ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

UDS: 330.322:338.434
Фінансові відносини та бухгалтерський облік

Methodological principles of formation of alternative investing mechanisms in the agrarian sector of the Ukrainian economy / Yermakov O.Yu., Novak I.M. // Ekonomika APK. - 2017. - № 8 - P. 48

The purpose of the article is to study the process of investing in the agrarian sector of the Ukrainian economy and to form alternative mechanisms for attracting financial resources. In the research process were used the following methods: analysis, synthesis, scientific abstraction (updating the categorical-conceptual apparatus of the research); comparative and statistical analysis, logical generalization and grouping (analyzing financing sources of capital investments in the country and efficiency of the financial provision of agrarian enterprises); system and structural analysis (in the formation of consolidated source of investment in the agrarian sector); structural decomposition (dividing functions and tasks in the mechanism of investment relations between agrarian commodity producers and joint investment institutions). As an element of scientific novelty it’s proposed to use the assets of joint investment institutions in the formation of consolidated source of investment in the agrarian sector. This mechanism of investing in the agrarian sector of the economy is recommended to be realized in three directions: attraction of capital of venture funds through shares of agrarian enterprises; capital investing of individual investors (business angels); attraction of capital under the mortgage of documents of agrarian producers. It is recommended to implement a set of measures in the field of law, tax, financial and credit policy. In the future, the effective use of capital of the insurance companies, non-state pension funds, joint investment institutions and other participants of non-bank financial services market by agricultural producers will help to minimize risks of business structures, overcome the shortage of financial resources and expand the opportunities for innovation growth. Tabl.: 1. Figs.: 3. Refs.: 37.
Key words: alternative mechanisms, agrarian sector of the economy, investments, joint investment institutions, strategy, venture investing, business angels

References

 1. Більський І.Д. Особливості процесу розроблення інвестиційної стратегії аграрного виробництва / І.Д. Більський, Р.П. Дудяк // Наук. вісн. Нац. лісотехнічного ун-ту України : зб. наук. праць. - Львів. НЛТУУ. - 2008. - Вип. 18.(3). - С. 192-197.
 2. Бланк І.О. Інвестиційний менеджмент : підруч. / І.О. Бланк, Н.М. Гуляєва. - К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2003. - 398 с.
 3. Blanchard O., Fischer S. (1989). Lectures on Macroeconomics. The MIT Press, Cambridge.
 4. Вартість основних засобів у 2000-2015 рр. // Державна служба статистики, 2016 р. [Електронний ресурс] - Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua.
 5. Galbraith J.K. The New Industrial State. - Houghton Mifflin Company, Boston, 1967. - Pp. xiv, 427.
 6. Губський Б.В. Інвестиційні процеси в глобальному середовищі / Б.В. Губський. - К.: Наук. думка, 1998. - 390 с.
 7. Денисенко М.П. Організаційно-економічний механізм інвестування: моногр. / М.П. Денисенко. - К.: Науковий світ, 2001. - 414 с., с. 13.
 8. Директива Ради 2006/112/ЄС про спільну систему податку на додану вартість. [Електронний ресурс] - Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/994_928.
 9. Єрмаков О.Ю. Ефективність інвестицій в садівництво : моногр. / О.Ю. Єрмаков, М.І. Кісіль, В.І. Чорнодон. - Тернопіль: Крок, 2011. - 234 с.
 10. Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році» // Відом. Верхов. Ради України (ВВР). - 2017. - № 4. - Ст. 42.
 11. Закон України «Про Державний бюджет України на 2012 рік» // Відом. Верхов. Ради України (ВВР). - 2012. - № 34-35. - Ст. 414.
 12. Закон України «Про Державний бюджет України на 2013 рік» // Відом. Верхов. Ради України (ВВР). - 2013. - № 5-6. - Ст. 60.
 13. Закон України «Про державний бюджет України на 2014 р.» № 719-VII від 16.01.2014 р. // Відом. Верхов. Ради України (ВВР). - 2014. - № 9. - Ст. 93. [Електронний ресурс] - Режим доступу : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/719-18.
 14. Закон України «Про державний бюджет України на 2015 р.» № 80-VIII від 28.12.2014 // Відом. Верхов. Ради України (ВВР). - 2015. - № 5. - Ст. 37. [Електронний ресурс] - Режим доступу : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/80-19.
 15. Закон України «Про Державний бюджет України на 2016 рік» Відом. Верхов. Ради України (ВВР). - 2016. - № 5. - Ст. 54.
 16. Зовнішньоекономічна діяльність України 2015 р. / Державна служба статистики України [Електронний ресурс] - Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua.
 17. Закон України «Про державний бюджет України на 2011 р.» № 2857-VI від 23.12.2010 р. // Відом. Верхов. Ради України (ВВР). - 2011. - № 7-8. - Ст. 52 [Електронний ресурс] - Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2857-17.
 18. «Капітальні інвестиції в Україні у 2010-2015 рр.» // Державна служба статистики України, 2016 р. [Електронний ресурс] - Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua.
 19. «Капітальні інвестиції в Україні за 2016 р.» // Державна служба статистики України, 2017 р. [Електронний ресурс] - Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua.
 20. Кісіль М.І. Пріоритети інвестування розвитку аграрного сектору економіки України в умовах військових подій / І.М. Кісіль // Економіка та управління АПК. - 2015. - № 1 [Електронний ресурс] - Режим доступу : http://econommeneg.net.ua/sites/default/files/visnyky/economika/kisil.pdf.
 21. Красовская О. Венчурный капитал: ошибки в трактовании и состоянии дел в Украине / О. Красовская, В. Грига // Економіст. - 2007. - № 9. - С. 75-77.
 22. Machlup F. (1965). International Trade and the National Income Multiplier. Philodelphia: Blakiston; reprinted 1965 by Kelley, New York.
 23. Markowitz H.M. (1952). Portfolio Selection // Journal of Finance,7. - P. 77-91.
 24. Michael J. H., Dillard J., Williams R. The Debt Finance Landscape for US. Farming and Farm Businesses, USDA, ERS, 2009. - 12 р. - C. 7.
 25. Metzler L.A. (1973). Collected papers. Cambriddge, Mass., Harvard University Press.
 26. Мертенс А.В. Инвестиции / А.В. Мертенс. - К.: Киевское инвестиционное агентство, 1997. - 416 с.
 27. Мінагрополітики не підтримує ініціативи Мінфіну щодо скасування спецрежиму оподаткування ПДВ для аграріїв [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://minagro.gov.ua/node/17624384.
 28. Новак І.М. ТНК як сучасний регулятор міжнародного руху капіталу у вітчизняний аграрний сектор / І.М. Новак // Наук. вісн. Одеського нац. ун-ту. - 2016. - Т. 21. Вип. 7(49). - С.27-31.
 29. Новак І.М. Інноваційна спрямованість інвестиційного капіталу як напрям забезпечення конкурентоспроможності аграрної продукції на світовому ринку / І.М. Новак // Інноваційна економіка. - 2016. - №1-2 (61). - С. 38-43.
 30. Ohlin B. (1933). Interregoonal and International Trade. - Cambridge Mass.: Harvard University Press.
 31. Основні економічні показники виробництва продукції сільського господарства в сільськогосподарських підприємствах за 2014 рік. Стат. бюл. Державна служба статистики України. - К., 2015. - С. 84 [Електронний ресурс] - Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua.
 32. Пересада А.А. Управління інвестиційним процесом / А.А. Пересада. - К.: Лібра, 2002. - 472 с.
 33. Henzler H. Shaping an International Investment Strategy. - The McKinsey Quarterly, Spring 1981.
 34. Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження плану заходів з виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України та Стратегії сталого розвитку «Україна-2020» у 2015 році». № 213-р від 4 березня 2015 р. [Електронний ресурс] - Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/213-2015-р.
 35. Удовиченко В.П. Зарубіжний досвід венчурного інвестування інвестиційно-інноваційної моделі розвитку аграрної економіки / В.П. Удовиченко // Український журнал прикладної економіки. - 2016. - Т. 1. - № 2. - С. 115-123.
 36. Федоренко В.Г. Інвестиційний менеджмент: навч. посіб. / В.Г. Федоренко. - К.: МАУП, 1999. - 184 с.
 37. Ястремська О.М. Інститут інвестування: економічна і соціальна природа функціонування / О.М. Ястремська // Наукові праці ДонНТУ. Серія: економічна. - 2010. - Вип. 38-1. - С. 423-435.
Read article: e_apk_2017_8_8.pdf