ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

UDS: 631: 001.8 (477)
Аграрна політика і реформування

Strategic vision of the agricultural order of Ukraine / Kropyvko M.F. // Ekonomika APK. - 2017. - № 4 - P. 5

The purpose of the article is to review and discuss the formation of a strategic vision of the agricultural order, which promotes comprehensive (balanced) development of agriculture and rural areas. Based on a retrospective comparative analysis of the obtained economic and social benefits of agrarian reform, there’s concluded that Ukrainian agricultural order isn’t balanced. This statement is confirmed by a fact that growth in production and export of agricultural products does not lead to a significant improvement in the living standards of rural population and rural development of Ukraine. As the novelty of the research there’s proved an author's vision of paradigm (theoretical and methodological model) of agricultural order, based on using structural and logical modeling, that is directed to comprehensive development of agriculture, rural communities and rural areas of Ukraine. Refs.: 15.
Key words: agricultural order agriculture rural areas comprehensive development stratification

References

 1. Академічний тлумачний словник української мови: в 11 томах. - Т. 10. - К.: Наукова думка, 1979. - С. 502.
 2. Аграрний устрій України (наук. вид.); за ред. Ю.О. Лупенка, М.Ф. Кропивка. - К.: ННЦ ІАЕ, 2017. - 64 с.
 3. Ткачук А. Розвиток сільських територій в умовах змін / А. Ткачук. (Презентація). - Конференція “Розвиток сільських територій в умовах змін, 19 квіт. 2016 року. - Київ, Україна.
 4. Загурський О.М. Аналіз інституціонального устрою аграрного сектора економіки України / О.М. Загурський // Економіка. Управління. Інновації. - 2014. - Вип. №1 (11).
 5. Кропивко М.М. Економіка розвитку селянських господарств України: монографія / М.М. Кропивко. - К.: ННЦ «ІАЕ», 2016. - 328 с.
 6. Концепція реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні / Кабінет Міністрів України. Розпорядження від 1 квіт. 2014 р. № 333-р.
 7. Лупенко Ю.О. Результати і проблеми реформування сільського господарства України / Ю.О. Лупенко, П.Т. Саблук, В.Я. Месель-Веселяк, М.М. Федоров // Економіка АПК. - 2014. - № 7. - С.26-38.
 8. Лупенко Ю.О. Наукові засади запровадження ринкового обігу земель сільськогосподарського призначення / Ю.О. Лупенко, О.В. Ходаківська // Економіка АПК. -2016. - № 12. - С. 5-15.
 9. Олена Бородіна, Ігор Прокопа. На яку модель аграрного сектора має орієнтуватися Україна у стратегічній перспективі? // «Дзеркало тижня». - №25. - 5 лип. 2013.
 10. Пропозиції Аграрного союзу України до Програми розвитку аграрного сектору економіки України на період до 2020 року, http://minagro.gov.ua/node/10516
 11. Стратегічні напрями розвитку сільського господарства України на період до 2020 року /Ю.О. Лупенко, В.Я. Месель-Веселяк, М.Й. Малік [та ін.]; НААН, ННЦ «Ін-т аграр. економіки; за ред. Ю.О. Лупенка, В.Я. Месель-Веселяка. - [2-ге вид., перероб. і доп.] - К.: ННЦ «ІАЕ», 2012. - 218 с.
 12. Стратегічні напрями розвитку підприємництва і кооперації в сільському господарстві на період до 2020 року / [Лупенко Ю.О., Малік М.Й. Заяць В.М. та ін.]; за ред. М.Й. Маліка. - К.: ННЦ «ІАЕ», 2013. - 50 с.
 13. Українська модель аграрного розвитку та її соціоекономічна переорієнтація: наук. доп. [Бородіна О.М., Геєць В.М., Гуторов А.О. та ін.]; за ред. В.М. Гейця, О.М. Бородіної, І.В. Прокопи; НАН України, Ін-т екон. та прогнозув. - К.; 2012. - 56 с.
 14. Чурилова Т.М. До питання про аграрний устрій України [Текст] / Т.М. Чурилова // Матер. міжнар. конф., присвяченої 20-річчю створення факультету землевпорядкування, 23-24 вер. 2016 р.; Національний університет біоресурсів і природокористування України. - К., 2016. -236 с.
 15. A First Stock Take : Integrated Territorial Approaches in Cohesion Policy 2014-20 / Arno van der Zwet, S. Miller, F. Gross. - European Policies Research Centre, United Kingdom. - IQ-Net Thematic Paper 35 (2). - November 2014. - 57 p.
Read article: e_apk_2017_4_3.pdf