ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

UDS: 338.43:664.121
Аграрна політика і реформування

Organisational and economic enhancement of sugar beets economic subcomplex of Ukraine / Mesel-Veseliak V.Ya., Yarchuk M.M. // Ekonomika APK. - 2013. - № 2 - P. 3

In 2011 the sugar beets refineries of Ukraine have processed 17,8 mln tones of sugar beets and produced 2331 th tones of sugar and sold 1860 th tones, they produced and sold 676,4 th of molasses. Proceeds from sale consist 11806,3 mln UAH. Given general expenses of 11993,5 mln UAH there was loss of 187,2 mln UAH, under loss level of 1,5%. It is suggested to process molasses for bioethanol for the enhancement of the production efficiency level. In case the industrial welfare and sale conditions remain stable at the same level as in 2011, profits can grow up to 2226,7 mln UAH under economic efficiency level of 20,4%. Under condition of full sale of produced sugar, profit grows to 5191,6 mln UAH and economic efficiency level rises up to 47,6%, price for one ton of sugar beet will increase from 412,3 grn. accordingly to 455,9 and 556,9 grn. Such system of sugar beets processing management is experimentally approved on some sugar refineries. The investment of 1080 mln UAH into purchase and installation of equipment that can be repaid within one season of work of refectory is necessary for modernization of sugar refectories in a suggested way. By the year 2015 sugar beets production will grow up to 25 mln tones, It is suggested to process 13 mln tones of sugar beets for 1742 th tones of sugar for intrinsic needs of the country and to process 507 th tones of molasses for 120,2 th tones (152,1 billon l) of bioethanol, that will bring 7544,9 mln UAH profit under economic efficiency level of 59,4%. It is suggested to process the rest 12 mln tones for production of bioethanol. As a result there will be produced 787,2 th tones (996,6 mln l) of bioethanol. In general out of 25 mln tones of sugar beets there would be produced 1742 th tones of sugar and 907,4 th tones (1148,7 mln l) of bioethanol, that will provide 8,6 bn UAH profit under economic efficiency level of 68,2%. For modernization of sugar refineries despite defined 1.1 bn UAH some additional investments (ap­proximately 1,2 bn UAH) are needed, total sum 2,3 bn UAH of these investments can be repaid within less than a year of sugar beets processing. Tabl.: 3. Refs: 11.
Key words: sugar beets subcomplex, sugarbeets production, sugar beets, sugar refineries, molasses, bioethanol

References

 1. Бугаенко И.Ф. Альтернативные виды топлива из сахарной свеклы и продуктов ее переработки / И.Ф. Бугаенко, С.В. Штерман, О.С. Гречев // Сахар. - 2007. - № 2. - С. 18-20.
 2. Дослідження технологічних схем одержання біоетанолу з напівпродуктів цукрового виробництва (з розробкою ТЕО) та виробництва твердого палива з його відходів. Звіт про науково-дослідну роботу. - Київ, 2010.
 3. Губенко В.Ф. Буряківництво. Проблеми інтенсифікації та ресурсозбереження; під ред. Губенко В.Ф. - К.: НВП ТОВ „Альфа-стевія ЛТД”, 2007. - 486 с.
 4. Калініченко М.Ф. Аналіз роботи цукробурякового комплексу в 2004 році / М.Ф. Калініченко: матеріали наук.-тех. конф. «Шляхи підвищення ефективності бурякоцукрового виробництва та його науково-технічне забезпечення», (м. Київ, 5-7 квіт. 2005 р.). - К.: «Цукор України», 2005. - С. 91-109.
 5. Коденсъка М. Ю. Інвестиційні проекти у розвиток цукробурякового виробництва / М.Ю. Коденська: матеріали III Міжнар. наук. практ. конф. “Аспекти стабільного розвитку економіки в умовах ринкових відносин”. - Умань, 2009. - С. 187 - 191.
 6. Коденсъка М.Ю. Економічні передумови ефективного розвитку цукробурякового виробництва / М. Ю. Коденська: матеріали Міжнар. наук. техн. конф. цукровиків України “Бурякоцукрова галузь в умовах національного та світового ринків”. - К: “Цукор України”, 2011. - С. 258- 263.
 7. Коденсъка М.Ю. Тенденції розвітку і напрями активізації інвестування цукробурякового виробництва / М.Ю. Коденська // Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал. - 2010. - № 2. - С.74.
 8. Стратегічні напрями розвитку сільського господарства України на період до 2020 року / [за ред. Ю.О. Лупенка і В.Я. Месель- Веселяка]. - [2-е вид., переробл. і допов.] - К.: ННЦ „ІАЕ”, 2012. - С.126.
 9. Цукробурякове виробництво України: проблеми відродження, перспективи розвитку: монографія / П.Т. Саблук, М.Ю. Коденська, В.І. Власов та ін., за ред. акад. П.Т. Саблука, проф. М.Ю. Коденської. - К.: ННЦ ІАЕ, 2007. - 390 с.
 10. Шпаар Д. Сахарная свекла (Выращивание, уборка, хранение) / Д. Шпаар, Д. Дрегер, А. Захаренко и др. - Минск: ЧУП «Орех», 2004. - 326 с.
 11. Шиян П.Л Інноваційні технології спиртової промисловості. Теорія і практика / П.Л. Шиян, В.В. Сосницький, С.Т. Олійнічук. — Видавничий дім "Асканія". - 2009.
Read article: 13_02_01.pdf