ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

UDS: 65.012.34:631.11 DOI: https://doi.org/10.32317/2221-1055.201811065
Аграрний менеджмент і підприємництво

Development of transport logistics in agricultural enterprises of the western regions of Ukraine / Spaskyi H.V. // Ekonomika APK. - 2018. - № 11 - P. 65

The purpose of the article is to investigate the state of transport logistics development in agriculture and substantiate proposals for implementation of for organization of transport logistics measures. Research methods. In the research process have been used the calculation and analytical methods of assessment of development of transport logistics in agriculture of the western regions of Ukraine for assessing the state of transport logistics in agricultural enterprises of the aforementioned region. Research results. General principles of development of transport logistics in agricultural enterprises of the western regions of Ukraine have been analyzed. It has been established that agricultural producers in the present crisis have faced with many problems, most of which remain unresolved for a long period due to financial problems. Implementation of latest logistics concepts in small enterprises is impeded by limited financial resources and high costs with long payback period. Today, export-oriented agri-holdings have the most developed transport logistics among agricultural producers in the western regions of Ukraine. Elements of scientific novelty. Transport logistics of agricultural enterprises of the western region of the country has been described. Typical characteristics of transport-logistic processes taking place in animal and crop production of the studied regions have been obtained. It has been proposed an implementation of “environmental” measures, which will have a positive effect in the field of transport logistics in agricultural enterprises of the studied regions. Practical significance. One of the specific features of agricultural production is a need to use various types of vehicles in production process. It is established that distance of internal transportation is directly proportional to an area of agricultural land of an entity. It is not profitable for small-size producers to maintain a car park for agricultural production serving for a long period. The research formulates the main tasks for transport logistics. Tabl.: 4. Figs.: 1. Refs.: 16.
Key words: logistics; transport logistics; agriculture of the western regions of Ukraine; transportation costs; transport and logistics service; service cooperatives; “green” transport logistics

References

 1. Величко А. П. Развитие транспортной экспортно-ориентированной агрологистики в Украине. Проблемы современной экономики. 2014. № 1. С. 151–156.
 2. Величко О. П. Логістика в системі менеджменту підприємств аграрного сектору економіки : монографія. Дніпропетровськ : Акцепт П.П., 2015. 525 с.
 3. Екологоорієнтоване логістичне управління виробництвом : монографія / [Є. В. Мішенін, І. І. Коблянська, Т. В. Устік, І. Є. Ярова] ; за наук. ред. д.е.н., проф. Є. В. Мішеніна. Суми : ТОВ «ТД «Папірус», 2013. 260 с.
 4. Кучерова Я. Логистика сезона-2014: новый уровень эффективности. URL : http://www.zerno-ua.com/?p=15045.
 5. Кучерова Я. Як ефективно організувати логістичний сервіс. Агробізнес сьогодні. 2014. № 3. С. 54–58.
 6. Маргіта Н. О., Білоніжка У. З. Сучасні тенденції впровадження «зеленої» логістики. Маркетинг і менеджмент інновацій. 2014. № 1. С. 279–284.
 7. Майорова І. М. Логістика у міжнародному бізнесі : монографія / Держ. вищ. навч. закл. «Приазов. держ. техн. ун-т» (ДВНЗ «ПДТУ»). Маріуполь. Вид.-полігр. центр ДВНЗ «ПДТУ», 2012. 389 с.
 8. Нечипоренко К. В. Проблеми розвитку транспортної логістики сільськогосподарських товаровиробників. Збірник наукових праць Луцького національного технічного університету. Економічні науки. Серія «Облік і фінанси». Вип. 10(37). Ч. 4. Редкол.: відп. ред. д.е.н., проф. Герасимчук З. В. Луцьк, 2013. С. 40–46.
 9. Палант О. Ю. Логістика транспортного комплексу регіону (перспективи інвестування та інноваційного розвитку) : монографія. Харків : Золоті сторінки, 2012. 165 с.
 10. Смирнов І. Г. Інтегрована логістика АПК та її транспортна складова: суспільно-географічний та екологічний вимір. Економіка та соціальна географія : наук. зб. Київ : КНУ, 2011. Вип. 62. С. 191–202.
 11. Статистичний щорічник Закарпатської області за 2016 рік. Ужгород: Головне управління статистики у Закарпатській області, 2017. 546 с.
 12. Статистичний щорічник Чернівецької області за 2016 рік. Чернівці: Головне управління статистики у Чернівецькій області, 2017. 536 с
 13. Статистичний щорічник Львівської області за 2016 рік. Львів: Головне управління статистики у Львівській області, 2017. 576 с.
 14. Статистичний щорічник Івано-Франківської області за 2016 рік. Івано-Франківськ: Головне управління статистики в Івано-Франківській області, 2017. 566 с.
 15. Шехтер Д., Сандер Г. Логістика. Мистецтво управління ланцюгами поставок / пер. з англ. Москва : Претекст, 2008. С. 33.
 16. Уотерс Д. Логістика. Управление цепью поставок / пер. с англ. Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2003. 503 с. Серия ("Зарубежный учебник").
Read article: eapk_2018_11_p_65_74.pdf