ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

UDS: 338.43.01
Аграрна політика і реформування

Agroholdings in Ukraine and augmentation of social impact of their activity / Lupenko Yu.O., Kropyvko M.F. // Ekonomika APK. - 2013. - № 7 - P. 5

The results of the activity analysis of transregional highly integrated corporate formations in the agroindustrial production of Ukraine (the so-called agroholdings) are presented. The results are obtained by a group of researchers of the National Scientific Centre "Institute of Agrarian Economy." In the article are researched: the features of the agrarian holding formations, mechanisms of attracting of investments for their development, factors of their competitiveness and also their contribution to the country's food security and development of rural areas. The proposals to strengthen the social orientation of their activities are substantiated. It is published for extensive discussions and according to its results for proposals to the authority for decision making. Tabl.: 7. Figs.: 1. Refs.: 16.
Key words: agrarian holdings, land use, investment activity, competitiveness, social orientation

References

 1. Андрійчук В.Г. Агропромислові формування нового типу в контексті стратегії розвитку вітчизняного сільського господарства / В. Г. Андрійчук // Економіка АПК. – 2013. − №1. − С. 3 - 15.
 2. Українська модель аграрного розвитку та її соціоекономічна переорієнтація: наук. доп. / [О.М. Бородіна, В.М. Геєць, А.О. Гуторов та ін.]; за ред. В.М. Гейця, О.М. Бородіної, І.В. Прокопи. − НАН України, Ін-т екон. та прогнозув. – К., 2012. – С. 19.
 3. Козаченко Л. Ефективна модель оподаткування сбалансує інтереси всіх форм агрогосподарювання [Електронний ресурс] / Л. Козаченко. − Режим доступу: http://ppa.gov.ua/press_center/economic_news/33615/.
 4. Струков В. Украина в сельском хозяйстве как Бразилия 20 лет назад / В. Струков // Инвест-газета ТОП-100 Рейтинг лучших компаний Украины. − 2011. − № 3. − С. 35-36.
 5. Немчук В.П. Стан та тенденції розвитку корпоративних форм організації агропромислового виробництва і заходи з підвищення їх соціальної спрямованості // Управління комплексним розвитком агропромислового виробництва і сільських територій / В.П. Немчук, П.В. Немчук; за ред. П.Т. Саблука, М.Ф. Кропивка. − К.: ННЦ ІАЕ, 2011. − С. 42.
 6. Роль агрохолдингів у соціально-економічному розвитку сільської території [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ir.kneu.edu.ua:8080/.../2010/.../Suderkin.pd. − С 257-263.
 7. Коняхина Наталья. Агрохолдинги Украины: Тенденции сегодняшнего дня / Наталья Коняхина // ИА «АПК – Информ» [Електронний ресурс]. − Режим доступу: http://www.apk-inform.com/ru/exclusive/topic/114460
 8. Великі, аграрні та ефективні [Електронний ресурс]. − Режим доступу: http://agrobiz.com.ua/publications/6-velyki-agrarni-ta-efektyvni
 9. Жук В.М. Стан та розвиток спеціальних режимів оподаткування аграрного бізнесу / В.М. Жук // Фінанси України. – 2011. − № 7. – С. 33-42.
 10. Мокрушин А.А. Проблемы организации системы интраэкономического взаимодействия субъектов агрохолдинговых структур / А.А. Мокрушин // Научный журнал КубГАУ. − 2008. − № 35 (1).
 11. Ничипорук О.Ю. Формування ринкової економіки / О. Ю. Ничипорук: зб. наук. праць. Спец. вип. Аграрна економічна освіта в розбудові конкурентоспроможного сільського господарства України. – К. : КНЕУ. − 2009. − 788 с.
 12. Новиков В. Управление холдингом в направлении от масштабности к эффективности / В. Новиков [Электронный ресурс]. − Режим доступа: http://www.cfin.ru/management/strategy/orgstr/holding_to_effect.shtml.
 13. Сазонець І.Л. Податкові преференції для реєстрації холдингових компаній у країнах світу [Електронний ресурс] / І.Л. Сазонець, М.М. Лещенко − Режим доступу: http://gisap.eu/ru/podatkov-preferent.
 14. Тулуш Л.Д. Формування інструментарію прямого оподаткування сільськогосподарських товарів / Л.Д. Тулуш //Облік і фінанси АПК. – 2010. − № 1. – С. 125-131.
 15. Данкевич А.Є. Передумови та основні принципи розвитку агрохолдингів / А.Є. Данкевич // Економіка АПК. − 2011. − № 5. − С. 139-147.
 16. Кропивко М.Ф. Підвищення конкурентоспроможності та соціальної спрямованості агропромислового виробництва на основі розвитку кластерних систем / М.Ф. Кропивко // Економіка АПК. – 2012. − №3. – С. 3-15.
Read article: 13_07_5-21.pdf