ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

UDS: 631.15.017.3
Економіка агропромислового виробництва

Motivation as a key factor of the development of population’s households / Kropyvko M.M. // Ekonomika APK. - 2014. - № 11 - P. 29

The research is focused on the identification of the key characteristics and scientific grounding of contemporary forms of households of Ukraine. Based on the adaptation of the methodological approaches of the theory of human motivation A. H.  Maslow proposed to classify households into five groups, namely: the first group includes private farms engaged in commodity production of agricultural products, the second - individual peasant households whose members use the land for horticulture, gardening, mowing and grazing, individual entrepreneurs who operate in the field of agriculture, family farms, family farm households, and farms that provide services in agriculture, green and agro-tourism, the third – most gardening (suburban) households, the fourth – the vast majority of households that are geographically positioned within the cottage towns, and the fifth group – the family estates and farms, the land of which was used for growing of crops for pleasure, as well as hobbies of members of these households. Figs.: 3. Refs.: 26.
Key words: agriculture, farms, motivation, need, productive and non-productive sphere, gross agricultural production

References

 1. Валова продукція сільського господарства України за 2013 рік. – К.: Державна служба статистики України, 2014. – 26 с.
 2. Статистичний щорічник «України за 1999 рік». – К.: Державний комітет статистики України, 2000. – 624 с.
 3. Закон України «Про фермерське господарство». – К.: Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, N 45.
 4. Статистичний щорічник «України за 2000 рік». – К.: Державний комітет статистики України, 2001. – 600 с.
 5. Статистичний щорічник «України за 2003 рік». – К.: Державний комітет статистики України, 2004. – 615 с.
 6. Статистичний щорічник «України за 2005 рік». – К.: Державний комітет статистики України, 2006. – 624 с.
 7. Шульський М.Г. Особисті господарства населення: стан, можливості і перспективи: моногр. / М.Г. Шульський. – Львів: «Край», 2003. – 280 с.
 8. Прокопа І.В. Господарства населення в аграрному виробництві і сільському розвитку / І.В. Прокопа, Т.В. Беркута. – К.: Ін-т економ. та прогнозування НАН України, 2011. – 240 с.
 9. Шпичак О.М. Реалізація продукції особистим селянським господарством – витрати, ціни, ефективність: моногр. / О.М. Шпичак, Свиноус І.В. – К.: ННЦ ІАЕ, 2008. – 300 с.
 10. Господарський кодекс України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/436-15/page2.
 11. Експрес – випуск «Особисті селянські господарства в Україні станом на 1 січня 2014 року». – К. : Державна служба статистики України, 2014. – 2 с.
 12. Управління комплексним розвитком агропромислового виробництва і сільських територій / [Саблук П. Т., Кропивко М. Ф., Булавка О. Г. та ін.]; за ред. П. Т. Саблука, М. Ф. Кропивка. – К. : ННЦ ІАЕ, 2011. – 452 с.
 13. Abraham H. Maslow. Motivation and Personality (2nd ed). [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.psylib.ukrweb.net/books/masla01/txt04.htm.
 14. Закон України «Про особисте селянське господарство» від 15.05.2003 № 742-IV. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/742-15
 15. Земельний кодекс України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2768-14/page2.
 16. Наказ Міністерства праці та соціальної політики України «Про затвердження Методики визначення прожиткового мінімуму на одну особу та для осіб, які відносяться до основних соціальних і демографічних груп населення» № 109/95/157 від 17.05.2000 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0347-00/conv.
 17. Проект Закону України «Про аграрний туризм та агротуристичну діяльність» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ruraltourism.com.ua/index2.php?a=viewmaterial&id=9.
 18. Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України «Про затвердження Порядку прийняття в експлуатацію індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків, господарських (присадибних) будівель і споруд, прибудов до них, громадських будинків I та II категорій складності, які збудовані без дозволу на виконання будівельних робіт, і проведення технічного обстеження їх будівельних конструкцій та інженерних мереж» № 91 від 24.06.2011 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: - http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE19568.html.
 19. Things the New Census of Agriculture Tells Us About Family Farmers and Our Food System [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.farmaid.org/site/c.qlI5IhNVJsE/b.9147949/k.EBAC/Ag_Census.htm.
 20. Проект Закону України «Про родові маєтки і родові поселення в Україні» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.gr.biz.ua/gr11-13/dejatel/562-proekt-zakon-ukrayini-pro-rodov-mayetki-rodov-poselennya-v-ukrayin.html.
 21. Малік М.Й. Формування та розвиток кооперативних відносин в аграрній сфері економіки України / М.Й. Малік // Економіка АПК. – 2014. – № 7. – С. 76-82.
 22. Prognoza gospodarstw domowych wedlug wojewodztw na lata 2008-2035. – GUS, Studia i Analizy Statystyczne, Warszawa 2009 r. 24 s.
 23. Юрчишин В.В. Сільські території як системоутворюючі фактори розвитку аграрного сектора економіки / В.В. Юрчишин // Економіка АПК – 2005. – № 3. – (125). – С. 3-10.
 24. Waldemar Michna. Aktualizacja prognoz w zakresie struktury i liczby gospodarstw rolnych / Waldemar Michna. - Warszawa, kwiecień 2011 r. – 28 s.
 25. Збарський В.К. Тенденції розвитку особистих селянських господарств / В.К. Збарський, П.К. Канінський // АгроІнКом. –2008. - №5-6. – С. 56-62.
 26. Krystynа Siwiak Sytuacja gospodarstw domowych w 2012 r. w świetle wyników badania budżetów gospodarstw domowych. Materiał na konferencję prasową w dniu 29 maja 2013 r. / Krystynа Siwiak. – Warszawa, Główny Urząd Statystyczny 2013. – 22 s.
Read article: 14_11_29-36.pdf