набули подальшого розвитку методико-практичні аспекти щодо дослідження основних викликів продовольчому забезпеченню країни та розробки перспективного національного підходу до трансформації продовольчих систем. Практична значущість. Вказані підходи та отримані результати дослідження можуть бути використані органами державного та галузевого управління при організації аналітичної роботи та розробки заходів щодо трансформації продовольчих систем. Рис.: 2. Бібліогр.: 18.
Ключові слова: аграрна економіка; продовольчі системи; експорт; виробництво; розвиток; прогноз; ефективність

Список використаних джерел

 1. Аграрна політика Європейського Союзу: виклики та перспективи / за ред. проф. Т. О. Зінчук. Київ : «Центр учбової літератури», 2019. 494 с.
 2. Гадзало Я. М., Лузан Ю. Я. Зовнішньоекономічна діяльність та результативність функціонування аграрного сектору економіки України. Економіка АПК. 2021. № 4. С. 6-17. https://doi.org/10.32317/2221-1055.202104006
 3. Гадзало Я. М., Лузан Ю. Я. Розвиток аграрного сектору економіки України в умовах євроінтеграції. Економіка АПК. 2021. № 8. С. 6-10. https://doi.org/10.32317/2221-1055.202108006
 4. Гарантування продовольчої безпеки в умовах поширення COVID-19 / Ходаківська О. В., Пугачов М. І., Шпикуляк О. Г., Патика Н. І., Грищенко О. Ю. Економіка АПК. 2021. № 7. С. 16-27. https://doi.org/10.32317/2221-1055.202107016
 5. Державна митна служба України URL : https://customs.gov.ua.
 6. Державна служба статистики України. URL : http://www.ukrstat.gov.ua.
 7. Духницький Б. В. Основні аспекти регулювання міжнародної торгівлі агропродовольчою продукцією. Економіка АПК. 2019. № 4. С. 74-80. https://doi.org/10.32317/2221-1055.201904074
 8. Духницький Б. В. Перспективи зовнішньої торгівлі агропродовольчою продукцією між Україною та країнами Азії. Економіка АПК. 2021. № 4. С. 68-75. https://doi.org/10.32317/2221-1055.202104068
 9. Кернасюк Ю. В. Прогноз розвитку аграрного сектору економіки з використанням штучних нейронних мереж. Вісник аграрної науки. 2019. № 6. С. 75-81.
 10. Кириленко І. Г., Івченко В. Є., Дем’янчук В. В. Основні тенденції розвитку світового продовольчого ринку та виробництва продовольства в Україні. Економіка АПК. 2018. № 9. С. 34-43. https://doi.org/10.32317/2221-1055.201809034
 11. Михайленко О. В., Хільченко І. Ю. Аграрний сектор України: сучасний стан, проблеми та перспективи реформування галузі. Modern Economics. 2019. № 15. С. 148-152.
 12. Патика Н. І. Напрями та перспективи інтеграції сільського господарства України у світовий аграрний ринок. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. 2019. Вип. 23. Ч. 2. С. 53-59.
 13. Про Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року : Указ Президента України від 30 вересня 2019 р. №722/2019. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/722/2019#Text.
 14. Саблук П. Т., Лузан Ю. Я. Аграрна політика і чинники її реалізації. Економіка АПК. 2019. № 10. С. 6-17. https://doi.org/10.32317/2221-1055.201910006
 15. Стратегія розвитку сільськогосподарського виробництва в Україні на період до 2025 року / [за ред. акад. НААН Я. М. Гадзала, М. І. Бащенка, В. М. Жука, Ю. О. Лупенка]. Київ : Аграр. наука, 2016. 216 с.
 16. Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011#Text.
 17. Шубравська О. В. Спеціалізація агропродовольчого експорту України: тенденції, драйвери, перспективи. Економіка України. 2021. № 4. С. 51–68.
 18. Шубравська О. В., Прокопенко К. О. Сценарні оцінки розвитку сільськогосподарського виробництва України в умовах кліматичних змін та екологічних обмежень. Економіка України. 2017. № 2. С. 49-60.
Читати статтю: ekonomika_apk_12_2021_p_6-14.pdf