ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

UDS: 338.43:005.934–027.543
Наукова дискусія

Agrifood sphere of Ukraine as an object of national security / Pavlov O.I. // Ekonomika APK. - 2014. - № 2 - P. 97

An article outlines the structure of the аgrifood sphere, its function and role in the strategic policy of Ukraine. The current state of agrifood sphere is studied, the necessity of defining the agrifood sphere as the object of national security is emphasised. The article substantiates the topicality and practical relevance of insurance of аgrifood sphere from the real and potential threats in the context of its production, natural and social components. The author defines measures to neutralize these threats, and points out the role of businesses, NGOs, rural communities, local governments, public authorities in ensuring security of аgrifood sphere, considers the prospects for further scientific development in this direction. Refs.: 19.
Key words: аgrifood sphere, secure development, national interests, national security object, threats to national security, functions of аgrifood sphere

References

 1. Барановський М.О. Диференціація аграрного виробництва України: причини та наслідки для продовольчої безпеки країни і сталого розвитку сільських територій // Сталий розвиток та безпека агропродовольчої сфери України в умовах глобалізаційних викликів: моногр. / [Павлов О.І., Хвесик М.А., Юрчишин В.В. та ін.]; за ред. О.І. Павлова. – Одеса: Астропринт, 2012. – С. 196–208.
 2. Вернадский В.И. Биосфера и ноосфера / В.И. Вернадский. Библиотека журнала ORGANIC UA – Кн. 10, т. 1. – ВК «АРС», 2013. – 416 с. – Серия «Отечественная мысль», кн. 4.
 3. Гойчук О.І. Продовольча безпека: теорія, методологія, проблеми: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. екон. наук: спец. 08.09.02 «Економіка сільського господарства і АПК» / О.І. Гойчук. – Миколаїв, 2004. – 42 с.
 4. Мельник Л.Г. Забезпечення сталого розвитку еколого-економічних систем агропродовольчої сфери на основі механізмів самоорганізації / Л.Г. Мельник, О.В. Шкарупа // Сталий розвиток та безпека агропродовольчної сфери України в умовах глобалізаційних викликів: моногр. / [Павлов О.І., Хвесик М.А., Юрчишин В.В. та ін.]; за ред. О.І. Павлова. – Одеса: Астропринт, 2012. – С. 335–348.
 5. О национальной безопасности Республики Казахстан: Закон Республики Казахстан от 26 июня 1998 г. № 233-IV (с изменениями и дополнениями по состоянию на 11 декабря 2009 г.) // Ведом. Парламента Республики Казахстан. – 1998. – № 11–12. – Ст. 173.
 6. Орієць О.М. Адміністративно-територіальна реформа як передумова сталого розвитку сільських територій / О.М. Орієць // Сталий розвиток територій: проблеми та шляхи вирішення: матеріали II міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 1 жовтня 2011 р.); за заг. ред. О.Ю. Боровської. – Дніпропетровськ: ДРІДУ НАДУ, 2011. – С. 60–63.
 7. Попова О.Л. Сталий екологобезпечний розвиток – стратегічний вектор для аграрного сектору України: перспектива 2020 / О.Л. Попова // Стратегія розвитку аграрного сектору економіки на період до 2020 року: зб. матер. Чотирнадцятих річних зборів Всеукр. конгресу вчених економістів-аграрників (Київ, 16–17 жовт. 2012 р.); редкол.: Ю.О. Лупенко, П.Т. Саблук та ін. – К.: ННЦ «ІАЕ», 2013. – С. 475–480.
 8. Про безпечність та якість харчових продуктів: Закон України від 23 грудня 1997 р. № 771/97-ВР (із змінами, внесеними від 2 жовтня 2012 р.) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/771/97-BP.
 9. Про основи національної безпеки України: Закон України від 19 червня 2003 р. № 964-IV (в редакції від 18 травня 2013 р.) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/964-15.
 10. Руденко М. Энергия прогресса: очерки по физической экономии; пер. с укр. / М. Руденко. – К.: Михайлюта А.А., 2010. – 544 с.
 11. Сталий розвиток та безпека агропродовольчої сфери України в умовах глобалізаційних викликів: моногр. / [Павлов О.І., Хвесик М.А., Юрчишин В.В. та ін.]; за ред. О.І. Павлова. – Одеса: Астропринт, 2012. – 760 с.
 12. Стратегічні напрями розвитку сільського господарства України на період до 2020 року / За ред. Ю.О. Лупенка, В.Я. Месель-Веселяка. – [2-ге вид., переробл. і доповн.]. – К.: ННЦ «ІАЕ», 2012. – 218 с.
 13. Чечель О.М. Прогнозування розвитку сільського господарства і АПК у забезпеченні продовольчої безпеки території: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.07.02 «Економіка сільського господарства і АПК» / О.М. Чечель. – Суми, 2006. – 16 с.
 14. Чирва А. Реформа запроваджує презумпцію невинності для виробника / А.Чирва // Уряд. кур’єр. – 2012. – 8 трав.
 15. Шевченко Н.О. Агроекологічна політика в агропродовольчій сфері / Н.О. Шевченко [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.confcontact.com/2010spec_tezi/gu_shevch.php.
 16. Food and Agriculture Organization of the United Nation [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.fao.org/glossary/.
 17. Food Market Indicators [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ers.usda.gov/Data/Food Market Indicators/.
 18. World agriculture: towards 2015/2030 an FAO perspective / Edited by Jelle Bruinsma, London. 2003. – 432 p.
 19. World Health Organization. Food security [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.who.int/trade/glossary/story028/en/index.htrni.
Read article: 14_02_97-103.pdf
Read translation: 1402pavlov.pdf