ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

UDS: 336.2:631.162
Фінансові відносини та бухгалтерський облік

Reforms of the mechanism of the direct taxation of agrarian enterprises / Tulush L.D. // Ekonomika APK. - 2014. - № 10 - P. 34

The efficiency of the current mechanism of the direct taxation of agricultural enterprises in Ukraine is studied. The features of the application of the special regime of direct taxation during its implementation and in the current economic conditions are analysed. The characteristics of influence of current tax practices on the competitiveness of individual farms is provided. It is defibed that now in terms of growth in profitability of the enterprising there are spread tax optimization schemes introduced by agro holdings, this results in situation that small and medium-sized agricultural enterprises are put in unequal economic and rural budgets loose significant amount of money. Current tax mechanism is not fulfilling its inherent features, in addition to ensuring the stability of the tax conditions. Maintaining existing tax conditions can lead to exclusion of small businesses from the most profitable agricultural businesses. The article substantiates the expediency of specification of the terms for application for the special tax regime in the field of agriculture production. The directions of reforming the system of direct taxation in terms of ensuring a more equitable distribution of the tax burden are outlined. Tabl.: 4. Figs.: 4. Refs.: 33.
Key words: tax system, tax mechanism, tax treatment, principles of taxation, direct taxation, fixed agricultural tax, tax incentives, tax burden

References

 1. Буцька О.Ю. Оподаткування сільськогосподарських підприємств в умовах податкових змін [Електронний ресурс] / О.Ю. Буцька // Ефективна економіка. – Електронне наукове фахове видання Дніпропетровського держ. аграрно-економічного ун-ту, 2014. – Режим доступу (URL): http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2579.
 2. Дема Д.І. Податкові наслідки реформування земельних відносин [Текст] / Д.І. Дема, Ю.Ю. Сус, В.М. Трокоз // Вісн. ЖНАЕУ. – 2011. – №2. – Т.2. – С. 369-375.
 3. Єфименко Т.І. Податки в інституційній системі сучасної економіки : наук. вид. [Текст] / Т.І. Єфименко: НАН України, ІЕП. – К. ІЕП, 2011. – 688 с.
 4. Жидяк О.Р. Вдосконалення системи оподаткування підприємницьких структур аграрної сфери [Електронний ресурс] / О.Р. Жидяк // Ефективна економіка. – Електронне наукове фахове видання Дніпропетровського держ. аграрно-економічного ун-ту, 2013. – Режим доступу (URL): http://www.economy.nayka.com.ua/ ?op=1&z=1857.
 5. Закон України «Про запобігання фінансової катастрофи та створення передумов для економічного зростання в Україні» N 1166-VII від 27 березня 2014 року // Офіц. вісн. України. – 2014. – № 28 (11.04.2014). – Ст. 783.
 6. Закон України «Про фіксований сільськогосподарський податок» N 320-XIV  від 17 груд. 1998 року (зі змінами і доповненнями) // Відом. Верхов. Ради України (ВВР). – 1999. – № 5-6 (12.02.99). – Ст. 39.
 7. Іванов Ю.Б. Моделювання наслідків від впровадження пільг з податку на прибуток підприємств [Текст] / Ю. Б. Іванов, Г. В. Комарова // Вісн. Української академії банківської справи. – 2011. – № 1 (30). – С. 87-97.
 8. Кабмин обсудил с аграриями актуальные проблемы АПК [Електронний ресурс] / Latifundist.com – Національний агропортал, 23.05.2014. - Режим доступу (URL): http://latifundist.com/novosti/21099-yatsenyuk-obsudil-s-agrariyami-aktualnye-problemy-apk.
 9. Крисоватий А.І. Інституційне середовище фіскального регулювання соціально-економічних процесів [Текст] / А.І. Крисоватий, Т.В. Кощук // Фінанси України. – 2011. – № 9. – С. 18-32.
 10. Критерии оценки налоговых систем [Електронний ресурс] / Энциклопедия экономиста. – Раздел: «Налоги и налоговая система». – Режим доступу (URL): http://www.grandars.ru/nalogi/nalogovaya-sistema.html.
 11. Лабенко О.М. Оцінка механізму оподаткування сільськогосподарських товаровиробників [Текст] / О.М. Лабенко // Зб. наук. праць Таврійського держ. агротехнологічного ун-ту. – Серія: Економічні науки. – 2013. – №2 (6). – С. 245-252.
 12. Лайко П.А. Податкове стимулювання діяльності сільськогосподарських та переробних підприємств [Текст] / П.А. Лайко // Зб. наук. праць ВНАУ. – Серія: Економічні науки. – 2010. – №5-2. – С. 108-118.
 13. Лапа В. Необхідне збереження податкових стимулів для розвитку агропромислового виробництва [Електронний ресурс] / В. Лапа // Офіційний сайт ГО «Український клуб аграрного бізнесу», 02.08.2014. – Режим доступу (URL): http://ucab.ua/ua/pres_sluzhba/novosti/ukab_vitae_zberezhennya_podatkovikh_stimuliv_dlya_rozvitku_agropromislovogo _virobnitstva/?category=29780.
 14. Макаренко Ю.П. Альтернативні системи оподаткування малого і середнього бізнесу у сільському господарстві [Текст] / Ю.П. Макаренко, О.В. Безкровний // Управління проектами та розвиток виробництва. – 2012. - №1. – С. 77-82.
 15. Малініна Н.М. Концептуальні засади побудови системи прямого оподаткування сільськогосподарських товаровиробників [Текст] / Н.М. Малініна // Зб. наук. праць Нац. ун-ту державної податкової служби. – 2012. – №1. – С. 242-260.
 16. Мединська Т.В. Фіксований сільськогосподарський податок як спеціальний режим оподаткування аграрного бізнесу в Україні [Текст] / Мединська Т.В. // Зб. наук. праць Держ. економіко-технологічного ун-ту транспорту. – Серія: Економіка і управління. – 2013. – Вип. 26. – С. 281-288.
 17. Непочатенко О.О. посилення впливу системи оподаткування на соціально-економічний розвиток сільської території [Текст] / О.О. Непочатенко, П.М. Боровик, О.С. Тригубенко // Облік і фінанси. – 2012. – № 3. – С. 102-109.
 18. Новіков Г. Систему оподаткування великих сільгосппідприємств необхідно змінювати [Електронний ресурс] / Г. Новіков // Офіц. сайт ГО «Аграрний союз України», 05.08.2014. – Режим доступу (URL): http://www.auu.org.ua/pres-sluzba/novini-1/zmi-pro-nas/gennadijnovikovsistemunalogooblozeniabolsihigrokovnuznomenat.
 19. Податковий кодекс України від 2 грудня 2010 року N 2755-VI // Офіц. вісн. України. – 2010. – № 92 (10.12.2010). – Ч. 1. – Ст. 3248.
 20. Поддєрьогін А.М. Корпоративне податкове планування у фінансовому управлінні підприємством [Текст] / А.М. Поддєрьогін, В.К. Черненко // Фінанси України. – 2011. – № 4. – С. 47-54.
 21. Подоходный налог с колхозов // В кн. Финансы и кредит СССР : Учебник, под ред. Н.Т. Беркова. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Львов: Вища школа, 1987. – 374 с.
 22. Постанова Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Методики нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та населених пунктів» № 1185 від 31 жовтня 2011 року // Офіц. вісн. України. – 2011. – № 90 (28.11.2011). – Ст. 3271.
 23. Синчак В.П. Концепція удосконалення системи оподаткування у сільському господарстві [Текст] / В.П. Синчак // Університетські записки. – 2008. – № 4. – С. 425-429.
 24. Соколовська А.М. Податкова політика в Україні: особливості та уроки на перспективу / А.М. Соколовська [Текст] // Фінанси України. – 2011. – № 4. – С. 24-37.
 25. Танклевська Н.С. Розвиток податкових відносин у сільському господарстві України [Текст] / Н.С. Танклевська // Наук. вісн. Нац. ун-ту біоресурсів і природокористування України. – 2011. – Вип. 168. – Ч. 2. – С. 337-342.
 26. Указ Президента України Про невідкладні заходи щодо прискорення реформування аграрного сектора економіки N 1529/99 від 3 грудня 1999 року // Офіц. вісн. України. – 1999. – № 49 (24.12.99). – Ст. 2400.
 27. Указ Президиума Верховного Совета СССР от 10.04.65 г. «О подоходном налоге с колхозов» (с последующими изменениями) [Електронный ресурс] / Налогообложение России в 60-80-е годы. – Режим доступу (URL): http://www.finteoria.ru/nalog60_80g.html.
 28. Уркевич В.Ю. Фіксований сільськогосподарський податок у проекті Податкового кодексу України [Текст] / В.Ю. Уркевич // Наук. вісн. Нац. ун-ту біоресурсів і природокористування України : Серія "Право". – 2010. – Вип. 156. – С. 69-75.
 29. Юшко С.В. Фіксований сільськогосподарський податок: історія та перспективи застосування [Текст] / С.В. Юшко [Текст] // Фінанси України. – 2009. – № 11. – С. 63-72.
 30. Financing the Common Agricultural Policy / Agriculture and Rural Development budget expenditure [Електронний ресурс] // Official site of European Commission. – Режим доступу (URL): http://ec.europa.eu/agriculture/cap-funding/index_en.htm.
 31. Jitea І.-М. Аgricultural income taxation: a comparative analysis between several new member states // Bulletin University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine (UASVM, Romania), Horticulture, 67(2)/2010.
 32. Seligman E.R. The income tax: a study of the history, theory and practice of income taxation at home and abroad / 3rd printed edition. – New Jersey, USA, 2005.
 33. Veen H.B. van der, Meulen H.A.B. van der, Bommel K.H.M., Doorneweert B. Exploring agricultural taxation in Europe // Report 2.07.06. – The Hague, LEI, 2007.
Read article: 14_10_34-45.pdf