ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 330.341.42 DOI: https://doi.org/10.32317/2221-1055.202112065
Наукова дискусія

Структурно-функціональні засади розвитку підприємництва на сільських територіях / Лопатинський Ю.М., Кобеля З.І., Галицький А.Е. // Економіка АПК. - 2021. - № 12 - С. 65

Мета статті – напрацювати рекомендації та окреслити напрями прогресивного розвитку підприємництва на сільських територіях. Методика дослідження. Методологічну основу роботи становить інституціональна теорія. Для розкриття сутності та структурно-функціональних особливостей категорії підприємництва на сільських територіях використано метод теоретичного узагальнення, діалектичний метод наукового пізнання. Графічний метод забезпечує наочне відображення структурно-функціональної системи розвитку підприємництва на сільських територіях. Для досягнення цілісної єдності елементів дослідження застосовано системний підхід. За допомогою методики синтезу здійснено узагальнення одержаних наукових результатів. Результати дослідження. Розглянуто трактування, роль і значення підприємництва з урахуванням специфіки сільських територій. Окреслено структуру підприємництва на сільських територіях, визначено його основні функції, фактори розвитку. Як стратегічну мету зазначено інклюзивний сільський розвиток. Показано роль державної підтримки підприємництва. Визначено елементи інституційного середовища підприємництва сільських територій. Елементи наукової новизни. Розкрито основні засади розвитку підприємництва на сільських територіях з позицій структурно-функціонального підходу. Концептуалізовано припущення стосовно того, що забезпечення дієвості та результативності структурно-функціонального механізму розвитку підприємництва на сільських територіях охоплює комплекс різнорівневих заходів, які мають реалізуватися за правилом «знизу-догори». Практична значущість. Методично обґрунтовано структурно-функціональні характеристики і концептуалізовано фактори розвитку сільських територій в ієрархічній послідовності від економічного зростання до інклюзивного сільського розвитку. Рис.: 1. Бібліогр.: 13.
Ключові слова: підприємництво; сільські території; сільський розвиток; структурно-функціональний підхід; людиноцентричний підхід; потенціал; підприємницькі формування; інституції

Список використаних джерел

 1. Геєць В. М., Бородіна О. М., Прокопа І. В. Інклюзивність як напрям і візія сільського розвитку в Україні: концептуальні засади. Економіка України. 2020. № 11. С. 3-20. https://doi.org/10.15407/economyukr.2020.11.003.
 2. Євдокименко В.К. та ін. Структурно-функціональні складові регіональної аграрної політики. Регіональна економіка. 2005. № 2. С. 160-166.
 3. Лупенко Ю. О., Малік М. Й., Шпикуляк О. Г. Теоретико-методологічні засади розвитку сільськогосподарської кооперації в Україні. Економіка АПК. 2021. № 8. С. 31-39. https://doi.org/10.32317/2221-1055.202108031
 4. Малік М. Й., Забуранна Л. І. Перспективи розвитку підприємницької діяльності на сільських територіях України. Економіка АПК. 2015. № 8. С. 5-14.
 5. Малік М. Й., Шпикуляк О. Г. Розвиток аграрного підприємництва в умовах інституціональних трансформацій. Економіка АПК. 2017. № 2. С. 5-16.
 6. Махсма М. Б., Чуб О. В. Оцінка впливу соціально-культурної інфраструктури на зайнятість сільського населення України. Бізнес Інформ. 2021. № 11. C. 241-248. https://doi.org/10.32983/2222-4459-2021-11-241-248.
 7. Матусова О. М. Розвиток малого підприємництва на селі в сучасних умовах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 08.00.04. Харків, 2008. 20 с.
 8. Національні та регіональні складові розвитку підприємництва : монографія / за ред. Ю. М. Лопатинського. Чернівці : Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2020. 132 с. URL : https://archer.chnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/1439.
 9. Николюк О. М., Тарасович Л. В. Теоретико-методичні аспекти формування конкурентних переваг суб’єктів сільського підприємництва: призма маркетингу. Економіка і фінанси. 2018. № 1. С. 69-76.
 10. Про схвалення Концепції стимулювання розвитку підприємництва на сільських територіях до 2030 року : Проєкт розпорядження Кабінету Міністрів України. URL : https://minagro.gov.ua/ua/npa/pro-shvalennya-koncepciyi-stimulyuvannya-rozvitku-pidpriyemnictva-na-silskih-teritoriyah-do-2030-roku.
 11. Angelstam P., Fedoriak M., Cruz F. et al. Meeting places and social capital supporting rural landscape stewardship: A Pan-European horizon scanning. 2021. Ecology and Society. Vol. 26(1). Р. 11. https://doi.org/10.5751/ES-12110-260111
 12. Pavlov O. I. Rural-urban agglomeration as a socio-spatial phenomenon. The place of economic entities in ensuring the safe development of rural-urban P71 agglomerations. 2021. Odesa : Astroprint, 5-11. URL : https://card-file.onaft.edu.ua/bitstream/123456789/19315/1/The_place_of_econom_entit_21_Pavlov.pdf.
 13. Skydan O., Zinchuk T., Nykolyuk O., Voronych M. Methodology for the assessment of geoeconomics potential of agriculture. Studies of Applied Economics. 2021. № 6. Vol. 39. https://doi.org/10.25115/eea.v39i6.5246.
Читати статтю: ekonomika_apk_12_2021_p_65-73.pdf