ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

UDS: 336.151+336.225
Фінансові відносини та бухгалтерський облік

Revenue basis of rural budgets under conditions of fiscal decentralization in Ukraine / Tulush L.D. // Ekonomika APK. - 2015. - № 3 - P. 39

The article estimates the effects of fiscal reform for local government budgets baseline (primarily rural) in the incomplete administrative-territorial reform. The necessity of re-orientation of fiscal relations on the principles of fiscal centralism, which provides empowerment and powers of local government. The problems of financial security of local government in a budget model, defined by the Budget Code - 2010 and the administrative-territorial structure, unchanged since the days of the Soviet Union. It is proved that a lack of consistency and coherence between fiscal and administrative reforms has led to a significant reduction of financial ability of local government budgets baseline. On the examples of the individual budgets of the three different rural areas, the features of the formation of the revenue and expenditure side of the budget in rural communities is shown. The article estimates fiscal capacity in terms of revenue sources transferred to rural communities under conditions of not well-developed mechanisms of tax administration and the inconsistency of the legal framework. The necessity of deepening the research towards a higher level of scientific substantiation of fiscal efficiency of local taxation in Ukraine in terms of fiscal devolution is substantiated. Tabl.: 5. Figs.: 2. Refs.: 29.
Key words: fiscal decentralization, fiscal federalism, fiscal system, intergovernmental transfers, local budgets, revenue base, tax revenues, the land tax, flat tax, budgetary implications

References

 1. Аналіз фінансових наслідків адміністративно-територіальної реформи [Електронний ресурс] / Проект SuFTAR Системне управління фінансуванням адміністративно-територіальної реформи. – Портал FISCO-ID. – Режим доступу: http://fisco-id.com/?module=an&action=preview&id=70.
 2. Бюджетний кодекс України, Закон України від 8 липня 2010 року N 2456-VI // Офіц. вісник України. – 2010. – № 59 (13.08.2010). – Ст. 2047.
 3. Бюджет – як сито [Електронний ресурс] // Віче (журнал Верховної Ради України). – 2009. – Лютий. – № 4. – Режим доступу http://www.viche.info/journal/ 1319.
 4. Гройсман В. Концепція реформи місцевого самоврядування та проект змін до Конституції України (щодо децентралізації влади) // Офіц. сайт Міністерства регіонального розвиту, будівництва та житлово-комунального господарства. – Режим доступу: http://www.minregion.gov.ua/attachments/content-attachments/2919/240414.pdf.
 5. Децентрализация и налогообложение сельскохозяйственной недвижимости [Електронний ресурс] / Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций. – Рим, 2005. – Режим доступу: http://www.fao.org/docrep/007/ y5444r/y5444r00.htm.
 6. Диверсифікація доходів місцевих бюджетів / [Луніна І.О., Кириленко О.П., Лучка А.В. та ін.]; за ред. І.О. Луніної; НАН України, Ін-т економіки та прогнозування. – К.: 2010. – 320 с.
 7. Європейська Хартія місцевого самоврядування, ратифікована Законом України від 15.07.97 №452/97-ВР [Електронний ресурс] // База даних «Законодавство України» офіційного сайту Верховної Ради України. – Режим доступу http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/994_036.
 8. Концепція реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні, схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 1 квітня 2014 р. № 333-р [Електронний ресурс] // База даних «Законодавство України» офіційного сайту Верховної ради України. – Режим доступу (URL): http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/333-2014-%D1%80.
 9. Негода В. Децентралізація влади: основні засади реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні [Електронний ресурс] // Офіційний портал Черкаської ОДА.- Режим доступу: www.oda.ck.ua/docs/ 2014/decenralizacia/3.ppt.
 10. План заходів щодо реалізації Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні, затверджений розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18 червня 2014 р. № 591-р // Уряд. кур'єр. – 23.07.2014. – № 131.
 11. Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо реформи міжбюджетних відносин, Закон України від 28 груд. 2014 року N 79-VIII // Офіц. вісник України. – 2015. – N 3 (16.01.2015). – Ст. 54.
 12. Про внесення змін до Конституції України (щодо повноважень органів державної влади та місцевого самоврядування), проект Закону України від 26.06.2014 № 4178а [Електронний ресурс] // База даних «Законопроекти» офіц. сайту Верховної Ради України. - Режим доступу: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=51513.
 13. Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи, Закон України від 28 груд. 2014 року N 71-VIII // Офіційний вісник України. – 2015. – № 3 (16.01.2015). – Ст. 46.
 14. Про добровільне об’єднання громад, Проект Закону України, підтриманий Верховною Радою України [Електронний ресурс] // База даних «Законопроекти» на офіц. сайті Верховної Ради України. – Режим доступу: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=52379.
 15. Про місцеве самоврядування в Україні, Закон України від 21 трав. 1997 року N 280/97-ВР // Відом. Верхов. Ради України (ВВР). – 1997. – № 24. – Ст. 170.
 16. Трофимова И.Н. Децентрализация государственного управления и особенности центр-локальных отношений в европейских странах / И.Н Трофимова // Сравнительная политика. – 2011. – № 4. – С. 35-44 .
 17. Тулуш Л.Д. Оподаткування нерухомості в Україні: проблеми запровадження та перспективи функціонування / Л.Д. Тулуш // Вчені записки Університету «КРОК»: Серія «Економічні науки». – 2014. – № 36. – С. 77-78.
 18. Тулуш Л.Д. Економічний зміст плати за землю / Л.Д. Тулуш // Фінанси України. – 2002. – № 9. – С. 24-30.
 19. Тулуш Л.Д. Реформування механізму прямого оподаткування сільсько-господарських підприємств / Л.Д. Тулуш // Економіка АПК. – 2014. – № 10. – С. 34-45.
 20. Тулуш Л.Д. Формування механізму оподаткування доходів від ведення особистого селянського господарства / Л.Д. Тулуш // Наук. вісн. Нац. ун-ту держ. подат. служби України (економіка, право). – 2010. – №1. – С. 144-151.
 21. Фіскальна децентралізація в Україні : поточний стан та необхідність реформ / Проект з регіонального врядування та розвитку України за підтримки Канадського агентства з міжнародного розвитку [Електронний ресурс] // Міжрегіональна інфор-маційно-освітня мережа "Ефективна держава". – Режим доступу: http://derzhava.in.ua/ Lists/2/Attachments/1812/Fiscal_Decentralization_in_Ukraine_2006_UKR.pdf.
 22. Bird R. M., Smart М. Intergovernmental Fiscal Transfers: International Lessons for Developing Countries [Електронний ресурс] // World Development. – 2002. - Vol. 30. - No. 6. - pp. 899–912. – Режим доступу: http://www1.worldbank.org/publicsector/pe/pfma07/ BirdSmart2002.pdf.
 23. Boadway R., Roberts S., Shah A. The reform of fiscal systems in developing and emerging market economies: a federalism perspective // Policy Research Working Paper, World Bank, Washington, DC. – 1994. – № 1259.
 24. De Mello L. Fiscal Decentralization and Intergovernmental Fiscal Relations: A Cross-Country Analysis / De Mello L. // World Development. – 2000. – № 28 (2). – Р. 365–380.
 25. Joumard І., Kongsrud Р.М. Fiscal relations across government levels [Електронний ресурс] // OECD Economics Department Working Papers, N 375. – Режим доступу http://dx.doi.org/10.1787/45551387174.
 26. Oates W. E. An Essay on Fiscal Federalism // Journal of Economic Literature. – 1999. – Vol. 37. – № 3. – P. 1120-1149.
 27. Prud’homme R. The Dangers of Decentralization // The World bank research observer. – 1995. – № 10 (2). – Р. 201–220.
 28. Richard M., Ebel D., Wallich C. Decentralization of the Socialist State: Intergovern-mental Finance in Transition Economies . – Washington, D.C.: World Bank, 1995.
 29. Wildasin D. E. Fiscal Aspects of Evolving Federations. – Cambridge, U.K.: Cambridge University Press, 1997.
Read article: 15_03_39-50.pdf