ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

UDS: 631.155(477)
Аграрний менеджмент і підприємництво

Formation of the quality management of enterprises producing organic products / Artysh V.I. // Ekonomika APK. - 2013. - № 2 - P. 68

An article highlights the basic traits of enterprising within the framework of organic production. The pos­sibility of application of management change for enhancement of the quality of organic products is consid­ered. The author provides approaches towards formation of the effective system of management of market of organic products. The strategic target of enterprises which produce organic agriculture products. Tabl.: 1. Figs: 1. Refs: 9.
Key words: organic management, food quality management, organic production, entrepreneurship, or­ganic entrepreneurship

References

  1. Антонець А.С. Формування ринку екологічно-безпечної продукції при органічному землеробстві / А.С. Антонець, В. В. Писаренко, Т.В.Лукяненко, Ю.Г.Писаренко // Економіка АПК. - 2010. - №12. - С.79-81.
  2. Дудар О.Т. Органічне агровиробництво у системі еколого-спрямованого розвитку сільського господарства / О.Т Дудар // Інноваційна економіка. - 2008. - №3. - С.26-30.
  3. Каплан Р. Сбалансированная система показателей. От стратегии к действию / [Каплан Р., Нортон Д., Роберт С., Дейвид П.]; пер. с англ. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2005. - 320 с.
  4. Кисіль В.І. Формування екологічно безпечного виробництва в Україні / В.І. Кисіль // Вісн. аграр. науки. - 2003. - Лют. - С. 10-12.
  5. Милованов Є.В. Органічне сільське господарство: перспективи для України / Є.В. Милованов // Посібник українського хлібороба. - С. 257-260.
  6. Никитюк О А, Сертифікація і стандартизація продукції органічного землеробства / О. А . Никитюк // Агроекологічний журнал. - 2009. - №2 - С. 26-27.
  7. Сокол Л.М. Екологічне (органічне) землеробство - складова сталого сільського господарства / Л.М. Сокол, Т.Р. Стефановська // Екологічна безпека. - 2008. - №3. - С.102-109.
  8. ШикулаМ.К. Відтворення родючості ґрунтів у ґрунтозахисному землеробстві / М.К Шикула - К, 2000. - С. 453.
  9. Шлапак В.О. Про вирощування екологічно чистої продукції в Україні [Електронний ресурс] / В.О. Шлапак. - Доступний з: http://www.lol.org.ua.
Read article: 13_02_11.pdf