ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

UDS: 330.341.2:339.97:332 DOI: https://doi.org/10.32317/2221-1055.202011119
Інноваційна діяльність та інтелектуальний капітал

State regulation and support agrarian innovations in Ukraine / Radchenko O.D., Tkach L.L., Dendebera O.P. // Ekonomika APK. - 2020. - № 11 - P. 119

The purpose of the article is to carry out a scientific generalization of the state of agricultural innovations and their state regulation in Ukraine on the example of scientific institutions. Research methods. The methodological basis of the research is the systemic method. A monographic method was used - for examining scientific publications of researchers on the problems of agricultural innovations and their state regulation; empirical, systemic and comparative analysis and synthesis, graphic methods - to assess the current state of science financing; statistical method - to assess the degree of government regulation and research funding; abstract-logical - for theoretical generalizations and conclusions. Research results. A review of scientific research on state regulation of agricultural innovations in Ukraine and the world is carried out. Shows the innovative position of Ukraine in international ratings. The state regulation of innovations through the analysis of the dynamics and efficiency of expenditures on agricultural science is investigated. Scientific novelty. The definition of state regulation of agricultural innovations was further developed as the choice of a certain model of organizational, regulatory, management measures for the creation and transfer of new technologies aimed at the formation of interrelated mechanisms of institutional, resource support for the support and development of innovative activities in agriculture for the purpose of socio-economic development. The substantiation of dependence of dynamics and efficiency of expenses on agrarian science and other spheres of economic activity in interrelation with macroeconomic indicators was deepened. Practical significance. Conclusions are made about the need to form a strategy for innovative development of the agricultural sector by supporting innovation and the IT industry; further cooperation between manufacturers, scientific institutions and the state. It is recommended to borrow foreign experience in terms of processing the state's strategy for regulating innovation in the agricultural sector, depending on the phase of economic development and budgetary opportunities. Tabl.: 5. Figs.: 4. Refs.: 38.
Key words: innovations; agricultural science; efficiency of innovations; state regulation; budget financing

References

 1. Analitychni dovidky «Stan rozvytku nauky i tekhniky, rezultaty naukovoi i naukovo-tekhnichnoi diialnosti» [Analytical references "The state of development of science and technology, the results of scientific and scientific and technical activities»]. Retrieved from: https://mon.gov.ua/ua/nauka/nauka/informacijno-analitichni-materiali [In Ukrainian].
 2. Heiets, V.M., et al. (2013). Natsionalna innovatsiina systema ta innovatsiino-investytsiina diialnist [National innovation system and innovation and investment activity. Economy of Ukraine: strategy and policy of long-term development]. Ekonomika Ukrainy: stratehiia i polityka dovhostrokovoho rozvytku. V.M. Heiets (Ed.). Kyiv: In-t ekon. prohnozuv [In Ukrainian].
 3. Husiev, V.O. (2011). Derzhavna innovatsiina polityka: metodolohiia formuvannia ta vprovadzhennia [State innovation policy: the methodology of formation and implementation]. Donetsk : Yuho-Vostok. [In Ukrainian].
 4. Halytsia, I.O., et al. (2013). Derzhavne rehuliuvannia investytsiino-innovatsiinoi diialnosti: efektometrychnyi instrumentarii: monohrafiia [State regulation of investment and innovation activity: the effektometricheskiy toolkit]. Kyiv: Kondor [In Ukrainian].
 5. Dudar, T. (2019). Rozvytok innovatsiinoi diialnosti v ahrarnomu sektori ekonomiky Ukrainy [Development of innovative activity in the agricultural sector of the Ukrainian economy]. Visnyk Ternopilskoho natsionalnoho ekonomichnoho universytetu, 1, pp. 60-69 [In Ukrainian].
 6. Zhuk, V.M. (2013). Ekonomika innovatsiinoi diialnosti NAAN [Economics of Innovative Activity of NAAS]. Visnyk Tsentru naukovoho zabezpechennia APV Kharkivskoi oblasti: naukovo-vyrobnychyi zbirnyk. Vypusk 14. Kharkiv: Drukarnia FOP Malakhin O.O. [In Ukrainian].
 7. Zakharchuk, O.V. & Ionitsoi, Ye.Iu. (2020). Innovatsiino-investytsiine zabezpechennia rozvytku silskoho hospodarstva Ukrainy [Innovative and investment support for the development of agriculture in Ukraine]. Ekonomika APK, 9, pp. 53 [In Ukrainian]. https://doi.org/10.32317/2221-1055.202009053
 8. Zvit pro rezultaty audytu efektyvnosti vykorystannia koshtiv derzhavnoho biudzhetu na naukovu i orhanizatsiinu diialnist prezydii Natsionalnoi akademii ahrarnykh nauk Ukrainy [Report on the results of the audit of the effectiveness of the use of state budget funds for scientific and organizational activities of the Presidium of the National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine]. Retrieved from: http://www.ac-rada.gov.ua/doccatalog/document/16754557/zvit_26-2_2017.pdf?subportal=main [In Ukrainian].
 9. Lupenko, Yu.O., et al. (2014). Innovatsiine zabezpechennia rozvytku silskoho hospodarstva Ukrainy: problemy ta perspektyvy: monohrafiia [Innovative support for the development of agriculture in Ukraine: problems and prospects: monograph]. Kyiv: NNTs «IAE» [In Ukrainian].
 10. Kontseptsiia reformuvannia i rozvytku ahrarnoi osvity ta nauky: Rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy # 279-r. vid 6 kvitnia 2011 r. [The concept of reforming and development of agrarian education and science: Order of the Cabinet of Ministers of Ukraine from April 6, 2011 No. 279-r.]. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/279-2011-%D1%80#Text [In Ukrainian].
 11. Lopatynska, Yu.V. (2020). Otsinka ctanu innovatsiinoho rozvytku APK na ocnovi instytutsionalnoho analizu yoho vysokotekhnolohichnoi sfery [Assessment of the state of innovative development of the agro-industrial complex on the basis of the institutional analysis of its high-tech sphere]. Ekonomika APK, 7, pp. 109 [In Ukrainian]. https://doi.org/10.32317/2221-1055.202007109
 12. Liashenko, O.M. Rezultatyvnist biudzhetnoho finansuvannia naukovykh doslidzhen v Ukraini [The effectiveness of budgetary financing of scientific research in Ukraine]. NISD. Retrieved from: http://www.niss.gov.ua/content/articles/files/biudzhet_fin-58b32.pdf [In Ukrainian].
 13. Mazurenko, O.V. & Stoliarchuk, N.M. (2019). Innovation provision of the agrarian sector of economy: state analysis. Ekonomika APK, 12, pp. 37 [In Ukrainian]. https://doi.org/10.32317/2221-1055.201912037
 14. Nakisko, O.V. & Rudenko, S.V. (2015). Derzhavna pidtrymka ahropromyslovoho kompleksu v konteksti innovatsiino-investytsiinoho vidtvorennia [State support of the agro-industrial complex in the context of innovation and investment reproduction]. Visnyk Kharkivskoho natsionalnoho tekhnichnoho universytetu silskoho hospodarstva im. P. Vasylenka, 161, pp. 239 [In Ukrainian].
 15. Naukova ta innovatsiina diialnist v Ukraini. Statystychnyi zbirnyk [Statistical collection "Scientific and innovative activity in Ukraine"]. (2020). Retrieved from: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2020/zb/09/zb_nauka_201 [In Ukrainian].
 16. Osetskyi, V.L. & Kulish, V.A. (2020). Innovatsiina industrializatsiia v ahropromyslovomu kompleksi Ukrainy [Innovative industrialization in the agro-industrial complex of Ukraine]. Ekonomika APK, 4, pp. 54-62 [In Ukrainian]. https://doi.org/10.32317/2221-1055.202004054
 17. Ofitsiinyi sait Natsionalnoi akademii ahrarnykh nauk Ukrainy. [Official site of the National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine]. Retrieved from: http://naas.gov.ua/ [In Ukrainian].
 18. Prysiazhniuk, M.V., Petrychenko, V.F. & Volodin, S.A. (2013). Kontseptualni zasady innovatsiino-investytsiinoho rozvytku Natsionalnoi akademii ahrarnykh nauk Ukrainy. [Conceptual foundations of innovation and investment development of the National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine]. Ekonomika APK, 4, pp. 3-22 [In Ukrainian].
 19. Pro skhvalennia Stratehii rozvytku sfery innovatsiinoi diialnosti na period do 2030 roku: Rozporiadzhennia KMU vid 10 lypnia 2019 r. # 526-r [On approval of the Strategy for the development of innovation for the period up to 2030: Order of the Cabinet of Ministers from July 10, 2019 No. 526-r.]. Retrieved from: https://www.kmu.gov.ua/ npas/pro-shvalennya-strategiyi-rozvitku-sferi-innovacijnoyi-diyalnosti-na-period-do-2030-roku [In Ukrainian].
 20. Proekt Kontseptsii reformuvannia ahrarnoi nauky na osnovi innovatsiinoi modeli [Draft Concept of reforming agricultural science based on the innovation model]. Retrieved from: http://minagro.gov.ua/node/18402 [In Ukrainian].
 21. Radchenko, O.D. (2019). Stan finansuvannia naukovoho zabezpechennia vedennia silskoho hospodarstva Ukrainy [The state of financing the scientific support of agriculture in Ukraine]. IV-a Vseukrainska naukovo-praktychna konferentsiia molodykh uchenykh ta spetsialistiv «Istoriia osvity, nauky i tekhniky v Ukraini», pp. 564-567 [In Ukrainian].
 22. Radchenko, O.D., Malik, L.M. & Melnychuk, O.O. (2020). Derzhavne rehuliuvannia ta pidtrymka ahrarnoi nauky ta innovatsii [State regulation and support of agricultural science and innovation]. Aktualni problemy innovatsiinoho rozvytku ahrarnoho sektoru ekonomiky: Materialy odynadtsiatoi mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi molodizhnoi konferentsii, 10 kvitnia 2020 roku, NNTs IAE. Yu.O. Lupenko (Ed.). Kyiv: NNTs «IAE», pp. 134-138 [In Ukrainian].
 23. Razzhyvin, V.M. (2018). Pryntsypy derzhavnoho rehuliuvannia investytsiino-innovatsiinoi diialnosti pidpryiemstv i analiz yoho efektyvnosti. [Principles of state regulation of investment and innovation activities of enterprises and analysis of its effectiveness]. Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu. Seriia: Ekonomichni nauky. 4, pp. 160-170 [In Ukrainian].
 24. Pro rozghliad Zvitu pro rezultaty audytu efektyvnosti vykorystannia Natsionalnoiu akademiieiu ahrarnykh nauk Ukrainy koshtiv derzhavnoho biudzhetu ta upravlinnia obiektamy derzhavnoi vlasnosti, shcho maiut finansovi naslidky dlia derzhavnoho biudzhetu: Rishennia Rakhunkovoi Palaty Ukrainy vid 09 chervnia 2020 roku # 13-1 [On consideration of the Report on the results of the audit of the effectiveness of the use by the National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine of state budget funds and management of state property with financial consequences for the state budget: Decision of the Accounting Chamber of Ukraine from June 9, 2020 No. 13-1]. Retrieved from: https://rp.gov.ua/upload-files/Activity/Collegium/2020/13-1_2020/R_RP_13-1_2020.pdf [In Ukrainian].
 25. Solovchuk, K.O. (2014). Derzhavna pidtrymka innovatsiinoho rozvytku ahropromyslovoho kompleksu Ukrainy [State support for innovative development of the agro-industrial complex of Ukraine]. Aktualni problemy ekonomiky, pp. 126-13 [In Ukrainian].
 26. TOP-25 naibilsh innovatsiinykh startapiv u silskomu hospodarstvi za versiieiu Forbes [TOP 25 most innovative startups in agriculture according to Forbes]. Elektronnyi resurs. Retreived from: http://propozitsiya.com/ua/top-25-naybilsh-innovaciynyh-startapiv-u-silskomugospodarstvi-za-versiyeyu-forbes [In Ukrainian].
 27. Kharchenko, Yu.P. (2017). Aspekty realizatsii derzhavnoi innovatsiinoi polityky Ukrainy v suchasnykh umovakh. [Aspects of the implementation of the state innovation policy of Ukraine in the current minds] Publichne administruvannia: naukovi doslidzhennia ta rozvytok, 2, pp. 63-74 [In Ukrainian].
 28. Shebanin, V.S. & Kormyshkin, Yu.A. (2019). Formy innovatsiinoi aktyvizatsii ahrarnoho pidpryiemnytstva v umovakh tsyfrovoi transformatsii ekonomiky. [Forms of innovation activism of agrarian industry in the minds of digital transformation of the economy]. Ekonomika APK, 10, pp. 18-25 [In Ukrainian]. https://doi.org/10.32317/2221-1055.201910018
 29. Iak SShA ta Polshcha pidtrymuiut yakisnu nauku. Pochynaty zminy v NANU mozhna vzhe zaraz i bez dodatkovykh hroshei. [How the US and Poland support quality science. It is possible to start changes at NASU now and without additional money] Retrieved from: http://texty.org.ua/pg/article/editorial/read/84562/Jak_SShA_ta_Polshha_pidtrymujut_jakisnu_nauku?a_srt=1 [In Ukrainian].
 30. Global Competitiveness Report Special Edition 2020: How Countries are Performing on the Road to Recovery. (2020). Retrieved from: https://www.weforum.org/reports/the-global-competitiveness-report-2020 [In English].
 31. Jugend, D. et al. (2018). Relationships among open innovation, innovative performance, government support and firm size: Comparing Brazilian firms embracing different levels of radicalism in innovation, Technovation, Elsevier, vol. 74, pp. 54-65 [In English].
 32. Klerkx, L., Hall, A. & Leeuwis, C. (2009). Strengthening agricultural innovation capacity: are innovation brokers the answer? International Journal of Agricultural Resources, Governance and Ecology, 8(5-6), pp. 409-438 [In English].
 33. Main Science and Technology Indicators European Commission Eurostat Science, technology and innovation. Retrieved from: http://www.oecd.org/sti/msti.htm [In English].
 34. Mayer, H. (2010) Catching Up: The Role of State Science and Technology Policy in Open Innovation. Economic Development Quarterly. 24(3). 195-209 [In English]. doi:10.1177/0891242410366563.
 35. Mazzucato, M. (2017). Mission-oriented innovation policy. UCL Institute for Innovation and Public Purpose Working Paper [In English].
 36. Veugelers, R. (2012). Which policy instruments to induce clean innovating? Research policy, 41(10), 1770-1778 [In English].
 37. Wright, B.D. (2012). Grand missions of agricultural innovation. Research Policy, 41(10), 1716-1728. [In English].
 38. AGROIT Forum (2020). Retrieved from: ttps://oleynik.company/ua/conference/agroitforum-2020/ [In English].
Read article: ekonomikaapk_2020_11_p_119_136.pdf