ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

UDS: 330.837.631.11
Економіка агропромислового виробництва

Trends and perspectives of development of personal peasant households / Malik M.Y., Shpykuliak O.H. // Ekonomika APK. - 2018. - № 1 - P. 11

The purpose of the article is to consider existing problems and perspectives of development of personal peasant households, taking into account formation of family farms and expansion of entrepreneurial activity in terms of the middle class formation among the rural population. Research methodology. In the research have been used the following methods: the dialectical method of cognition for an analysis of scientific works on the problems of development of personal peasant households in Ukraine, as well as concerning foreign experience; the method of empirical research on assessment of the current state and development of the research object. Research results. There’ve been justified theoretical and methodological principles and peculiarities of the development of personal peasant households in the agrarian sector of Ukraine have been defined. Perspectives of its institutionalization into the organized system of market through transformation into family farms in particular have been outlined. There’ve been made an evaluation of the state of “personal” sector of the agrarian economy with a definition of its resource potential, as well as an analysis of the management results. Elements of scientific novelty. The further development have gained the theoretical positions on determination of the place and role of personal peasant households in the agrarian sector, as well as outlined prospects, criteria, elements of the mechanism of their formalized representation on the market as family farms. Practical significance. The developed theoretical and methodological positions make up a methodological basis for a forming of methodological approaches to development of program documents and introduction of regulation policy of entrepreneurial activity in the segment of agrarian micro-entrepreneurship. Tabl.: 3. Figs.: 1. Refs.: 25.
Key words: private households, private peasant households, entrepreneurship, enterprise, transformation

References

 1. Гайдуцький П. І. Аграрна реформа в Україні / П. І. Гайдуцький, П. Т. Саблук, Ю. О. Лупенко та ін. - К.: ННЦ ІАЕ, 2005. - 424 с.
 2. Дієсперов В. С. Селянські території як об’єкт організації економічної діяльності / В. С. Дієсперов // Економіка АПК. - 2014. - № 5. - С. 56-64.
 3. Малік М. Й. Теоретичні засади та напрями трансформації особистих селянських господарств / М. Й. Малік, В. М. Заяць // Економіка АПК. - 2013. - № 5. - С. 87-95.
 4. Програма розвитку особистих селянських господарств в Україні на період до 2020 року (проект): за ред. Ю.О. Лупенка, М. Й. Маліка. - К.: ННЦ „ІАЕ”, 2013. - 28 с.
 5. Статистичний збірник „Сільське господарство України” за 2016 рік / Державна служба статистики України. - К., 2017. - 372 с.
 6. Основні сільськогосподарські характеристики домогосподарств у сільській місцевості в 2012 році / Державна служба статистики України. - К., 2012. - 82 с.
 7. Закон України „Про особисте селянське господарство” від 15 травня 2003 року №742-ІV [Електронний ресурс]. - Режим доступу http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/742-15.
 8. Онищенко О. М. Господарства населення: продуктивність, ефективність, перспективи / О. М. Онищенко. - К.: Ін-т економіки НАНУ, 2003. - 100 с.
 9. Шульський М. Г. Особисті господарства населення: стан, можливості, перспективи: моногр. / М. Г. Шульський. - Львів: Край, 2003. - 280 с.
 10. Павлов О. І. Сільський розвиток в Україні: теорія, практика, політика, управління: моногр. / О. І. Павлов. - Одеса: Астропринт, 2008. - 208 с.
 11. Прокопа І. В. Сільські території в Україні: дослідження і регулювання розвитку / І. В. Прокопа // Економіка України. - 2007 - № 6. - С. 50-56.
 12. Розвиток підприємництва і кооперації: інституціональний аспект : моногр.: за ред. М. Й. Маліка / Ю. О. Лупенко, М. Й. Малік, В. М. Заяць та ін. - К.: ННЦ „ІАЕ”, 2016. - 432 с.
 13. Розвиток малих аграрних підприємств у ринковому інституційному середовищі: індикатори та ефективність: монографія / [Лупенко Ю. О., Шпикуляк О. Г., Малік М. Й. та ін.]; за ред. О. Г. Шпикуляка. - К. : ННЦ «ІАЕ», 2017. - 204 с.
 14. Юрчишин В. В. Сучасні аграрні перетворення в Україні / В. В. Юрчишин // НАН України, ДУ „ Інститут економіки і прогнозування НАНУ” - К., 2013. - 424 с.
 15. Бородіна О. М. Державна підтримка сільського господарства: концепція, механізм, ефективність / О. М. Бородіна [Електронний ресурс]. - Режим доступу http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/19803.
 16. Туган-Барановський М. Політична економія / М. Туган-Барановський. - К.: Наук. думка, 1984. - С. 186.
 17. Яворська Т. І. Трансформація особистих селянських господарств у підприємницькі структури / Т. І. Яворська, І. Б. Франчук // Зб. наук. праць Таврійського держ. агротехнологічного ун-ту (економічні науки), 2014. - С. 48-51.
 18. Губені Ю. Е. Розвиток особистих селянських господарств в умовах інституціональних змін / Ю. Е. Губені, Ю. О. Коверко, П. О. Осіщук // Економіка України. - 2017. - № 3. - С. 59-67.
 19. Закон України „Про внесення змін до Закону України „Про фермерське господарство” щодо стимулювання створення та діяльності сімейних фермерських господарств”. Закон України від 31.03.2016 р. № 1067-VIII. [Електронний ресурс]. - Режим доступу http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1067-19.
 20. Розвиток селянських господарств в умовах трансформацій аграрного сектору економіки / [М. Й. Малік. М. М. Кропивко, В. А. Мамчур та ін.]; за ред. М. Й. Маліка. - К.: ННЦ ІАЕ, 2017. - 84 с.
 21. Рябоконь В. П. Розвиток сільських домогосподарств в умовах трансформації аграрного сектору економіки / В. П. Рябоконь // Економіка АПК. - 2013. - № 9. - С. 12-19.
 22. Месель-Веселяк В. Я. Розвиток особистих селянських господарств в Україні / Месель-Веселяк В. Я. // Економіка АПК. - 2005. - № 2. - С. 7-15.
 23. Шпичак О. М. Реалізація продукції особистими селянськими господарствами - витрати, ціни, ефективність: моногр. / О. М. Шпичак, І. В. Свиноус - К.: ННЦ ІАЕ, 2008. - 300 с.
 24. Булавка Л. В. Зарубіжний досвід ведення особистих селянських господарств. можливість і доцільність застосування його в Україні / Л. В. Булавка // Інвестиції: практика та досвід. - 2013. - № 10. - С. 79-83. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ipd_2013_10_21.
 25. Малік М. Й. Інститути й інституції у розвитку інтеграційних процесів в аграрній сфері / М. Й. Малік, О. Г. Шпикуляк, О. Ю. Лузан // Економіка АПК. - 2013. - № 4. - С. 86-93.
Read article: eapk_2018_01_p_11_19.pdf