ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

UDS: 368.5 DOI: https://doi.org/10.32317/2221-1055.202107095
Фінансові відносини та бухгалтерський облік

Tools of state regulation of the agricultural insurance market / Artimonova I.V., Tkachenko K.V. // Ekonomika APK. - 2021. - № 7 - P. 95

The purpose of the article is to develop practical recommendations for improving the tools of state regulation of the agricultural insurance market. Research methods. The research was based on general scientific research methods, scientific works of domestic and foreign economists on insurance in the agricultural sector of the economy, regulations and Internet resources. The application of the method of comparison, the monographic method in combination with the method of induction made it possible to systematize and generalize the foreign experience of state support for agricultural producers. Research results. The reasons for the need to improve the system of state regulation of the agricultural insurance market are systematized. The international practical experience of formation of systems of the state support of agricultural insurance is generalized. The normative-legal acts regulating relations in the field of insurance of agricultural products are considered. Emphasis is placed on existing programs to protect agricultural producers from the risks posed by the state. An assessment of the current state of the agricultural insurance market in Ukraine and identified prospects for its development using the tools of state regulation. Scientific novelty. It is proved that agricultural insurance is a new effective tool for state support of farmers in case of risks, which will help improve the economic performance of the agricultural sector of Ukraine. Practical significance. Measures to improve the instruments of state regulation of the agricultural insurance market are proposed. The introduction of state support for agricultural insurance will contribute to the growth of the domestic market of agricultural insurance, which will provide additional revenues to the state budget. Refs.: 13.
Key words: agricultural insurance; risk; subsidies; Agrarian insurance pool; insurance coverage; insurance premium; state budget

References

 1. Ahrarii otrymaiut pidtrymku derzhavy dlia strakhuvannia produktsii – Natsionalnyi bank vitaie ukhvalenyi zakon [Agrarians to receive state support for product insurance - National Bank welcomes the adopted law]. Retrieved from : https://bank.gov.ua/ua/news/all/agrariyi-otrimayut-pidtrimku-derjavi-dlya-strahuvannya-produktsiyi--natsionalniy-bank-vitaye-uhvaleniy-zakon [In Ukrainian].
 2. V Ukraini planuiut stvoryty Derzhahentstvo z ahrostrakhuvannia [Ukraine plans to establish a State Agency for Agricultural Insurance]. Retrieved from : https://www.growhow.in.ua/v-ukrayini-planuyut-stvoryty-derzhagentstvo-z-agrostrahuvannya/ [In Ukrainian].
 3. Vilenchuk, O.M., Dema, D.I. & Nedilska, L.V. (2019). Rol ahrarnoho strakhuvannia u formuvanni suchasnoi doktryny prodovolchoi bezpeky v Ukraini [The role of agricultural insurance in the formation of the modern doctrine of food security in Ukraine]. Ekonomika. Finansy. Menedzhment: aktualni pytannia nauky i praktyky, 8, pp. 104-111 [In Ukrainian].
 4. Halaiko, A.M. (2018). Derzhavna pidtrymka strakhuvannia produktsii silskohospodarskykh pidpryiemstv [State support for insurance of agricultural products]. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu. Seriia: Mizhnarodni ekonomichni vidnosyny ta svitove hospodarstvo, 18 (1), pp. 85-88 [In Ukrainian].
 5. Lupenko, Yu.O. & Andros, S.V. (2021). Systema kredytnykh harantii yak instrument zbilshennia finansuvannia malykh i serednikh ahrarnykh pidpryiemstv [The system of credit guarantees as a tool to increase financing of small and medium-sized agricultural enterprises]. Ekonomika APK, 3, pp. 6-19 [In Ukrainian].
 6. Muzychka, Yu.M. & Dadak, O.O. (2020). Zarubizhnyi dosvid ahrarnoho strakhuvannia ta perspektyvy yoho adaptatsii v Ukraini [Foreign experience of agricultural insurance and prospects of its adaptation in Ukraine]. Naukovyi visnyk Lvivskoho natsionalnoho universytetu veterynarnoi medytsyny ta biotekhnolohii imeni S. Z. Gzhytskoho. Seriia : Ekonomichni nauky, 22 (95), pp. 22-26 [In Ukrainian].
 7. Pavlenko, O.P. (2019). Systema ahrarnoho strakhuvannia yak kompleksnyi instrument upravlinnia ryzykamy [Agrarian insurance system as a comprehensive risk management tool]. Vcheni zapysky Tavriiskoho natsionalnoho universytetu imeni V. I. Vernadskoho. Seriia : Ekonomika i upravlinnia, 30 (69), 6 (2), pp. 98-102 [In Ukrainian].
 8. Pro vnesennia zmin do Podatkovoho kodeksu Ukrainy shchodo udoskonalennia pravovoho rehuliuvannia strakhuvannia silskohospodarskoi produktsii z derzhavnoiu pidtrymkoiu : proiekt Zakonu Ukrainy vid 18.02.2021 # 1601-ІХ [On amendments to the Tax Code of Ukraine to improve the legal regulation of insurance of agricultural products with state support: the draft Law of Ukraine of 18.02.2021 No. 1601-IX]. (2021). Retrieved from : https://www.rada.gov.ua/news/Povidomlennya/207398.html [In Ukrainian].
 9. Rolinskyi, O.V., Ulianych, Yu. V. & Ptashnyk S.A. (2020). Suchasnyi stan rynku ahrarnoho strakhuvannia Ukrainy [The current state of the agricultural insurance market of Ukraine]. Zbirnyk naukovykh prats Umanskoho natsionalnoho universytetu sadivnytstva, 97 (2), pp. 208-218 [In Ukrainian].
 10. Tomashevskyi, Yu. (2019). Osnovni metody provedennia strakhuvannia urozhaiu silskohospodarskykh kultur ta yikhni perevahy i nedoliky [The main methods of crop insurance and their advantages and disadvantages]. Visnyk Lvivskoho natsionalnoho ahrarnoho universytetu. Seriia : Ekonomika APK, 26, pp. 124-128 [In Ukrainian].
 11. Tulush, L.D. & Prokopchuk, O. T. (2018). Rynok ahrostrakhuvannia v Ukraini : tendentsii ta perspektyvy [Agricultural insurance market in Ukraine : trends and prospects]. Ekonomika APK, 8, pp. 55–67 [In Ukrainian].
 12. Chechotkin, V.V. & Prystemskyi, O.S. (2020). Strakhuvannia silskohospodarskykh vyrobnykiv yak zaporuka uspishnoho rozvytku ahrarnoho sektoru ekonomiky Ukrainy [Insurance of agricultural producers as a guarantee of successful development of the agricultural sector of Ukraine's economy]. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu, 30, pp. 214-217 [In Ukrainian].
 13. Sholoiko, A.S. (2017). Osoblyvosti infrastruktury rynku silskohospodarskoho strakhuvannia v Ukraini [Features of the infrastructure of the agricultural insurance market in Ukraine]. AhroSvit, 17, pp. 20–24 [In Ukrainian].
Read article: ekonomikaapk_2021_07_p_95_102.pdf