ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

UDS: 631.16:658.155.2
Управління та інформаційне забезпечення

Integral evaluation of management generation of profits from sales in the agricultural enterprises / Oliinyk O.V., Skoromna O.Yu. // Ekonomika APK. - 2016. - № 4 - P. 81

The purpose of the article is to justify the methodical approach to evaluating of the effectiveness of the integrated management of forming a profit from the sale of agricultural enterprises. The study used the following methods and techniques: dialectical, abstract logical correlation and regression, index, absolute differences, comparison. Scientific novelty of the research is to develop a methodological approach to assess the effectiveness of the integrated management of formation of profit in agricultural enterprises. Methodology and methods proposed approach takes into consideration the efficiency of the structure of production and sales; intensification of production efficiency; effectiveness of marketing activities. Testing of proposed methodical approach to materials specific farms showed its high reliability and informative. The study substantiates the conclusion that the proposed methodological approach allows us not only to get the summary assessment of the effectiveness of management in agricultural enterprises, but also to identify its strengths and weaknesses. The methodical approach can be recommended to evaluate the effectiveness of management formation of profit as in private and in public agricultural enterprises. Tabl.: 1. Refs.: 17.
Key words: income index method, efficiency of revenue management, management, industrial structure, intensification of production, price

References

 1. Аранчій В.І. Методичні підходи до визначення економічної ефективності інтенсифікації аграрних підприємств / В.І Аранчій, Т.С. Галінська // Вісн. Харк. нац. тех. ун-ту сільського господарства. Сер. «Економічні науки». - Х.: ХНТУСГ, 2010. - С. 81 - 89.
 2. Бланк И.А. Управление прибылью [Текст] / И.А. Бланк. - К.: Ника-Центр, Эльга, 2002. - 752 с.
 3. Господарський кодекс України [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T030436.html.
 4. Говорушко Т.А. Управління ефективністю діяльності підприємств на основі вартісно-орієнтованого підходу : моногр. / Т.А. Говорушко, Н.І. Климаш. - К. : Логос, 2013. - 204 с.
 5. Гуторов О.І. Теоретико-методологічні основи оцінки ефективності управління / О.І. Гуторов, О.О. Гуторова // Вісн. Харк. нац. аграр. ун-ту ім. В.В. Докучаєва. Сер. « Економічні науки». - 2013. - № 5. - С. 38-47.
 6. Industrial Agriculture and Small-scale Farming [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.globalagriculture.org.
 7. Красноруцький О.О. Підвищення ефективності системи управління сільськогосподарським підприємством / О.О. Красноруцький // Вісн.Харк. нац. аграр. ун-ту ім. В.В. Докучаєва. Сер. « Економічні науки». - 2014. - № 4. - С. 24-30.
 8. Kets De Vries M. R. Global leadership from a to z: creating high commitment organizations / M. R. Kets De Vries // Organizational dynamics. - 2002. - Vol. 4-5. - P. 295-309.
 9. Лала О.М. Оцінка якості системи управління підприємством: моногр. / О.М. Лала. - Полтава: РВВ ПУСКУ, 2008. - 166 с.
 10. Лупенко Ю.О. Стратегічні напрями розвитку сільського господарства України на період до 2020 року / Ю.О. Лупенко ; за ред. Ю.О. Лупенка, В.Я. Месель-Веселяка. - К. : ННЦ “ІАЕ”, 2012. - 182 с.
 11. Методи детермінованого факторного аналізу [Електронний ресурс]. - Режим доступу:http://pidruchniki.com.
 12. Олійник О.В. Моделювання формування прибутку і собівартості сільськогосподарської продукції за умови дії закону спадної віддачі / О.В. Олійник, О.Ю. Скоромна, Х. М. Бадалов // Вісн. Одес. нац. ун-ту. Сер. «Економіка». - 2014. - Т. 19. - Вип. 2. - С. 221-225.
 13. Поддєрьогін А.М. Фінанси підприємств: навч. посіб. для вищ. навч. закладів // А. М. Поддєрьогін - К: Знання, 2008. - 344 с.
 14. Саблук П.Т. Ціновий фактор у розвитку сільськогосподарського виробництва / П.Т. Саблук, В.Я. Месель-Веселяк // Економіка АПК. - 2011. - №9. - С. 3-9.
 15. Саблук П.Т. Проблеми забезпечення дохідності агропромислового виробництва в Україні в постіндустріальний період / П.Т. Саблук // Матеріали Десятих річних зборів Всеукр. конгресу вчених економістів-аграрників, Київ, 10-11 квіт. 2008 р. - К.: ННЦ "ІАЕ", 2008. - 618 с.
 16. Савицкая Г. В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия [Електронний ресурс] / Г.В. Савицкая. - Режим доступу: http://www.globalagriculture.org; http://zavantag.com/docs/427/index-2017152.html?page=7#921356.
 17. Сатир Л.М. Економічна сутність інтенсифікації виробництва та її особливості в сільському господарстві / Л.М. Сатир // Наук. праці Полтав. держ. аграр. акад. Сер. «Економічні науки». - Вип. 5. Т. 1. - 2012. - С. 252 - 257.
Read article: 11.pdf