ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

UDS: 330.83:352.07 DOI: https://doi.org/10.32317/2221-1055.202010049
Розвиток сільських територій і соціальна сфера села

Evolution of economic theories of sustainable rural development / Khodakivska O.V., Kononenko O.M. // Ekonomika APK. - 2020. - № 10 - P. 49

The purpose of the article is to generalize theoretical approaches to defining the essence of balanced rural development through the prism of the evolution of theories of spatial and inclusive development and the concept of sustainable eco-socio-economic growth. Research methods. The methodological basis of the research was general scientific and economic research methods, scientific works of Ukrainian and foreign scientists on sustainable rural development and the evolution of scientific thought regarding this problem. In particular, the research used the following methods: abstract-logical (when proposing a hypothesis, making generalizations, formulating conclusions and proposals); analysis and synthesis (in the study of the evolution of theories of spatial and inclusive development and the concept of sustainable eco-socio-economic growth); induction and deduction (to study the essence of the category of balanced rural development). Research results. The evolution of the main economic theories of sustainable rural development, which, developing gradually according to the laws of dialectics, inherited the scientific developments and predictions of scientists of several generations, is revealed. Scientific novelty. Scientific approaches to the interpretation of the category "sustainable development of rural areas" were further developed, which was proposed to be understood as a process of improving the level and quality of life of the rural population, which, in turn, contributes to a variety of types of agricultural and non-agricultural activities, productive employment, diversification of incomes of rural households and filling budgets of local communities, social protection of residents, modern infrastructural development of the settlement network, preservation and enhancement of soil fertility, protection of landscapes and biological diversity. Practical significance. The study of the theories of spatial economics, inclusive growth and sustainable development can be-come in the future a scientific and methodological basis for the balanced (sustainable) development of rural areas, which will contribute to the restoration of human-centered socio-economic and ecological equilibrium in conditions of destabilizing internal and external factors. Tabl.: 1. Refs.: 48.
Key words: rural development; rural areas; theory of spatial economics; theory of inclusive growth; sustainable development concept

References

 1. Bystriakov, I.K. (2006). Ekonomichnyi prostir: aspekty metodolohichnoho vyznachennia [Economic space: aspects of methodological definition]. Kyiv: RVPS Ukrainy NAN Ukrainy [In Ukrainian].
 2. Bijakov, O.A. (2004). Teorija jekonomicheskogo prostranstva: metodologicheskij i regional'nyj aspekty: nauch. izd. [The theory of economic space: methodological and regional aspects: scientific. ed.]. Tomsk: Izd-vo Tomskogo un-ta [In Russian].
 3. Bobukh, I.M. & Shchehel, S.M. (2018). Stratehichni oriientyry ekonomichnoho zrostannia Ukrainy: inkliuzyvnist yak kliuchovyi priorytet [Strategic guidelines for Ukraine's economic growth: inclusiveness as a key priority]. Visnyk Natsionalnoi akademii nauk Ukrainy, 7, pp. 55-70. [In Ukrainian].
 4. Butenko, T.O. (2010). K voprosu o sushhnosti jekonomicheskogo prostranstva [On the essence of economic space]. Ekonomika ta parvo, 2, pp. 13-17 [In Russian].
 5. Vasilenko, V.M. (2006). Arhitektura regional'nogo jekonomicheskogo prostranstva: monografija [Regional economic space architecture: monograph]. NAN Ukrainy. In-t jekonomiko-pravovyh issledovanij Doneck: Jugo-Vostok [In Russian].
 6. Haidutskyi, I.P. (2018). Systemy ta mekhanizmy motyvatsii nyzkovuhletsevoho rozvytku: teoriia, metodolohiia, praktyka: monohrafiia [Systems and mechanisms of motivation of low-carbon development: theory, methodology, practice: monograph]. Kyiv: TOV «DKS tsentr» [In Ukrainian].
 7. Hryniv, L.S. (2016). Fizychna ekonomiia: novi modeli staloho rozvytku: monohrafiia [Physical economy: new models of sustainable development: monograph]. Lviv: Liha-pres [In Ukrainian].
 8. Hubeni, Yu. (2007). Rozvytok silskykh terytorii: deiaki aspekty yevropeiskoi teorii i praktyky [Rural development: some aspects of European theory and practice]. Ekonomika Ukrainy, 4, pp. 62–70 [In Ukrainian].
 9. Dzhemohlu, D. & Robinson, D. (2016). Chomu natsii zanepadaiut [Why nations are declining]. (O. Dem’ianenko, Trans). Kyiv: Nash Format [In Ukrainian].
 10. Danylyshyn, B.M., et al. (2008). Ekonomichnyi prostir i dynamika rozvytku produktyvnykh syl Ukrainy: teoretyko- metodolohichni osnovy doslidzhennia [Economic space and dynamics of development of productive forces of Ukraine: theoretical and methodological bases of research]. Kyiv: RVPS Ukrainy NAN Ukrainy [In Ukrainian].
 11. Zatonatska, T.H. (2014). Finansove zabezpechennia inkliuzyvnoho zrostannia ta podolannia bidnosti v Ukraini: isnuiucha praktyka ta perspektyvy [Financial support for inclusive growth and poverty reduction in Ukraine: current practice and prospects]. Teoretychni ta prykladni pytannia ekonomiky, 1 (28), pp. 102–112 [In Ukrainian].
 12. Zeni, Minton Bedos. Dlia bahatshykh i dlia bidnishykh. Zrostannia nerivnosti – odna z naibilshykh sotsialno-ekonomichnykh i politychnykh problem suchasnosti [For the rich and for the poor. The growth of inequality is one of the biggest socio-economic and political problems of our time]. Retrieved from: http://tyzhden.ua/World/62625 [In Ukrainian].
 13. Zinchuk, T.V. (2016). Na pochatku poshuku stratehii inkliuzyvnoho zrostannia silskoi ekonomiky: svitovyi ta yevropeiskyi pidkhid [At the beginning of the search for a strategy for inclusive growth of the rural economy: a global and European approach]. Visnyk Sumskoho natsionalnoho ahrarnoho universytetu. Seriia: Ekonomika i menedzhment, vol. 4 (68), pp. 132–137 [In Ukrainian].
 14. Zinchuk, T.O. & Kutsmus, N.M. (2012). Prynady silskykh terytorii: novyi teoretyko-metodolohichnyi pidkhid chy zabuta potreba silskoho rozvytku? [The charms of rural areas: a new theoretical and methodological approach or the forgotten need for rural development?]. Stalyi rozvytok ekonomiky, 1, pp. 155–162 [In Ukrainian].
 15. Kozhyna, A.V. Teoriia inkliuzyvnoho mistsevoho rozvytku ta yii vzaiemozviazok z teoriiamy terytorialnoho rozvytku [The theory of inclusive local development and its relationship with theories of territorial development]. Retrieved from: http://www.investplan.com.ua/pdf [In Ukrainian].
 16. Kontseptsii y teorii terytorialnoi orhanizatsii hospodarstv [Concepts and theories of territorial organization of farms]. Retrieved from: https://pidru4niki.com [In Ukrainian].
 17. Lipec, Ju.G. Poljarkin, V.A. & Shlihter, S.B. (1999). Geografija mirovogo hozjajstva: ucheb. pos. dlja studentov [Geography of the world economy: a textbook for students]. Moskva: VLADOS [In Russian].
 18. Markov, L.S. (2005). Jekonomicheskie klastery: ponjatija i harakternye cherty [Economic clusters: concepts and characteristics]. Aktual'nye problemy social'no-jekonomicheskogo razvitija: vzgljad molodyh uchenyh: sb. nauch. tr. Razd. 1. Novosibirsk: IJeOPP SO RAN (pp. 102-123). Retrieved from: http://allrefs.net/c12/445tw/p1/ [In Russian].
 19. Mohylnyi, O.M. (2006). Rozvytok Spilnoi ahrarnoi polityky (SAP) Yevropeiskoho soiuzu. Ahrarnyi sektor Ukrainy na shliakhu do yevrointehratsii: monohrafiia [Development of the Common Agricultural Policy (CAP) of the European Union. The agricultural sector of Ukraine on the way to European integration: monograph]. Uzhhorod: IVA. (pp. 37–108) [In Ukrainian].
 20. Dolishnii, M.I., et al. (2003). Model «lokatsiinoho trykutnyka» Launhardta [Laungardt's "location triangle" model]. Rozmishchennia produktyvnykh syl i rehionalna ekonomika. Lviv: Nats. un-t «Lvivska politekhnika». Retrieved from: http://allrefs.net/c12/445tw/p1/ [In Ukrainian].
 21. Dolishnii, M.I., et al. (2003). Model prostorovoi orhanizatsii silskoho hospodarstva Tiunena [Tunen's model of spatial organization of agriculture]. Rozmishchennia produktyvnykh syl i rehionalna ekonomika. Lviv: Nats. un-t «Lvivska politekhnika». Retreived from: http://allrefs.net/c12/445tw/p1/ [In Ukrainian].
 22. Paton, B.Ye., et al. (2016). Natsionalna paradyhma staloho rozvytku Ukrainy [National paradigm of sustainable development of Ukraine]. Kyiv: DU «Instytut ekonomiky pryrodokorystuvannia ta staloho rozvytku NAN Ukrainy [In Ukrainian].
 23. Novyi tlumachnyi slovnyk ukrainskoi movy: u 4-kh t. [New explanatory dictionary of the Ukrainian language: in 4 volumes]. (1998). Kyiv: «Akoit», vol. 2 (4) [In Ukrainian].
 24. Onyshchenko, O.M. & Yurchyshyn, V.V. (2006). Silskyi rozvytok: osnova metodyky ta orhanizatsii [Rural development: the basis of methodology and organization]. Ekonomika Ukrainy, 10, pp. 5–12 [In Ukrainian].
 25. Pavlov, O.I. (2012). Zbalansovanist ahroprodovolchoi sfery u konteksti kontseptsii staloho rozvytku ta sotsioekonomichnoi paradyhmy. Stalyi rozvytok ta bezpeka ahroprodovolchoi systemy Ukrainy v umovakh hlobalizatsiinykh vyklykiv: monohrafiia [Balance of agri-food sphere in the context of concepts of sustainable development and socio-economic paradigm]. Odesa: Astroprynt [In Ukrainian].
 26. Pepa, T.V. (2007). Kontseptualni osnovy rozbudovy ekonomichnoho prostoru Ukrainy [Conceptual bases of development of economic space of Ukraine]. Cherkasy: Brama-Ukraina [In Ukrainian].
 27. Borodina, O.M., Prokopa, I.V. & Popova, O.L. (2015). Polityka silskoho rozvytku na bazi hromad v Ukraini: naukova dopovid [Rural development policy based on communities in Ukraine: a scientific report]. NAN Ukrainy, DU «In-t ekon. ta prohnozuv. NAN Ukrainy». Kyiv [In Ukrainian].
 28. Popova, O.L. (2009). Stalyi pozvytok ahposfepy Ukpainy: polityka i mekhanizmy : monohrafiia [Sustainable development of the Ukrainian economy: policy and mechanisms: monograph]. Kyiv: «In-t ekonomiky ta prohnozuv.» [In Ukrainian].
 29. Prokopa, I.V. & Borodina, O.M. (2014). Ahrarnyi rozvytok i samorozvytok hromad: modernizatsiia cherez vzaiemnu adaptatsiiu [Agricultural development and community self-development: modernization through mutual adaptation]. Ekonomika Ukrainy, 4, pp. 55–72 [In Ukrainian].
 30. Rainert, Erik S. (2015). Yak bahati krainy zabahatily… i chomu bidni krainy zalyshaiutsia bidnymy [How rich countries got rich… and why poor countries stay poor]. Kyiv: Tempora [In Ukrainian].
 31. Regional'naja ekonomika. Informacionnyj resurs RGU [Regional economy. Information resource of RSU]. Retrieved from: http://allrefs.net/c12/445tw/p1/ [In Russian].
 32. Bopodina, O.M. (2012). Sotsioekonomichnyi pozvytok silskoho hospodapstva i sela: suchasnyi vymip [Socio-economic development of agriculture and rural areas: modern measurement]. Kyiv: NAN Ukpainy, In-t ekon. ta ppohnozuv. [In Ukrainian].
 33. Taranenko, I.V. (2011). Innovatsiini stratehichni initsiatyvy YeS [Innovative strategic initiatives of the EU]. Teoretychni i praktychni aspekty ekonomiky ta intelektualnoi vlasnosti. Retrieved from: http://eir.pstu.edu...9/219/13.1.pdf?sequence=1 [In Ukrainian].
 34. Dolishnii, M.I., et al. (2003). Teoriia pro funktsii i rozmishchennia systemy naselenykh punktiv (tsentralnykh mists) Krystallera [Theory of functions and location of the system of settlements (central places) Crystaller]. Rozmishchennia produktyvnykh syl i rehionalna ekonomika. Lviv: Nats. un-t «Lvivska politekhnika». Retrieved from: http://allrefs.net/c12/445tw/p1/ [In Ukrainian].
 35. Pro Tsili staloho rozvytku Ukrainy na period do 2030 roku: Ukaz Prezydenta Ukrainy vid 30 veresnia 2019 roku #722/2019 [On the Goals of Sustainable Development of Ukraine for the period up to 2030: Decree of the President of Ukraine of September 30, 2019 No. 722]. Retrieved from: https://www.president.gov.ua/documents/7222019-29825 [In Ukrainian].
 36. Khodakivska, O.V. (2015). Ekolohizatsiia ahpapnoho vypobnytstva: monohrafiia [Greening of agricultural production: monograph]. Kyiv: NNTs «IAE» [In Ukrainian].
 37. Khodakivska, O.V. & Shpykuliak, O.H. (2017). Instytuty «zelenoi» ekonomiky u zabezpechenni staloho rozvytku ahposektopu: teoretychnyi vymir [Institutions of "green" economy in ensuring sustainable development of agricultural sector: theoretical dimension]. BiznesInfopm, 9, pp. 13–18 [In Ukrainian].
 38. Cherevko, H. & Cherevko, I. (2010). Zrivnovazhenyi rozvytok silskykh terytorii [Balanced development of rural areas]. Ahrarna ekonomika, 1–2, pp. 57–66 [In Ukrainian].
 39. Shevchuk, V.O. (2012). Fizyko-ekonomichne myslennia yak atrybut stalosti hospodariuvannia [Physico-economic thinking as an attribute of economic sustainability]. Stalyi rozvytok ta bezpeka ahroprodovolchoi systemy Ukrainy v umovakh hlobalizatsiinykh vyklykiv: monohrafiia. Odesa: Astroprynt [In Ukrainian].
 40. Yaskal, I.V. (2016). «Ekonomichnyi prostir» i «prostorova ekonomika» v rehionalnykh doslidzhenniakh ["Economic space" and "spatial economy" in regional studies]. Problemy i perspektyvy rozvytku pidpryiemnytstva. Zb. nauk. prats. Kharkiv, vol. 2 (13), T. 1, pp. 47–54 [In Ukrainian].
 41. Agriculture in the European Union: report 2013 / Directorate-General for Agriculture and Rural Development, 2013 [In English].
 42. Bos, K. & Gupta, J. (2016). Inclusive development, oil extraction and climate change: a multilevel analysis of Kenya. International Journal of Sustainable Development & World Ecology, 23:6, pp. 482–492 [In English].
 43. Gupta, J., Cornelissen, V. & Ros-Tonen, M. (2015). Inclusive development Encyclopedia of Global Environmental Governance and Politics, Publisher: Edward Elgar Publishing Limited:Cheltenham, UK Northampton, MA, USA, Editors:Pattberg P.H., Zelli F., Р. 35–44 [In English].
 44. Joyeeta, Gupta & Courtney, Vegelin. Sustainable development goals and inclusive development. Retrieved from: Mode of access: https://link.springer.com/article/10.1007/s10784-016-9323-z [In English].
 45. Kovalchuk, O. (2016). The 2030 Agenda for Sustainable Development. Вісник ЖНАЕУ, 1 (55), vol 3, pp. 331–337 [In English].
 46. Podesta, J. (2013). Inclusive Economic Growth: Increasing Connectivity, Expanding Opportunity, and Reducing Vulnerability. Retrieved from: https://www.americanprogress.org/issues/economy/report/2013/02/07 [In English].
 47. Ranieri, Rafael & Ramos, Raquel Almeida (2013). «Inclusive Growth: Building up a Concept» (PDF). Working Paper. 104. Brazil: International Policy Centre for Inclusive Growth. ISSN 1812-108X. Retrieved 13 January 2015 [In English].
 48. Saskia, Hollander & Rojan, Bolling. Practice, don’t preach: getting serious about inclusive development. Retrieved from: http://www.thebrokeronline.eu [In English].
Read article: ekonomikaapk_2020_10_p_49_61.pdf