ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

UDS: 631.17.001.7:633
Інноваційна діяльність та інтелектуальний капітал

Technical supply for innovative technologies in plant growing / Petrov V.M. // Ekonomika APK. - 2013. - № 2 - P. 100

Preconditions of working out and transfer of innovative technologies in agriculture in a context of globalization of world economy, formation of the markets of the foodstuffs and agricultural raw materials in the conditions of the limited resource maintenance and strengthening of ecological requirements to branch functioning are generalized. World tendencies of introduction of achievements of scientific and technical pro- gressin sphere of technical and technological maintenance of innovative equipment of agrarian manufacture and prospect of development of corresponding processes in Ukraine are studied. Refs: 31.
Key words: innovation, scientific and technical progress, technology, technics, ecology, savings resources, efficiency

References

 1. Білоусъко Я.К. Сільськогосподарське машинобудування: бути чи не бути? / Я.К. Білоусько, В.Л. Товстопят. - К.: ННЦ ІАЕ, 2010. - 160 с.
 2. Білоусько Я.К. Стратегічні напрями реформування і розвитку вітчизняного машинобудування / Я.К. Білоусько, В.Л. Товстопят // Економіка АПК. - 2011. - № 1. - С. 110-114.
 3. Білоусько Я.К. Тенденції розвитку вітчизняного сільськогосподарського машинобудування / Я.К. Білоусько // Економіка АПК. - № 7. - С. 84-90.
 4. Білоусько Я.К. Техніко-технологічне забезпечення сільського господарства / Я.К. Білоусько, Ю.Я. Лузан, В.Л. Товстопят // Економіка АПК. - 2009. - № 12. - С. 29-33.
 5. Білоусько Я.К. Удосконалення техніко-технологічного оснащення аграрного виробництва / Я.К. Білоусько, В.Л. Товстопят. - К.: ННЦ ІАЕ, 2012. - 59 с.
 6. Володій С.А. Питання переходу аграрної науки на інноваційну модель функціонування і розвитку / С. А. Володін // Економіка АПК. - 2012. - № 5. - С. 123-131.
 7. Володій СА. Реалізація інноваційного потенціалу аграрної науки: проблеми і перспективи / С.А. Володін // Економіка АПК. - 2011. - № 7. - С. 139-144.
 8. Еда уже никогда не будет дешёвой // Время. - 2011. - № 12. - С. 3.
 9. Инновационная политика технического перевооружения растениеводства // Экономика сельского хозяйства России . - 2004. - № 6. - С. 10-13.
 10. Іванишин В.В. Інноваційне забезпечення оновлення техніко-технологічної бази підприємств АПК / В.В. Іванишин // Економіка АПК. 2010. - № 1. - С. 128-133.
 11. Іванишин В.В. Організаційно-економічні засади відтворення і ефективного використання технічного потенціалу аграрного вироб¬ництва: [монографія] / В.В. Іванишин. - К.: ННЦ ІАЕ, 2011. - 350 с.
 12. Інноваційна діяльність в аграрній сфері: інституціональний аспект: [моногр.] / [Саблук П.Т., Шпикуляк О.Г., Курило Л.І. та ін.] - К.: ННЦ ІАЕ, 2010. - 760 с.
 13. Козаченко О А. Розвиток інноваційної інфраструктури в аграрній сфері / О. А. Козаченко // Економіка АПК. - 2012. - № 3. - С. 107-112.
 14. Комарніцька О.П. Цінові тенденції на світових ринках продовольства: виклики для України / О.П. Комарніцька // Економіка АПК. - № 10. - С. 131-135.
 15. Концепція Державної цільової економічної програми впровадження в агропромисловому комплексі новітніх технологій виробниц¬тва сільськогосподарської продукції на період до 2016 року: [схвалено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23 груд. 2009 р. № 1650-р] // Агрокомпас. - 2010. - № 2. - С. 9-11.
 16. Кравчук В.І. Важливі аспекти наукових досліджень технічного забезпечення АПК / В.І. Кравчук // Економіка АПК. - 2008. - № 5. - С. 48-51.
 17. Кравчук В. Українська сільськогосподарська техніка тільки на 41 % відповідає міжнародним стандартам / Володимир Кравчук // Аг¬рокомпас. - 2009. - № 9. - С. 2.
 18. Мазнєв Г.Є. Геоінформаційні технології в аграрному виробництві / Г.Є. Мазнєв // Економіка АПК. - 2011. - № 4. - С. 132-137.
 19. Мазнєв Г.Є. Економічна ефективність інноваційних техніко-технологічних рішень в аграрному виробництві / Г.Є. Мазнєв // Економіка АПК. - 2011. - № 6. - С. 118-127.
 20. Марчук Л.П. Економічні пріоритети поширення точного землеробства в Україні / Л.П. Марчук // Економіка АПК. - 2012. - № 8. - С. 21-26.
 21. Обеспечить техническое перевооружение агропроизводства // Экономика сельского хозяйства России . - 2002. - № 4. - С. 10-13.
 22. Підлісецький ГМ. Економічні проблеми відтворення основних засобів у сільському господарстві / Г.М. Підлісецький // Економіка АПК. - 2012. - № 1. - С. 184-185.
 23. Підлісецький Г.М. Напрями наукових досліджень проблем відтворення та ринку основних засобів сільського господарства / Г.М. Підлісецький, М.М. Могилова // Економіка АПК. - 2011. - № 7. - С. 76-80.
 24. Саблук П.Т. Глобалізація і продовольство: [моногр.] / П.Т. Саблук, О.Г. Білорус, В.І. Власов. - К.: ННЦ ІАЕ, 2008. - 236 с.
 25. Тараріко О.Г. Теоретичні і практичні основи сталого розвитку агроекологічних систем / О.Г. Тараріко // Вісн. аграр. науки. - 1997. - № 9. - С. 10-15.
 26. Шебанін B.C. Державна технічна політика у контексті оновлення і розвитку матеріально-технічних засобів аграрного виробництва в Україні / B.C. Шебанін // Економіка АПК. - 2004. - № 1. - С. 12-15.
 27. Шебанін B.C. Системне оновлення і розвиток матеріально-ресурсного потенціалу сільського господарства: [монографія] / C. Шебанін. - К.: ННЦ ІАЕ, 2005. - 276 с.
 28. Шпикуляк О.Г. Розвиток інститутів інноваційної діяльності в аграрній сфері: теоретичний аспект / О.Г. Шпикуляк // Економіка АПК. - 2012. - № 5. - С. 131-139.
 29. Шпикуляк О.Г. Трансфер технологій в агропромисловому виробництві України / О.Г. Шпикуляк, С.О. Тивончук, С.В. Тивончук // Економіка АПК. - 2012. - № 10. - С. 105-110.
 30. A standard model for repair cost of agricultural machinery // Applied Engineering in Agriculture. - 1988. - v. 3. - № 1. - p. 3-9.
 31. Census of Agriculture 2007. Vol. 1: Geographic Area Series. Part 51: United States Summary and State Data. - Washington, 2009. - 739 p.
Read article: 13_02_17.pdf