ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

UDS: 330.322:338.431 DOI: https://doi.org/10.32317/2221-1055.202006049
Економіка агропромислового виробництва

Investment potential of the agrarian sector of economy of Ukraine: formation and development / Matsybora T.V. // Ekonomika APK. - 2020. - № 6 - P. 49

The purpose of the article is to assess the investment potential of the national agricultural sector of the economy and the potential of its development (potential volumes of gross value added, taking into account the real level of investment efficiency) in the conditions of revitalization of investment activity of agricultural enterprises through expansion of their credit and investment potential. Research methods. Methods: dialectical method of scientific cognition, analysis and synthesis, systemic generalization (generalization of definition approaches to the definition of the investment potential of agricultural enterprises and the formation of conclusions), methods of abstraction, comparison and imaginary experiment (in assessing the investment potential of capital investments and potential gross value added in agriculture, forestry and fisheries, taking into account the actual level of investment efficiency). Research results. The approaches to determining the essence of the category «investment potential» are substantiated and the investment potential of the national agricultural sector of the economy is assessed. The potential volumes of gross value added of products in agriculture, forestry and fisheries into account the actual level of investment efficiency in the conditions of credit and investment potential expansion are calculated. Scientific novelty. Based on the generalization of approaches to determining the investment potential of agricultural enterprises, the principles of formation and development of investment potential of the agricultural sector of the economy by expanding the credit component are substantiated. Practical significance. Conclusions, suggestions and practical recommendations can be used in the formation of investment programs and projects in agriculture and the development of state programs for the development of the agricultural sector of the economy of Ukraine. Tabl.: 1. Figs.: 5. Refs.: 14.
Key words: investments; capital investments; investment potential; credit investment potential; capital investment rate; investment efficiency, gross value added; agricultural sector

References

 1. Bespalyi, V.V. (2014). Ahrokholdynhy, yak dzherelo popovnennia mistsevykh biudzhetiv ta pokrashchennia mistsevoi sotsialnoi infrastruktury [Agricultural holdings as a source of replenishment of local budgets and improving local social infrastructure]. Naukovyi chasopys Natsionalnoho pedahohichnoho universytetu imeni M.P. Drahomanova. Pravo. Ser. Ekonomika i pravo, 26, pp. 176-179 [In Ukrainian].
 2. Bilousova, O.S. (2017). Investytsiinyi potentsial ekonomiky Ukrainy ta YeS [Investment potential of the economy of Ukraine and the EU]. Naukovyi visnyk Natsionalnoi akademii statystyky, obliku ta audytu. 1-2. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvhastat_2017_1-2_10 [In Ukrainian].
 3. Blank, I.A. (2008). Upravlenie formirovaniem kapitala. 2-e izd., ster. Investicionnyj menedzhment [Capital formation management. 2nd ed., corrected]. Moscow: Izdatel`stvo «Omega -L» [In Russian].
 4. Haidai, I.Iu., Kovalenko, K.V. (2013). Dovhostrokove bankivske kredytuvannia yak sposib finansuvannia ekonomichnoho rostu [Long-term bank lending as a way to finance economic growth]. Visnyk Donetskoho universytetu ekonomiky ta prava, 1, pp. 140-145 [In Ukrainian].
 5. Dresviannikov, D.O. (2016). Formuvannia investytsiinoho potentsialu pidpryiemstva [Formation of investment potential of the enterprise]. Visnyk Pryazovskoho derzhavnoho tekhnichnoho universytetu. Ser. Ekonomichni nauky, 31(2). Retrieved from: http://eir.pstu.edu/bitstream/handle/123456789/12456/2.pdf?sequence=1 [In Ukrainian].
 6. Vasyltsiv, T.H., Iliash, O.I., Mitsenko, N.H. (2013). Ekonomika maloho pidpryiemstva: navch. posib. [Economics of small business: teach. guidance]. T.H. Vasyltsiv (Ed.). Kyiv: Znannia [In Ukrainian].
 7. Mochernyi, S.V. (Ed.) (2002). Ekonomichna entsyklopediia: u trokh tomakh [Economic Encyclopaedia: in three volumes]. (Vol. 3). Kyiv: Vydavnychyi tsentr «Akademiia» [In Ukrainian].
 8. Zaika, S.O. (2015). Investytsiinyi potentsial pidpryiemstva ta varianty yoho formuvannia [Investment potential of the enterprise and options for its formation]. Naukovyi visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu, 13(1). Retrieved from: http://www.ej.kherson.ua/joumal/economic_13/19.pdf [In Ukrainian].
 9. Lupenko, Yu.O., Zakharchuk, O.V. (2018). Investytsiine zabezpechennia innovatsiinoho rozvytku silskoho hospodarstva Ukrainy [Investment provision of innovative development of Ukrainian agriculture]. Ekonomika APK, 11. pp. 9-18 [In Ukrainian].
 10. Ozhegov, S.I. (1991). Slovar' russkogo jazyka: 70000 slov [Russian dictionary: 70,000 words]. Moskva: Rus. jaz. [In Russian].
 11. Podolska, V.O., Yarish, O.V. (2007). Finansovyi analiz: navch. posib [Financial analysis: teach. guidance]. Kyiv: Tsentr navch. l-ry [In Ukrainian].
 12. Somyk, A.V. (2002). Osoblyvosti rozvytku systemy silskohospodarskoho kredytuvannia v zarubizhnykh krainakh [Features of the development of the agricultural lending system in foreign countries]. Ekonomika APK, 8, pp. 86-90 [In Ukrainian].
 13. Shcherbatiuk, O.M. (2011). Definitsiia «investytsiinyi potentsial pidpryiemstva»: sutnist ta vidminnosti [Definition of «investment potential of the enterprise»: essence and differences]. Elektronne naukove fakhove vydannia «Efektyvna ekonomika», 11. Retrieved from: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=773 [In Ukrainian].
 14. Yudin, A. (1992). Gosudarstvennoe regulirovanie i kreditovanie sel`skogo khozyajstva u Velikobritanii i SShA [State regulation and lending to agriculture in the UK and the USA]. Mezhdunarodny`j sel`skokhozyajstvenny`j zhurnal, 5, pp. 23-29 [In Russian].
Read article: ekonomikaapk_2020_6_p_49_58.pdf