ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

UDS: 330.341.1:332.1 DOI: https://doi.org/10.32317/2221-1055.201903071
Розвиток сільських територій і соціальна сфера села

Economic approach to human capital formation in management system of rural areas / Yukhymenko P.I., Paska I.M., Zahurskyi O.M. // Ekonomika APK. - 2019. - № 3 - P. 71

The purpose of the article to reveal problems of ensuring intellectualization of human capital in rural areas in context of administrative reform related to deregulation and power decentralization. Research methods. To study an impact of human capital on effectiveness of rural areas we used systemic and evolutionary approaches requiring hierarchy of essential understanding of new public management, as well as conducting the holistic research with identification of various characteristics, direct and feedback relationships and dependencies that arise in the process of public administration for rural development. Research results. Efficient realization of the existing economic intelligence of rural areas demands creating qualitative characteristics and preconditions for knowledge-based management at the national level. The role of human capital in processes of public management organization for innovative rural development in Ukraine was considered. Its characteristic features and place in the system of public administration were synthesized. Elements of scientific novelty. Basic scientific principles for investing into human capital were revealed on the ground of financial and social aspects of management synthesis. It was proved that effective realization of the existing potential of rural areas requires creating qualitative characteristics and preconditions for knowledge of the basic management at the national level. Practical significance. It has been proved that innovative rural development is a complex, systemic phenomenon demanding significant changes not only in the field of technology, but also in management and society as a whole. Refs.: 27.
Key words: labour intellectualization; human capital; public administration; public union; rural areas; social investments

References

 1. Артеменко Л. Б. Людський капітал: наукові підходи та стан формування в Україні. Галицький економічний вісник. 2016. Т. 50. № 1. С. 22-31.
 2. Бланк И. А. Инвестиционный менеджмент. Киев : Эльга-Н, Ника-Центр, 2001. 448 с.
 3. Брусникин Н. Деловой рейтинг высшего образования. Менеджер по персоналу. 2007. № 11. С. 14-17.
 4. Грішнова О. А. Людський капітал: формування в системі освіти і професійної підготовки : монографія. Київ : Т-во «Знання», 2001. 254 с.
 5. Економічний дискусійний клуб. URL: http://edclub.com.ua/analityka/reytyngovi-ocinky-rozvytku-lyudskogo-kapitalu-2016.
 6. Имаи М. Кайдзен. Ключ к успеху японских компаний / пер. с англ. И. Гутман. 2-е изд. Москва : Альпина Бизнес Букс, 2005. 274 с.
 7. Кнорринг В. И. Теория, практика и искусство правления. Москва : Изд-во НОРМА, 2001. 528 с.
 8. Когут В. І. Соціологізація класичних управлінських теорій та їхнє застосування в управлінні громадськими організаціями. Вісник Львівського університету. 2012. Вип. 6. С. 252-258.
 9. Людський капітал регіонів України в контексті інноваційного розвитку : монографія / В. П. Антонюк, О. І. Амоша, Л. Г. Мельцер та ін. Донецьк : НАН України, Ін-т економіки пром-сті, 2011. 308 с.
 10. Носик О. М. Форми людського капіталу: головні підходи до визначення. Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». 2014. № 3 (18). С. 149-156.
 11. Радевская Н. С. Педагогическая поддержка процесса повышения квалификации в области информационно-коммуникационных технологий. Человек и образование. 2009. № 2 (19). С. 125-130.
 12. Радіонова І. Економічне зростання з участю людського капіталу. Економіка України. 2009. № 1. С. 19-30.
 13. Риковська О. В. Людський капітал сільської місцевості: сучасний стан, напрями якісного вдосконалення. Економіка розвитку. 2012. № 4(64). С. 40-45.
 14. Романовская Е. В., Колосова Ю. В. Значение социального и человеческого капитала. ДНУЭиТ им. М. Туган-Барановского, 2010. URL : http://www.be5.biz/ekonomika1/r2010/01732.htm .
 15. Руденко Л., Лісовський С. Україна: природно-ресурсний потенціал економічного зростання. Економічна енциклопедія : в 3 т. / ред. кол. : С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. Київ : Академія, 2000. Т. 3. С. 715-720.
 16. Семикіна М. В. Якість знань вітчизняних кадрів в контексті взаємодії навчальних закладів і бізнесу. Ринок праці та освіта: пошук взаємодії : зб. наук. ст. / за наук. ред. І. Л. Петрової. Київ : Таксон, 2007. С. 144-147.
 17. Створюється сучасна система підвищення кваліфікації працівників: Коментарі Департаменту комунікацій влади та громадськості Секретаріату Кабінету Міністрів України / Урядовий портал. URL : http://kmu.gov.ua/control/ru/publish/article?art_id=43430170&cat_id=1225809.
 18. Струмилин С. Г. Проблемы экономики труда. Москва : Наука, 1982. 472 с.
 19. Ткаченко А. М., Морщенок Т. С. Стратегічні напрями удосконалення управління персоналом : монографія. Запоріжжя : Вид-во Запорізької держ. інженер. акад., 2008. 233 с.
 20. Яловий Г. А. Теорія людського капіталу як методологія формування інноваційної системи. Економічний вісник НТУУ "КПІ". 2015. № 12. URL : file:///C:/Users/Admin/Downloads/43884-88054-1-PB%20(2).pdf.
 21. Becker G. S. Human Capital. N.Y. Columbia University Press, 1964. 280 р.
 22. «Europe 2020: Europe's growth strategy. URL : http://epan2.antagonistikotita.gr/uploads/europe_2020explained.pdf.
 23. Human Development Report : Sustaining Human Progress : Reducing Vulnerabilities and Building Resilience, 2014. URL: http://hdr.undp.org/en.
 24. Mincer J. Schooling, experience and earnings. N.Y. NY: National Bureau of Economic Research 1974. 152 р.
 25. Sarnovičs A. Human resource development in public administration: a case of Latvia. Human Resources Management & Ergonomics. Volume IV. № 1. 2010. С. 1-12. URL : https://frcatel.fri.uniza.sk/hrme/files/2010/2010_1_08.pdf.
 26. Smuda M. Differences and similarieties in human capital management in private and public sector organisation – case study from poland. URL : www.magnanimitas.cz/ADALTA/ 0102/papers/A_smuda.pdf.
 27. Shultz T. Human Capital: Policy Issues and Research Opportunities. Economic Research: Retrospect and Prospect, 1972. Vol 6. 1-84.
Read article: eapk_2019_3_p_71_78.pdf