ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

UDS: 631:351.755.61
Розвиток сільських територій і соціальна сфера села

The holistic certifiction of villiges of Ukraine - basis of the development of rural territories / Bulavka O.H. // Ekonomika APK. - 2013. - № 2 - P. 77

An article highlights the results of continuous certification villages in Ukraine in 2011-2012 biennium and its generalization at the local and regional levels as the initial base of the development of sustainable rural development. Refs: 8.
Key words: certification of villages, rural areas, rural communities, summarizing data certification, priorities, program development and other villages

References

  1. Аналітична інформаційна система „Село” // Продуктивність агропромислового виробництва. - К.: НДІ „Украгропромпродуктивність”, 2012. - № 21. - С. 45-52.
  2. Державна політика фінансової підтримки розвитку аграрного сектору АПК: моногр. / [Дем’яненко М.Я., Саблук П.Т., Малік М.И. та ін.]; за ред. М.Я. Дем’яненка. - К.: ННЦ ІАЕ, 2011. - 372 с.
  3. Державна цільова програма розвитку українського села на період до 2015 року. - К.: Міністерство аграрної політики України, 2008. - 68 с.
  4. Малік М.И. Сталий розвиток сільських територій на засадах регіонального природокористування та екологобезпечного агропроми¬слового виробництва / М.И. Малік, М.А. Хвесик // Економіка АПК. - 2010. - № 5. - С. 3-12.
  5. Паспорт сільського населеного пункту. - К.: ННЦ ІАЕ, 2011. - 58 с.
  6. Прокопа І.В. Господарства населення в сучасному аграрному виробництві і сільському розвитку : наук. вид. / І. В. Прокопа, Т. В. Беркута ; НАН України, Ін-т економіки та прогнозування. - К. : ІЕП НАН України, 2011. - 240 с.
  7. Розвиток сільських територій України (1990-2010 роки): моногр. / [Орлатий М.К., Гнибіденко І.Ф., Демчак І.М. та ін.]; за ред. М.К Орлатого. - К.: НДІ ’’Украгропромпродуктивність”, 2012. - 752 с.
  8. Управління комплексним розвитком агропромислового виробництва і сільських територій / [Саблук П.Т., Кропивко М.Ф., Булавка О.Г. та ін.]; заред. П.Т. Саблука, М.Ф. Кропивка. - К.: ННЦ ІАЕ, 2011. - 482 с.
Read article: 13_02_13.pdf