ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

UDS: 338.2:332.3:349.4:631.1 DOI: https://doi.org/10.32317/2221-1055.202108018
Наукове забезпечення розвитку агропромислового комплексу

Scientific research in the field of land relations: evolution of development and development prospects / Khodakivska O.V. // Ekonomika APK. - 2021. - № 8 - P. 18

The purpose of the article is to highlight the evolution of scientific research in land relations and outline the prospects for their development in the context of the 65-year activity of the National Scientific Centre "Institute of Agrarian Economics". Research methods. The research was based on general scientific and economic research methods, scientific works of Ukrainian scientists on the formation of land relations, their regulation, the implementation of scientific support, and archival materials. Historical and abstract-logical approaches have made it possible to single out the most significant stages in the development of land issues during the last sixty years and characterize the peculiarities of their scientific support, outline prospects for further development, and formulate appropriate conclusions and recommendations. Research results. The evolution of scientific research of land relations, the formation of which took place on the basis of the National Scientific Centre "Institute of Agrarian Economics", is described. The key areas of scientific research on rational land use, land management, economic valuation of land, etc., which were assigned a key role in scientific research at different periods of time, are highlighted. The contribution of researchers to the solution of these issues is disclosed. The prospects for the development of land relations are outlined and an algorithm of actions for the implementation of the final stage of land reform is proposed. Scientific novelty. A retrospective-evolutionary review of the formation and development of land relations in Ukraine during the last sixty years has been carried out. The essential stages have been singled out, and the peculiarities of their scientific support have been characterized. Practical significance. The results of the study can be used in the formation, revision and improvement of modern land policy. Figs.: 2. Refs.: 32.
Key words: land relations; evolution of formation; scientific support; scientific research; land policy

References

 1. Khodakivska, O., Mohylnyj, O., Kolesnyk, T., Mykhalchyshyna, L., Khomyachenko, S. (2019). Conformity of land relations to productive forces: retrospective analysis. EurAsian Journal of BioSciences, 13, pp. 2119-2124 [In English].
 2. Borysenko, V.Y. (2018). Skasuvannia kripatstva ta demokratychni reformy druhoi polovyny XX st. [Abolition of serfdom and democratic reforms of the second half of the 19th century]. Retrieved from : http://borysenko.npu.edu.ua/teksts/28-lekcia-25 [In Ukrainian].
 3. Vedenichev, P.F. & Marakulin, P.P. (1964). Ekonomichna otsinka zemli [Economic evaluation of land]. Kyiv: Derzhsilhospvydav [In Ukrainian].
 4. Vedenichev, P.F., Paskhaver, B.Yo. & Rozumnyi, I.A. (1969). Ekonomichni osnovy zemelnoho kadastru [Economic bases of land cadastre]. Kyiv : Naukova dumka [In Ukrainian].
 5. Hadzalo, Ya.M., Sabluk, P.T., Lupenko, Yu.O., Mesel-Veseliak, V.Ya. & Fedorov, M.M. (2021). Ahrarna reforma v Ukraini, yii naukove zabezpechennia, rezultatyvnist [Scientific support of development of the agro-industrial complex]. Ekonomika APK, 7, pp. 6-15 [In Ukrainian]. https://doi.org/10.32317/2221-1055.202107006
 6. Haidutskyi, P.I. (2014). NeZalezhna ekonomika Ukrainy : naukovo-publitsystychne vydannia [InDependent Economy of Ukraine: scientific and journalistic publication]. Kyiv : TOV «Informatsiini systemy» [In Ukrainian].
 7. Hladii, M.V. & Luzan, Yu.Ya. (2020). Zemelna reforma: suchasni problemy i shliakhy vyrishennia Land reform: current problems and solutions]. Ekonomika APK, 2, pp. 6-15 [In Ukrainian]. https://doi.org/10.32317/2221-1055.202002006
 8. Zhmin'ko, V.I. (1979). Jekonomicheskaja jeffektivnost' oroshenija. Melioracija na Ukraine [The economic efficiency of irrigation. Melioration in Ukraine]. K.:Urozhaj [In Russian].
 9. Zhuk, V.M. (2017). Obih zemel silskohospodarskoho pryznachennia v selozberihaiuchii modeli ahrarnoho ustroiu Ukrainy : nauk. dop. [Circulation of agricultural lands in the village-preserving model of the agrarian system of Ukraine: scientific report]. K. : NNTs «IAE» [In Ukrainian].
 10. Zdorovets, I.P. (1969). Orhanizatsiino-hospodarskyi ustrii radhospu v zoni zroshennia [Organizational and economic structure of the state farm in the irrigation zone]. Minmeliovodhosp, TsNDS, UNDIEOSH im. O.H. Shlikhtera. O.: Maiak [In Ukrainian].
 11. Kovaliv, O. (2016). Zvershennia zemelnoi reformy v Ukraini:nova paradyhma: monohrafiia [Completion of land reform in Ukraine: a new paradigm: monograph]. Kyiv : DIL [In Ukrainian].
 12. Kryshtab, S.H. (1976). Rekomendatsii po udobrenniu silskohospodarskykh kultur na Polissi [Recommendations for fertilizing crops in Polissya]. Kyiv : Urozhai [In Ukrainian].
 13. Kulynych, P.F. (2005). Zemelni kodeksy USRR – URSR. Entsyklopediia istorii Ukrainy: u 10 t. [Land Codes of the USSR - USSR. Encyclopedia of the History of Ukraine: in 10 vols.]. V.A. Smolii, et al. (Ed.). NAN Ukrainy, Instytut istorii Ukrainy. Kyiv : Nauk. dumka, vol. 3. Retrieved from : http ://www.history.org.ua [In Ukrainian].
 14. Lypynskyi, V. (1926). «Lysty do brativ–khliborobiv» [“Letters to the brothers-farmers”]. Raikhenau [In Ukrainian].
 15. Lupenko, Yu.O. & Khodakivska, O.V. (2016). Naukovi zasady zaprovadzhennia rynkovoho obihu zemel silskohospodarskoho pryznachennia : nauk. dop. [Scientific principles of introduction of market circulation of agricultural lands: scientific report]. Kyiv : NNTs «IAE» [In Ukrainian].
 16. Malik, M.Yo. (2016). Pidpryiemnytstvo i rozvytok silskykh terytorii [Entrepreneurship and rural development]. Ekonomika APK, 6, pp. 97– 103 [In Ukrainian].
 17. Mesel-Veseliak, V.Ya. & Fedorov, M.M. (2021). Naukove zabezpechennia rozvytku ahrarnoi reformy v Ukraini [Scientific support for the development of agricultural reforms in Ukraine]. Ekonomika APK, 1, pp. 60-71 [In Ukrainian]. https://doi.org/10.32317/2221-1055.202101060
 18. Mesel-Veseliak, V.Ya. & Fedorov, M.M. (2015). Teoretyko-metodolohichne i normatyvno-pravove zabezpechennia transformatsii ahrarnoho sektoru ekonomiky Ukrainy do rynkovykh umov hospodariuvannia, naukovyi suprovid ta efektyvnist zaprovadzhennia [Theoretical and methodological and regulatory support of the transformation of the agricultural sector of Ukraine's economy to market conditions, scientific support and efficiency of implementation]. Ekonomika APK, 7, pp. 5-24 [In Ukrainian].
 19. Mesel-Veseliak, V.Ya. & Fedorov, M.M. (2002). Udoskonalennia hroshovoi otsinky zemel silskohospodarskoho pryznachennia [Improving the monetary valuation of agricultural land]. Ekonomika APK, 8, pp. 10-16 [In Ukrainian].
 20. Metodyka hroshovoi otsinky zemel silskohospodarskoho pryznachennia”, zatverdzhena postanovoiu Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 23 bereznia 1995 r. # 213 ta “Poriadok hroshovoi otsinky zemel silskohospodarskoho pryznachennia ta naselenykh punktiv”, zatverdzhenyi spilnym nakazom Derzhkomzemu Ukrainy, Derzhkommistobuduvannia Ukrainy, Minsilhospprodu Ukrainy ta Ukrainskoi akademii ahrarnykh nauk vid 27 lystopada 1995 r. # 76/230/325/150 [Methodology of monetary valuation of agricultural lands ”, approved by the Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine of March 23, 1995 № 213 and“ Procedure of monetary valuation of agricultural lands and settlements ”, approved by a joint order of the State Land Committee of Ukraine, State Agriculture Committee of Ukraine, Ministry of Agriculture of Agricultural Sciences of November 27, 1995 № 76/230/325/150]. (1995). [In Ukrainian].
 21. Kharchenko, B.Z., Lukinov, I.I., Fedorov, M.M. & Mesel-Veseliak V.Ya (1974). Metodyka rozrobky zemelnoho kadastru v Ukrainskii RSR”, skhvalena Kolehiieiu Ministerstva silskoho hospodarstva URSR i Prezydiieiu Pivdennoho viddilennia VASHNIL 22 bereznia 1974 roku [Methods of development of land cadastre in the Ukrainian SSR, approved by the Board of the Ministry of Agriculture of the USSR and the Presidium of the Southern Branch of VASGNIL March 22, 1974]. [In Ukrainian].
 22. Novakovskyi, L.Ya. & Tretiak, A.M. (2000). Osnovni polozhennia kontseptsii rozvytku zemelnoi reformy v Ukraini [The main provisions of the concept of land reform in Ukraine]. Kyiv : Tsentr zemelnoi reform [In Ukrainian].
 23. Pankiv Zinovii (2012). Evoliutsiia zemlekorystuvannia v Ukraini : monohrafiia [Evolution of land use in Ukraine: monograph]. Lviv : LNU imeni Ivana Franka [In Ukrainian].
 24. Fedorov, M.M., Mesel-Veseliak, V.Ya., Khodakivska, O.V., et al. (2016). Rozvytok zemelnykh vidnosyn v ahrarnii sferi : monohrafiia [Development of land relations in the agricultural sector: monograph]. Yu.O. Lupenko, O.V. Khodakivska (Ed.). Kyiv : NNTs IAE [In Ukrainian].
 25. Sviashchenko, Z.V. (2018). Prohrama ahrarnoi reformy uriadu S. Vitte [S. Witte's government's agrarian reform program]. Zbirnyk naukovykh prats «Hileia: naukovyi visnyk». Retrieved from : http://gileya.org [In Ukrainian].
 26. Tkach, L.L. (2007). Z istorii stanovlennia Natsionalnoho naukovoho tsentru “Instytut ahrarnoi ekonomiky” [From the history of the National Scientific Centre “Institute of Agrarian Economics”]. Elektronne naukove fakhove vydannia. Istoriia nauky i biohrafistyka, 2. Retrieved from : http://inb.dnsgb.com.ua/2007-2/07tlliae.pdf [In Ukrainian].
 27. Kharchenko, B.Z. (1977). Zastosuvannia danykh kadastrovykh otsinok zemel dlia analizu rezultativ hospodarskoi diialnosti [Application of data of cadastral estimations of lands for the analysis of results of economic activity]. Visnyk silskohospodarskoi nauky, 2, pp. 81-87 [In Ukrainian].
 28. Kharchenko, B.Z. (1975). Rekomendatsii po zastosuvanniu danykh ekonomichnoi otsinky ornykh zemel u planuvanni vyrobnytstva i zakupok silskohospodarskoi produktsii [Recommendations for the use of data on economic evaluation of arable land in the planning of production and procurement of agricultural products]. Kyiv : Urozhai [In Ukrainian].
 29. Khmil, I.V. (2004). Dekret pro zemliu. Entsyklopediia istorii Ukrainy [Land decree. Encyclopedia of the History of Ukraine]. T. 2: V. A. Smolii, et al, (Ed.), NAN Ukrainy. Instytut istorii Ukrainy. - Kyiv : Nauk. Dumka. Retrieved from : http://www.history.org.ua (20.03.2018). [In Ukrainian].
 30. Khodakivska, O.V. & Mohylnyi, O.M. (2020). Selianske pytannia – vid obshchynnoho zemlevolodinnia do ekspansii ahrokholdynhiv [The peasant question - from communal land ownership to the expansion of agricultural holdings]. Kyiv : NNTs IAE [In Ukrainian].
 31. Chajanov, A.V. (1989). Izbrannye proizvedenija : Sbornik [Selected Works: Collection]. Moskva : Mosk. Rabochij [In Russian].
 32. Shpychak, O.M. (2000). Silske hospodarstvo Ukrainy na pochatku ta v kintsi XX st. [Agriculture of Ukraine at the beginning and end of the twentieth century]. Kyiv : IAE [In Ukrainian].
Read article: ekonomikaapk_2021_08_p_18_30.pdf