ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 378.147:316.476(477) DOI: https://doi.org/10.32317/2221-1055.202112073
Наукова дискусія

Соціально-економічні чинники академічної мобільності у формуванні конкурентоспроможності представників науково-освітньої спільноти / Кирилов Ю.Є., Ігнатенко М.М., Грановська В.Г. // Економіка АПК. - 2021. - № 12 - С. 73

Мета статті – визначити соціально-економічні особливості академічної мобільності як інструменту підготовки конкурентоспроможних фахівців в університетах, і в аграрних зокрема, відповідно до національних та міжнародних вимог. Методика дослідження. У процесі дослідження використано системно-структурний аналіз і синтез; методи: монографічний, історичний, а також абстракції й економічних порівнянь. Теоретико-методологічна основа: концепції, підходи, теорії, положення, висновки, що розглядаються в наукових працях вітчизняних і зарубіжних вчених, теорії комунікацій, інформаційних технологій; нормативно-правові акти органів державної влади стосовно розвитку вищої освіти й академічної мобільності (Конституція України, закони України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України).© Результати дослідження. Розглянуто академічну мобільність як систему з певною структурою щодо форм і видів її здійснення, розміщення, тривалості і термінів. Виявлено соціальні й економічні переваги через імплементацію нового Положення Кабінету Міністрів України про економічну мобільність. Уточнено функції, завдання та визначено як ключовий інструмент підвищення якості та конкурентоспроможності підготовки майбутніх фахівців в університетах країни. Крім порядку здійснення та адміністрування академічної мобільності увагу приділено її інформаційному забезпеченню, а також доповненню іншими формами і напрямами міжнародних обмінів у галузі науки та освіти. Елементи наукової новизни. Вперше зроблено акцент на посиленні соціальних переваг академічної мобільності відносно правил її здійснення, що полягатимуть у збереженні місць навчання й роботи для вітчизняних учасників освітнього процесу протягом досить тривалого періоду, чого не передбачалося раніше. Також вперше обґрунтовано необхідність комплексного використання організаційно-економічних чинників забезпечення академічної мобільності через поєднання механізмів підтримки університетів та індивідуальних ініціатив студентів, викладачів і наукової спільноти, наведено розширений перелік форм, напрямів, конкурентних переваг та результативності у разі їх застосування. Практична значущість. Отримані висновки та результати можуть бути використані в освітньому процесі закладів вищої освіти України, молоддю і студентами, громадськими організаціями та органами керівництва у сфері науки й освіти, на рівні регіональних органів влади і місцевих громад. Бібліогр.: 15.
Ключові слова: академічна мобільність; освітній процес; студенти; учасники; конкурентоспроможність; соціальні гарантії; фінансово-економічне забезпечення; освітні програми; кредити; рейтинги; проєкти; заклади вищої освіти; управління

Список використаних джерел

 1. Боголіб Т. М. Фінансове забезпечення освітньої галузі в Україні: існуючі проблеми та перспективи їх вирішення. Економіст. 2015. № 8. С. 1-6.
 2. Ігнатенко М. Формування процесу управління діловою репутацією та соціальною відповідальністю харчових і переробних підприємств як складниками їх конкурентоспроможності. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Економічні науки. 2014. Вип. 5 (2). С. 105-108.
 3. Кирилов Ю.Є. Кластери як інструмент підвищення конкурентоспроможності національної економіки в умовах глобалізації. Ефективна економіка. 2013. № 12. URL: http://www.economy.nayka.com.ua.
 4. Мармаза О.І. Менеджмент освітньої організації. Харків : ТОВ “Щедра садиба, 2017. 126 с.
 5. Муравська В.А. Тенденції фінансування вищої освіти в Україні та за кордоном. Облік і фінанси АПК. 2011. № 1. С.160-163.
 6. Про вищу освіту : Закон України від 01.07.2014. № 37-38. Відомості Верховної Ради України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#Text
 7. Про затвердження Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність : Постанова Кабінету Міністрів України від 12.08.2015 р. № 579. URL: https://zakon.rada.gov.ua/579-2019
 8. Романюк І.А. Державна соціальна політика в забезпеченні продуктивної зайнятості сільського населення. Економіка АПК. 2014. № 10. С. 105-109.
 9. Ihnatenko M., Antoshkin V., Lokutova O., Postol A., Romaniuk I. Ways to develop brands and pr management of tourism enterprises with a focus on national markets. International Journal of Management (IJM). May 2020. Vol. 11. Issue 5. P. 778-787.
 10. Ihnatenko M. M., Marmul L. O., Ushakov D. S., Kuchyn S. P. Transformation of approaches to determine influence factors in the economic development models. International Journal of Economics & Business Administration. 2019. Vol. VII. Issue 2. P. 290-301.
 11. Ihnatenko M. М., Marmul L. O., Sarapina O. A., Sakun A. Z H., Pylypenko К. А. Models of implementation of enterprises in agricultural green tourism in European countries and assessment of their efficiency. International Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering. October 2019. Vol. 8. Issue-12. Р. 337-340.
 12. Kumpikaite V., Duoba K. Developing core competencies: student mobility case. Procedia − Social and Behavioral Sciences. 2013. №.99. P. 828-834.
 13. Simuth J., Sarmay-Schuller I. Principles for e-pedagogy. Procedia − Social and Behavioral Sciences. 2012. № 46. P. 4454–4456.
 14. Wilkins A. Shades of Freire: Exorcising the spectre haunting pedagogy. Journal of Pedagogy. 2013. Issue 4 (1). P. 5-10.
 15. Woldegiorgis E. T. Conceptualizing Harmonization of Higher Education Systems: The Application of Regional Integration Theories on Higher Education Studies / Emnet Tadesse Woldegiorgis. Higher Education Studies. 2013. Vol. 3. № 2. P. 12-23.
Читати статтю: ekonomika_apk_12_2021_p_73-80.pdf