ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

UDS: 658:005.93
Фінансові відносини та бухгалтерський облік

Investment strategies for augmentation of the efficiency of resources potential of agrarian enterprises / Dudnyk O.V. // Ekonomika APK. - 2016. - № 5 - P. 79

The paper is aimed to substantiate investment strategies of formation of enterprise resources and therefore enhancement of efficiency of use of resources. The key matters of efficiency of resources potential management and investment mechanism within this process are outlined, based on systemic analysis of various scientific approaches. The system of investment mechanisms of formation of resources potential is developed. The types and interrelations of corporate, resource and investment strategies are substantiated. The managerial stages of development of investment strategy are outlined. The perspectives of further research in this field include substantiation of the process of efficient functioning of investment mechanisms, tactic and strategic formation of resources potential that will contribute to augmentation of competitiveness level of enterprises. Tabl.: 2. Figs.: 3. Refs.: 20.
Key words: strategy, investment, resources potential, investment mechanism, strategic management, efficiency

References

 1. Андрійчук В.Г. Економіка аграрних підприємств: підруч. 2-ге вид., доп. і перероб. / В.Г. Андрійчук. - К.: КНЕУ, 2002. - 624 с.
 2. Бланк И.А. Инвестиционный менеджмент: учебный курс / И.А. Бланк. - К.: Эльга-Н, Ника-Центр, 2001. - 448 с.
 3. Витвицька О.Д. Концептуальні підходи до дослідження механізму інноваційно-інвестиційного розвитку зерновиробництва / О.Д. Витвицька // Агроінком. - 2013. - №10-12. - С. 10-14.
 4. Вишневська О.М. Потенціал сільськогосподарських товаровиробників в умовах Світової організації торгівлі / О.М. Вишневська // Економіст. - 2007 - №11 - С. 37-39.
 5. Дудник О.В. Управління фінансовими ризиками на сільськогосподарських підприємствах / О.В. Дудник // Вісн. ХНТУСГ. - 2014 - №150. - С. 126-131.
 6. Інформація про стан впровадження найбільш важливих інвестиційних проектів, що реалізуються в агропромисловому комплексі регіонів [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://minagro.gov.ua/monitoring?nid=20665.
 7. Калиніченко Ю. Стратегічний розвиток підприємства: теоретичні та практичні аспекти / Ю. Калиніченко // Галицький економічний вісник. - 2010. - № 4(29). - С.106-115.
 8. Кісіль. М.І. Стратегічні напрями інвестиційного забезпечення розвитку сільського господарства / М.І. Кісіль // Економіка АПК. - 2012. - № 9. - С. 36-39.
 9. Комарова І.Л. Компоненти стратегічного управління інвестиційною діяльністю сільськогосподарських підприємств / І.Л. Комарова// Агроінком. - 2013. - № 10-12. - С. 15-17.
 10. Кондратюк О.І. Підвищення конкурентоспроможності виробництва сільськогосподарської продукції / О.І. Кондратюк // Економіка АПК. - 2005 - № 10. - С. 109-112.
 11. Краснокутська Н.С. Потенціал підприємства: формування та оцінка: навч. посіб. / Н. С. Краснокутська. - К.: Центр навчальної літератури, 2005. - 352 с.
 12. Мазнєв Г.Є. Проблеми фінансового забезпечення інноваційного розвитку аграрного сектору / Г.Є. Мазнєв // Економіка АПК. - 2014. - № 9. - С. 5-13.
 13. Макконелл К.Р. Экономикс: принципы, проблемы, политика. В 2 т. / К.Р. Макконелл, С.А. Брю - М.: Республика, 1992. - Т.1. - 400 с.
 14. Онікієнко В.В. Інноваційна парадигма соціально-економічного розвитку України / В. В. Онікієнко, Л. М. Ємельяненко, І. В. Терон ; за ред. В.В. Онікієнка. - К.: РВПС НАН України, 2006. - 480 с.
 15. Саблук П.Т. Стан і напрями розвитку аграрної реформи / П.Т. Саблук // Економіка АПК. - 2015. - № 2. - С. 10-17.
 16. Статистичний збірник «Інвестиції зовнішньоекономічної діяльності України» ; за ред. І. С. Петренко. - К.: Держав- на служба статистики України, 2015. - 46 с.
 17. Стецюк П.А. Фінансові проблеми розвитку аграрного виробництва / П.А. Стецюк, О.Є. Гудзь // Економіка АПК. - 2012. - № 4. - С.73-78.
 18. Стратегічні напрями розвитку сільського господарства України на період до 2020 року ; за ред. Ю.О. Лупенка, В.Я.Месель-Веселяка. - К.: ННЦ ІАЕ, 2012. - 182 с.
 19. Gottfried Lischka, 2004. Farm Management Challenges in Ukrainian Agriculture/ In Stеphan von Cramon-Taubadel, Serhiy Demyanenko, Arnim Kbhn “Ukrainian Agriculture: Crisis and Recovery.” - 2004 Shaker Verlag, Aachen. - P. 125-136.
 20. Lawrence J. Gitman, Mixael D. Joehnk. Fundamenes of investing. - Cambridge, MA; MJT Press, 1997. - 1025 p.
Read article: 11.pdf