ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

UDS: 332.3:631.162
Фінансові відносини та бухгалтерський облік

Strengthening of the quality norms for accounting information and its role in land resources management / Pravdiuk N.L., Pravdiuk A.L. // Ekonomika APK. - 2018. - № 10 - P. 26

The purpose of the article is to scientifically justify quality improvement in accounting information in the field of land resources management by introducing proposals for development of “standard management accounting of land resources” and adaptation of the foreign “land flow” accounting model in domestic practice. Research methods. In the research process have been used the following scientific methods: general scientific methods adopted in the theory of accounting; the systematic approach for daily generalization of normative regulation of land resources; the modelling method for studying a quality of accounting information on land resources and their users’ needs; the method of interdependence for determining quality of information and efficiency of resources use in agriculture; the logical method for shaping the structure of the standard of management accounting of land resources; the method of generalization for adapting foreign experience in formation of a model of land flow accounting. Research results. Necessity of enhancing quality of accounting information on land resources in Ukraine has been explored, and bottlenecks of the theory approaching to domestic and international practice have been identified. The idea of necessity of forming a standard for management accounting of land resources has been substantiated. For this purpose, consumer properties of information on land as a natural resource have been systematized, a system of normative indicators of its quality has been investigated. Information needs of users have been determined in decisions taken regarding land plots and formation of monitoring indicators for land resources management. An essence of a term “land flow accounting model”, used by foreign scientists, has been revealed and directions for its adaptation in domestic practice have been offered. Elements of scientific novelty. Range of problem issues of normative regulation of land resources has been determined, and approaches to solving scientific problems of quality improving of accounting information have been specified. Indicators for land quality monitoring for use in management accounting have been adapted. It has been proposed an idea and structure of standard for management accounting of land resources, as well as bases for balance model of land flow accounting “land flow”. Practical significance. Proposals to improve quality of accounting information and its role in land management can be used to form a standard management accounting of land resources. Tabl.: 4. Figs.: 3. Refs.: 32.
Key words: quality of accounting information; land resources; agriculture; standard for management accounting of land resources; indicators of land resources monitoring; “land flow” accounting model

References

 1. Белінська С. М. Методичні аспекти оцінки земельних ресурсів для цілей бухгалтерського обліку. Ефективна економіка. 2015. № 3. URL : http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3915.
 2. Гиренко І. В. Науково-практичний коментар Земельного кодексу України. Київ : Центр навчальної літератури, 2018. 688 с.
 3. Державна служба статистики України. URL : http://ukrstat.gov.ua (дата звернення: 23.09.2018).
 4. Жук В.М. Пріоритетність обліково-фінансової складової у залученні земель сільськогосподарського призначення до економічного обороту. Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. Серія: Економічні науки. 2012. Вип. 1(56). С. 37–47.
 5. Ільчак О. В. Методика оцінки земельних ділянок сільськогосподарського призначення для потреб бухгалтерського обліку. Науковий вісник Буковинського державного фінансово-економічного університету. Серія: Економічні науки. 2015. Вип. 28. Ч. 2. С. 180–183.
 6. Калетнік Г. Запровадження довготермінової оренди і спрощення процедури пролонгації договору оренди землі сприятимуть розвитку сільгоспвиробництва. Землевпорядний вісник. 2014. № 6. С. 6–7.
 7. Калетнік Г. М. Підлипна М. П., Янович В. П. Геоінформацйіний метод дистанційного зонування землі на базі програмного забезпечення erdas imagine. Техніка, енергетика, транспорт АПК. 2016. № 2. С. 5–11.
 8. Калетнік Г. М., Козловський С. В., Ціхановська В. М. Перспективи розвитку земельних відносин та ринку землі в Україні. Агросвіт. 2012. № 12. С. 2-6.
 9. Китайчук Т.Г., Мудрик Ю.М. Особливості обліку землі та земельних відносин. Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету. Серія : Економічні науки. 2013. № 2. С. 137–143.
 10. Кірейцев Г. Г. Розвиток бухгалтерського обліку: теорія, професія, міжпредметні зв’язки : монографія. Житомир : ЖДТУ, 2007. 236 с.
 11. Коваль Л.В. Облік земель сільськогосподарського призначення через призму чинної методології. Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Вінниц. нац. аграрний ун-т. Вінниця, 2017. № 7 (23). С. 83–92.
 12. Малюга Н. М., Замула І. В. Методологічні засади бухгалтерського обліку складових природно-ресурсного потенціалу : історико-правові передумови. Вісник економічної науки України. 2011. № 2(21). С. 112–118.
 13. Машкова Т. В. Облік якості земельних ресурсів: концептуальний підхід // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Економіка, аграрний менеджмент, бізнес. 2012. Вип. 169. С. 206–210.
 14. Остапчук С. М. Стандартизація бухгалтерського обліку земель сільськогосподарського призначення. Облік і фінанси. 2012. № 3. С. 71–62.
 15. Правдюк Н. Л., Плахтій Т. Ф. Необхідність оцінки якості фінансової звітності. Облік і фінанси. 2017. № 3. С. 52–58.
 16. Правдюк Н. Л., Правдюк М. В. Якість облікової інформації: сутність та методика оцінки. Облік і фінанси. 2016. №. 2. С. 57–63.
 17. Про внутрішнє та зовнішнє становище України в 2018 році. Аналітична доповідь до щорічного послання Президента України до Верховної Ради України. URL : http://www.niss.gov.ua/public/file/analit_dopovid_poslannya _2018_final%20(2)(1).pdf (дата звернення: 23.09.2018).
 18. Рекомендації з організації обліку та оцінки земель на підприємствах АПК / за ред. А. М. Третяка, В. М. Жука. Облік і фінанси АПК. 2005. № 3. С. 135–206.
 19. Саблук П. Т. Земельна реформа: терниста дорога від старту до фінішу. Урядовий кур’єр. 2004. № 5. С. 10–15.
 20. Сисак Е. О. Бухгалтерський облік земельних ресурсів: міжнародний та національний досвід. Науковий вісник Ужгородського національного університету: Сер. Економіка. 2010. С. 93–96.
 21. Томчук О. Ф., Федоришина Л. І. Документальне відображення земельних ділянок у системі обліку. Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2017. № 1. С. 112–122.
 22. Ціцька Н., Брик Г., Поверляк Т. Облік і оцінка земель сільськогосподарського призначення в сучасних умовах. Аграрна економіка. 2016. Т. 9. № 3–4.
 23. Brady M., Irwin E. Accounting for spatial effects in economic models of land use: recent developments and challenges ahead. Environmental and Resource Economics. 2011. Vol. 48. Issue 3. P. 487–509.
 24. Bruckner M. et al. Review of land flow accounting methods and recommendations for further development. 2017.
 25. Feng L. The Institutional Arrangements and the Quality of Accounting Information: A Case Study [J]. Accounting Research. 2001. Vol. 7. P. 001.
 26. Fischer G. et al. Quantifying the land footprint of Germany and the EU using a hybrid accounting model. 2017.
 27. Lambin E. F., Meyfroidt P. Global land use change, economic globalization, and the looming land scarcity. Proceedings of the National Academy of Sciences. 2011. Vol. 108. Issue 9. P. 3465–3472.
 28. Langfield-Smith K. et al. Management accounting: Information for creating and managing value. McGraw-Hill Education Australia, 2017.
 29. Panitz K., Sauer A., Waschkowitz C. Qualitätsmanagement im Reporting. Controlling. 2010. Issue 2. P. 531–537.
 30. Perfecto I., Vandermeer J. The agroecological matrix as alternative to the land-sparing/agriculture intensification model. Proceedings of the National Academy of Sciences. 2010. P. 200905455.
 31. Stott A., Haines-Young R. Linking land cover, intensity of use and botanical diversity in an accounting framework in the UK. Environmental accounting in theory and practice. – Springer, Dordrecht, 1998. P. 245–260.
 32. Wang J. et al. Land-use changes and policy dimension driving forces in China: Present, trend and future. Land use policy. 2012. Vol. 29. Issue 4. P. 737–749.
Read article: eapk_2018_10_p_26_39.pdf