ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

UDS: 631.115:342.25:334.7
Розвиток сільських територій і соціальна сфера села

Development of individual farms in terms of administrative decentralization / Hubeni Yu.E., Koverko Yu.A. // Ekonomika APK. - 2017. - № 1 - P. 68

The aim of the publication is researching of an impact of administrative and territorial decentralization on the development of business environment of individual farms (IF). There’s determined the content of decentralization and its occurrence in rural areas. It’s proved the objective nature of the business environment of IF and identified components which will change under the influence of decentralization. An OT-analysis (SWOT-analysis) of changes in the business environment IF has been made. Based on the case-study of one of the districts of Lviv region there’re identified changes and trends in the IF business environment. There’s substantiated the necessity of further research, changes and economic expectations caused by decentralization in rural areas. Tabl.: 1. Refs.: 17.
Key words: business environment, individual farms, decentralization, administrative division, village councils, territorial communities

References

 1. Голубчик М.М. Экономическая и социальная география. Основы науки / М.М. Голубчик, Э.Л. Файбусович и др. М.: ВЛАДОС, 2004 / Режим доступу: http://mirknig.com/ knigi/ estesstv_nauki / 1181629903- ekonomicheskaya-i-socialnaya-geografiya-osnovy-nauki.html.
 2. Ulrich van Suntum: Die Thünen’schen Ringe. In: Wirtschaftswissenschaftliches Studium (WiSt), 9. Jg., Heft 8 (August 1980),
 3. Порошенко П.О. Децентралізація дає місцевому самоврядуванню достатньо повноважень / П.О.Порошенко [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.president.gov.ua/news/ decentralizaciya-daye-miscevim-gromadam-dostatno-povnovazhen-37295
 4. Линьов К.О. Централізація, децентралізація та нелінійність у державному управлінні : дис.. канд. наук з держ. управління: 25.00.02 / К.О. Линьов. - К., 2004.
 5. Місцеве самоврядування в умовах децентралізації влади в Україні : колект. моногр. / Ж.А. Белець та ін. ; за ред. Р. Плюща. - К.: Рідна мова, 2016. - 742 с.
 6. Регіональна політика і децентралізація влади в Україні в контексті євроінтеграційних процесів : зб. наук. пр. / [за ред. Шемшученка Ю.С., Кресіної І.О.] ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького, Київ. Ун-т права. - К.: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького, Київ. Ун-т права, 2015. - 258 с.
 7. Юсуфова А.А. Методичні основи аналізу ситуацій і прийняття управлінських рішень / А. А. Юсуфова. - К. : Знання України, 2006. - 20 с.
 8. Кривонос. Ю.Г. Аналіз і синтез ситуацій в системах прийняття рішень / Ю. Г. Кривонос та ін. ; НАН України, Ін-т кібернетики ім. В. М. Глушкова. - К. : Наук. думка, 2009. - 334 с.
 9. Великий тлумачний словник сучасної української мови. - 5-те вид. - К. : Перун, 2005.
 10. Про схвалення Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні: Розпорядження КМУ № 333-р від 01.04.2014 // Офіц. вісн.України, 2014, № 30.
 11. Про особисте селянське господарство: Закон України № 742-IV від 15.05.2003 / Офіційний вісник України. - 2003. - № 23.
 12. Булавка Л.В. Особисте селянське господарство як організаційно-правова форма господарювання, його суть та шляхи підвищення ефективності функціонування / Л.В. Булавка. - http://www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/nppdaa /2011/3_1/053.pdf.
 13. Остапчук А.Д. Мале підприємництво - основа сталого розвитку сільських територій / А.Д. Остапчук, В.Г. Вдович [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://elibrary.nubip.edu.ua /12831/1/11oad.pdf.
 14. Збарський В.К. Особисті селянські господарства - основа формування малого підприємництва на селі : наук. доп. / В. К. Збарський, А. І. Липов’як-Мєлкозьорова ; за ред. В. К. Збарського. - К. : ННЦ ІАЕ, 2011.
 15. Губені Ю.Е. Підприємництво: навч. посіб. / Ю.Е. Губені. - Л.: Укр. технол, 2012.
 16. Гой І. Підприємництво: навч. посіб. / І. Гой, Т. Смелянська. - К.: ЦУЛ, 2013.
 17. Про внесення змін до Закону України "Про фермерське господарство" щодо стимулювання створення та діяльності сімейних фермерських господарств // Відом. Верхов. Ради України (ВВР), 2016. - № 21.
Read article: e_apk_2017_1_11.pdf